Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

6 Поточний та підсумковий (модульний) контроль знань

Якість освоєння студентами навчального матеріалу встановлюється шляхом проведення поточного та підсумкового контролю.

Поточний контрольздійснюється:

 • на практичних заняттях шляхом перевірки ступеню засвоєння матеріалу курсу, а також вміння успішно використовувати теоретичні знання в процесі вирішення практичних задач; виявлення найбільш активних учасників дискусії з проблемних питань і ділових ситуацій;

 • по результатах поточних контрольних опитувань та контрольної роботи.

Підсумковий (модульний) контроль здійснюється письмово по завершенні модулів. Метою модульних контролів є виявлення ступеню засвоєння студентом загального матеріалу курсу протягом відповідного модулю. У якості запитань для підготовки до модульних контролів виносяться всі теоретичні та практичні питання, визначені дійсною програмою. Семестрову оцінку можуть отримати тільки ті студенти, які успішно виконали усі поточні завдання.

7 Критерії оцінювання знань студентів

Результати поточного та підсумкового (модульного) контролю оцінюються за п'ятибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно" та "незадовільно".

Оцінка "відмінно" ставиться у разі, коли студент: дає повну, правильну й обґрунтовану відповідь на запитання, які ставляться; формулює остаточні рішення по них; показує не тільки інтегровані та уніфіковані теоретичні знання і практичні навички, а й уміння самостійно застосовувати правила, принципи та закони у конкретних ситуаціях; вміє аналізувати та оцінювати факти, події і прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень; демонструє знання основної літератури та знайомство з додатковою, яка передбачена програмою, на рівні творчого використання; робити висновки та узагальнення, формалізуючи їх на папері логічно, послідовно, з дотриманням існуючих стандартів.

Оцінка "добре" ставиться тоді, коли відповідь в основному задовольняє ті самі вимоги, що й відповідь на оцінку "відмінно", але студент допускає незначні помилки, неточності, які суттєво не впливатимуть на якість рішень, що приймаються, та показує засвоєння основної літератури, передбаченої програмою на рівні аналогічного відтворення.

Оцінка "задовільно" ставиться у разі, коли студент: в основному виконав завдання в обсязі навчальної програми, але не досить глибоко володіє матеріалом; демонструє знання, які мають розрізнений, фрагментарний характер; допустив помилки, які можна усунути і які не спричиняють негативних наслідків на якість рішень, що приймаються.

Оцінка "незадовільно" та "незараховано" ставиться тоді, коли студент: не орієнтується в матеріалі; дає неправильну відповідь; має слабкі теоретичні знання і практичні навички; приймає рішення, які негативно впливають на якість кінцевих рішень.

8 Рекомендована література

Основна

 1. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам / Гончаров В.Н., Дибнис Г.И., Пекин А.Ю. и др.; Под общ. ред. В.Н. Гончарова. – К.: Технiка, 1993. – 132 с.

 2. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: Монографія / О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 328 с.

 3. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

 4. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом: Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 343 с.

 5. Василенко В.О., Шматко В.Г. Інноваційний менеджмент. – К.: ЦНЛ, 2005. – 440 с.

 6. Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інновацiйний менеджмент: Навч. Посiбник / Ред. О.П. Бондаренко; Киiв. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1997. – 92с.

 7. Гохберт Ю.А., Кучеба П.К, Поважный С.Ф. Инновационный менеджмент. – Донецк: ДонГАУ, ДонГУ, 1995. – 138 с.

 8. Гриньов А.В. Організація та управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками на підприємстві: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 188 с.

 9. Гриньова В.М., Власенко В.В. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 200 с.

 10. Гриньова В.М., Козирєва О.В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: Монографія. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 192 с.

 11. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Гаврись О.М., проф. Погорєлова М.І. – Харків: НТУ "ХПІ", 2004. – 640 с.

 12. Инновационный менеджмент. Методическое пособие в двух частях. – Киев: Издание концерна "РАМО" 1991.

 13. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Оголева Л.Н., Радиковский В.М., Сумароков В.Н. и др.; Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 238 с.

 14. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. и др.; Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 327с.

 15. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 400 с.

