Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
організ.rtf
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
900.53 Кб
Скачать

Оплати праці

Таблиця 1

Принципи організації заробітної плати в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки

Визначення принципу

Реалізація принципу

Роль принципа в системі соціально-трудових та економічних відносин

1.

Відповідність заробітної плати вартості робочої сили

Забезпечення встановлення серед­ньої заробітної плати на рівні, який дає змогу задовольнити наявні потреби працівника та його сім’ї

Реалізація відтворюваль­ної функції заробітної плати

2.

Еквівалентний обмін

Визначення розміру оплати праці у відповідності до кількості і якості праці

Підвищення трудової мотивації та задоволеності організацією праці

3.

Поєднання держав­ного, колективно-договірного та рин­кового регулювання оплати праці

Забезпечення розробки норматив­но-правової бази, державних стра­тегій і програм у сфері оплати пра­ці, розвиток соціального партнер­ства, ринкових відносин і конкуренції

Формування системи організації оплати праці, яка адекватна сучасній економіці

4.

Неухильне підвищення реальної заробітної плати

Забезпечення зростання номіналь­ної заробітної плати, підвищення рівня мінімальної заробітної плати по мірі зростання рівня і вартості життя, індексація заробітної плати у зв’язку зі зростанням цін

Підвищення реальних доходів працюючого населення, його рівня життя, підвищення рівня задоволеності умовами праці, зростання платоспроможного попиту

5.

Взаємозв’язок заробітної плати і продуктивності праці

Забезпечення тісного взаємозв’язку між динамікою заробітної плати і продуктивності праці, забезпечен­ня випереджаючого росту продуктивності відносно зростання середньої заробітної плати

Підвищення ефективності виробництва, посилення взаємозв’язку результатів та оплати праці

6.

Соціальна справедливість

Забезпечення рівної оплати за рівні тру­дові зусилля та результати праці, недо­пущення дискримінації в оплаті праці

Посилення трудової моти­вації, поліпшення соціаль­ного клімату на підприєм­ствах і в суспільстві

7.

Соціальна безпека

Встановлення мінімальної заробітної плати на рівні, який забезпечує відтво­рення населення (не нижче прожит­кового мінімуму). Своєчасна і повна виплата заробітної плати

Недопущення зниження життєвого рівня населення

8.

Диференціація заробітної праці

Забезпечення диференціації заро­бітної плати в залежності від: рівня освіти і професійної підготовки, складності праці, умов праці, трудових зусиль та інших чинників

Посилення мотивації щодо підвищення кваліфікації, професійного зростання, поліпшення результатів праці

9.

Гнучкість механізму організації

оплати праці

Використання різноманітних форм і систем оплати праці, гнучке пристосування до зміни умов праці, соціально-трудових відносин

Забезпечення більшої відповідності системи організації оплати праці вимогам виробництва і суспільства, підвищення його ефективності

У другому розділі “Аналіз стану та проблем організації оплати праці в Україні в сучасних умовах” здійснено комплексну оцінку рівня, динаміки тенденцій та проблем оплати праці в Україні, досліджено механізм організації оплати праці на галузевому рівні, виявлено проблеми оплати праці та проаналізовано її стан на підприємствах металургійного комплексу .

На основі аналізу основних показників оплати праці на макрорівні виявлено найбільш загальні тенденції та проблеми в системі організації оплати праці. Номінальна і реальна заробітна плата впродовж 2000-2008 рр. динамічно зростала (табл.2). В той же час, її частка в структурі ВВП і доходах населення є низькою: у 2008 р. – 49,0 % у ВВП та 43,3 % у доходах населення, що нижче рівня відповідних показників розвинених країн.

Таблиця 2