Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ДИ сам.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
480.26 Кб
Скачать

1 Мета, завдання і предмет дисципліни

Мета і завдання дисципліни"Інноваційний менеджмент": вивчення економічної теорії інноваційної сфери діяльності підприємств та організацій різних форм власності з метою досягнення технологічного і товарного лідерства, зокрема, обґрунтування необхідності й ефективності широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, пошуків джерел фінансування інноваційних проектів, знання принципів сучасного ціноутворення на наукомістку продукцію.

Предмет дисципліни"Інноваційний менеджмент" – сучасні тенденції та закономірності розвитку суспільного виробництва, економічні закони та конкретні форми їхнього прояву в інноваційній діяльності підприємств різних форм власності, зокрема, діяльності, яка пов'язана з оновленням техніко-технологічної бази підприємств та їх продукції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знатитеорію й практику управління нововведеннями, законодавчі акти в інноваційній сфері, питання організації, планування та регулювання інноваційної діяльності;

вмітивдало та творчо використовувати сучасні досягнення науки й практики в процесі розробки та прийняття рішень щодо нововведень, розроблювати пропозиції по формуванню інноваційної стратегії й тактики підприємства, аналізувати можливості здійснення інноваційних змін, обґрунтовувати інноваційні проекти, пропонувати дії по підвищенню ефективності використання ресурсів.

Вивчення дисципліни "Інноваційний менеджмент" сприяє формуванню професійного рівня спеціалістів з економіки у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

2 Структура курсу

Зміст дисципліни "Інноваційний менеджмент" розкривається у дев'яти темах, які є логічно пов'язаними між собою. В табл. 1 наведено ці теми та розподіл годин за навчальним планом. Крім лекцій, практичних занять та самостійної роботи, курс дисципліни передбачає виконання та захист контрольної роботи. Курс розділено на два модулі, при вивченні яких заключними етапами, що дозволяють визначити міру засвоєння студентами матеріалу курсу, є підготовка та здача модульних контролів.

Таблиця 1

Структура курсу, його обсяг і розподіл годин за навчальним планом

п/п

Теми

Загальний обсяг

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Цілі та напрями інноваційної діяльності підприємства

9

4

2

3

2

Інноваційна політика підприємства та наукові принципи її формування

13

4

2

7

3

Менеджмент інновацій

16

4

2

10

4

Оновлення техніко-технологічної бази підприємства та його продукції

13

4

2

7

5

Модульний контроль 1

2

6

Організаційні форми забезпечення та впровадження інноваційної діяльності

10

2

2

6

7

Система регулювання та стимулювання інноваційної діяльності підприємства

9

3

1

5

8

Фінансування інноваційних процесів

11

3

1

7

9

Особливості ціноутворення на науково-технічну продукцію

14

4

2

8

10

Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

9

4

2

3

11

Модульний контроль 2

2

Разом

108

32

16

56