 16. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. / Ред. T.О. Соломарський; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

 17. Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства / Под ред. проф. В.А. Ирикова. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 414 с.

 18. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 446 с.

 19. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пос. / Под ред. П.Н. Завлина и др. – М.: ОАО "НПО Изд-во "Экономист"", 2000. – 475 с.

 20. Паппэ Я.Ш. Малоразмерные макроэкономические модели экономического роста и научно-технического прогресса / Рос. акад. наук, Ин-т народнохозяйственного прогнозирования; Отв. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Наука, 1992. – 187 с.

 21. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: Зб. навч. мет. мат. – К.: КНЕУ, 1997. – 184 с.

 22. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів. Постанова Кабінету Міністрів України № 549 від 22 травня 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – №12. – Ст. 340.

 23. Про інноваційну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №36. – Ст. 266.

 24. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Постанова Верховної Ради України № 916-XIV від 13 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №37. – Ст. 336.

 25. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №4. – Ст. 28.

 26. Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності. Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №12. - Ст. 165.

 27. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №7. – Ст. 32.

 28. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів". Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №40. – Ст. 363.

 29. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер с венг. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.

 30. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

 31. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989.

 32. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 281 с.

 33. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 240 с.

 34. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. - 2-е изд. – М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. – 624 с.

 35. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

 36. Формирование хозяйственных решений. / Под общ. ред. В.М. Хобты – Донецк: "Каштан", 2003. – 416 с.

 37. Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 394 с.

 38. Черваньов Д.М., Нейкова Л.I. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Знання, 1999. – 515 с.

 39. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

 40. Яковлев А.И., Макаренко Н.А. Экономико-организационные аспекты промышленных инноваций. – Х.: Бизнес Информ, 2003. – 168 с.

 41. Яковлєв А.I. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах. – Харків :Бізнес Інформ, 2001. – 56 с.

 42. Яковлєв А.І. Соціально-економічна ефективність нововведень за умов ринку: Навч. Посібник. – К.: ІСДО. 1994. – 228 с.

Додаткова

 1. Александрова В., Бажал Ю. Экономические проблемы государственного прогнозирования научно-технического развития // Экономика Украины. – 1999. – № 10. – С. 29-36.

 2. Американские буржуазные теории управления: Крит. анализ / Афанасьев В.Г., Гвишиани Д.Н. и др. / Под ред. Б.З. Мильнера, Е.А. Чистова – М.: Мысль, 1978. – 366 с.

 3. Бабинцев В.С. США: приоритеты НТП. – М.: Наука, 1988.

 4. Барютин Л.С. Управление техническими нововведениями в промышленности. – Л.: Изд-во Ленинградского Университета, 1986. – 171 с.

 5. Бесчастный Л. О механизме мотивации научной и научно-теоретической деятельности в условиях рыночной экономики // Экономика Украины. – 1995. – № 8. – С. 15-23.

 6. Бляхман Л.С. Экономика, организация управления и планирование научно-технического прогресса. – М.: Высшая школа, 1991. – 286 с.

 7. Валдайцев С.В., Горланов Г.В. Эффективность ускорения научно-технического прогресса. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

 8. Варшавский А.Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 206 с.

 9. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятиях. – М.: Экономика, 1989.

 10. Громека В.И. США: научно-технический потенциал. Социально-экономические проблемы формирования и развития. – М.: Мысль, 1977. – 245 с.

 11. Дж. П. Райт "Дженерал Моторс" в истинном свете / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985.

 12. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы: Пер с англ. – М.: Book Chamber International, 1992. – 350 с.

 13. Дынкин А.А. Новый этап научно-технической революции. – М.: Наука, 1991.

 14. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП: инвестиционная политика, управление. – К.: Наук. Думка, 1990.

 15. Иванов М.М., Колупаева С.В., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и нововведениями. – М., 1990. – 192 с.

 16. Инновационный процесс в странах развитого капитализма / Под ред. И.Е. Рудаковой. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 144 с.

 17. Кадзуме Татеиси. Вечный дух предпринимательства. – К., 1992.

 18. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 288 с.

 19. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. В.А. Швандара. –М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

 20. Коротеев А.С. Нововведения в промышленности США: разработка и внедрение. Научно-аналитический обзор. – М.: Экономика, 1981. – 56 с.

