Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДСТУ Методи випробувань АБС.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.24 Mб
Скачать

2 Нормативні посилання

Стандарти, посилання на які використані у даному стандарті, наведені у додатку А.

3 Загальні положення

3.1 Зразки зважують на лабораторних ва­гах загального призначення 4-го класу точ­ності за ГОСТ 24104 з похибкою зважування, що допускається, 0,1% маси, якщо у методі не дані інші вказівки. Масу зразків визначають у грамах з точністю до другого десяткового знака.

Видання офіційне

Дата введения 1999-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органически­ми вяжущими, и асфальтобетон, применяемые для устройства покрытий и оснований авто­мобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных пред­приятий, и устанавливает методы их испыта­ний.

Методы применяют при подборе состава и контроле качества готовых органоминеральных, асфальтобетонных смесей (далее - смесей), укрепленных органическими вяжу­щими грунтов (далее - укрепленных грунтов), путем испытания лабораторных образцов, вы­рубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания.

2 Нормативные ссылки

Стандарты, ссылки на которые использо­ваны в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

3 Общие положения

3.1 Образцы взвешивают на лаборатор­ных весах общего назначения 4-го класса точ­ности по ГОСТ 24104 с допускаемой погреш­ностью взвешивания 0,1 % массы, если в мето­де не даны другие указания. Массу образцов определяют в граммах с точностью до второго десятичного знака.

Издание официальное

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.2

3.2 Результати випробувань розрахову­ють з точністю до другого десяткового знака методом округлення, якщо не дані інші вка­зівки відносно точності обчислень. У разі про­ведення паралельних випробувань розбіж­ність, що допускається між результатами, вка­зана у відповідному методі випробування.

3.3 Засоби контролю, які використову­ють, та допоміжне обладнання повинні пройти перевірку і атестацію за встановле­ним порядком. Допускається використан­ня аналогічного імпортного обладнання.

3.4 Температура повітря у приміщенні, в якому проводять випробування, повинна бути (20±5)°С.

3.5 Вода для проведення випробувань по­винна відповідати ГОСТ 23732 або ГОСТ 2874, дистильована вода - ГОСТ 6709.

3.6 При використанні як реактивів небез­печних (їдких, токсичних, займистих) речовин слід керуватись вимогами безпеки, викладе­ними у нормативних документах на ці речо­вини.

3.7 Відібрані проби сумішей і закріплених грунтів, а також виготовлені з них зразки слід зберігати у кімнатних умовах, якщо у методі випробування не дані інші вказівки.

4 Відбирання проб і приготування сумішей у лабораторії

4.1 Відбирання проб при приготуванні су­мішей і закріплених грунтів у виробничих змі­шувальних установках починають не раніше ніж через 30 хв після початку випуску суміші. Для випробувань необхідно відібрати об'єд­нану пробу, складену з трьох-чотирьох ретель­но перемішаних між собою точечних проб.

Відбирання точечних проб сумішей і за­кріплених грунтів виконують залежно від про­дуктивності змішувача з інтервалом від 15 до 30 хв. Точечні проби відбирають безпосеред­ньо після вивантаження суміші із змішувача або накопичувального бункера.

При виконанні робіт змішуванням на до­розі точечні проби відбирають після проход­ження грунтозмішувальної машини або до­рожньої фрези через 100 -150 м.

При проведенні споживачем контрольних випробувань відбирання проб проводять з кузовів автомобілів, при цьому з одного або кількох автомобілів залежно від об'єму партії, що поставляється, відбирають три-чотири точечні проби для однієї об'єднаної проби.

3.2 Результаты испытаний рассчитывают с точностью до второго десятичного знака мето­дом округления, если не даны другие указания относительно точности вычислений. В случае проведения параллельных испытаний допуска­емое расхождение между результатами указа­но в соответствующем методе испытания.

3.3 Применяемые средства контроля и вспомогательное оборудование должны про­йти поверку и аттестацию в установленном порядке. Допускается использование анало­гичного импортного оборудования.

3.4 Температура воздуха в помещении, в котором проводят испытания, должна быть (20±5)°С.

3.5 Вода для проведения испытаний долж­на соответствовать ГОСТ 23732 или ГОСТ 2874, дистиллированная вода - ГОСТ 6709.

3.6 При использовании в качестве реак­тивов опасных (едких, токсичных, воспламе­няющихся) веществ следует руководствовать­ся требованиями безопасности, изложенными в нормативных документах на эти вещества.

3.7 Отобранные пробы смесей и укреплен­ных грунтов, а также изготовленные из них об­разцы следует хранить в комнатных условиях, если в методе испытания не даны иные указания.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.