 21. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. – М.: Наука, 1981.

 22. Крылов Э.И., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

 23. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 1971.

 24. Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США. – М.: Наука, 1990.

 25. Кучин Б.Л., Якушева Е.В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. – М.: Экономика, 1990.

 26. Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием. – М.: Экономика, 1990. – 255 с.

 27. Мазур И.И., Молдованов О.И. Шанс на выживание: Экология и научно-технический прогресс / Рос. акад. наук: Отв. ред. В.И. Саломатин. – М.: Наука, 1992. – 160 с.

 28. Менсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. – М.: Прогресс, 1970. – 240 с.

 29. Мончев Н. Разработки и нововведения. – М.: Прогресс, 1978. – 160 с.

 30. Новая технология и организационные структуры / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1990.

 31. Новые формы связи науки с производством / Отв. ред. Н.И. Комков. – М.: Наука, 1992.

 32. Перлаки И. Нововведения в организациях: Пер. со словац. – М.: Экономика, 1981. – 144 с.

 33. Пилдиг Д. Путь к покупателю. О том как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствием покупаем / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.

 34. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики). – М.: Политиздат, 1989. – 270 с.

 35. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий: (Инновационный аспект). – СПб.: Альфа, 2001. – 208 с.

 36. Резник С.Д. Подготовка персонала к нововведениям // ЭКО. - 1993. - № 9.

 37. Романовский М.В. Финансы и управление научно-техническим прогрессом. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 171 с.

 38. Рузовина Е., Шеховцова Н. Венчурный капитал и инновации // РЭЖ. – 1992. – № 7.

 39. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. – М.: Финансы и статистика, 1985.

 40. Соловьев Н. На пороге пятого "цикла Кондратьева" (по материалам США) // МЭиМО. – 1994. – № 8-9. – С. 164-168.

 41. Стерлип А.Р., Тулип И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США /опыт развития и новые явления/. – М.: Наука, 1990.

 42. Тесля. Технополис в Японии // ЭКО. – 1989. – № 6.

 43. Тоехиро Конс. Стратегия и структура японских предприятий. – М.: Прогресс, 1987.

 44. Уляхин В.И. Научно-технический прогресс: азиатский вариант. – М.: Наука, 1992.

 45. Управление инновационным циклом / Под ред. А.Н. Алымова. – К.: Наук. думка, 1993. – 163 с.

 46. Управленческие нововведения в США. Проблемы внедрения. – М.: Наука, 1986.

 47. Фирсов В.А. Американская модель инновационной деятельности в малом бизнесе // США: Экономика, политика, идеология. –1994. – № 6.

 48. Фостер Р. Обоснование производства: атакующие выигрывают / Пер. с англ. под общ. ред. Данилова. – М.: Прогресс, 1987.

 49. Френсис Дж. Роджерс. ИБМ. Взгляд изнутри: человек – фирма – маркетинг / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 50. Хартман В., Шток В. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными исследованиями и разработками. – М., 1979.

 51. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение. - М.: Луч, 1992. - 147 с.

 52. Циренщиков В.С. Научно-техническая интеграция Западной Европы / Отв. ред. В.Н. Шенаев; РАН, Ин-т Европы. – М.: Наука, 1992. – 144 с.

 53. Шковорець Ю., Варганюк А. Державне стимулювання науково-технічної діяльності в Україні // Економіка України. – 1994. – № 8.

 54. Экономическая восприимчивость производства к научно-техническим инновациям / Отв. ред. Ю.Н. Бажал. – К.: Наук. Думка, 1991.

 55. Экономические методы управления инновационными процессами / А.В. Савченко. – К.: Выща шк., 1990. – 111 с.

 56. Яковенко В.Б. Введение в инновационные технологии / Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса. – К.: Изд-во ЕУФИМБ, 1999. – 67 с.

 57. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического прогресса: Теоретический и экономический механизм. – М.: Экономика, 1988. – 335 с.

 58. Яковец Ю.В. Инновационное инвестирование: новые подходы // Экономист. – 1995. – № 1. – С. 74-80.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.