Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКЗАМЕНАЦІЙНі білети логістика.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
73.73 Кб
Скачать

Екзаменаційний білет № 1

  1. Логістика в сучасному бізнесі.

  2. Цілі та організація ефективного управління постачанням.

Відповіді:

2. управління ланцюгом постачань покликано вирішити наступні задачі: 1) Скорочення циклу планування і збільшення горизонту планування за рахунок отримання надійної і своєчасної інформації; 2) Оптимізація витрат за рахунок можливості визначення стратегічних контрагентів, оптимального вибору закуповуваних виробів і їх постачальників, підтримки взаємодії з ними в режимі реального часу; 3) Зниження виробничих витрат через оптимізацію потоків продукції і оперативну організацію обміну інформацією між контрагентами; 4) Зниження складських витрат за рахунок приведення обсягів виробництва у відповідність з попитом. Це завдання відповідає концепції управління постачанням Just-In-Time ("точно вчасно"); 5) Підвищення якості обслуговування споживачів досягається за рахунок оперативності та гнучкості процесу постачання.

Від ефективності та захищеності системи управління ланцюгом постачання безпосередньо залежить здатність виробничих компаній конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій прибуток, оскільки витрати на здійснення операцій в ланцюгу постачання становлять значну частину собівартості. Глобальна орієнтація на постачальників з країн з низькою вартістю праці обіцяє не тільки додаткову вигоду, а й підвищення ступеня ризику.

В роботу відділу постачання будь-якої компанії можна виділити наступні аспекти:

· планування та організація логістичного циклу закупівель;

налагодження відносин з постачальниками з метою підвищення надійності та ефективності процесу постачання;

координація взаємодії підрозділів щоб уникнути непродуктивних витрат при забезпечення потреб виробництва;

логістичне управління системою постачання підприємства.

Основним завданням підприємства з організації та управління матеріально-технічним постачанням є своєчасне, безперебійне і комплектне постачання виробництва всіма необхідними матеріальними ресурсами для здійснення виробничого процесу в точній відповідності з затвердженими плановими завданнями. 2 При цьому сам процес постачання має здійснюватися при мінімальних транспортно-складських витратах і найкращому використанні матеріальних ресурсів у виробництві.

Екзаменаційний білет № 2

  1. Мікрологістична система як об’єкт дослідження.

  2. Логістичне управління на підприємстві.

Відповіді:

1.Мікрологістика займається ком-плексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, ґрунтуючись на інтересах окремого підприємства, або корпоративної групи підприємств, об’єднаних загальними цілями щодо оптимізації господарських зв’язків. Мікрологістика – внутрішньо-виробнича логістика, що пов’язана з нормальним функціонуванням конкретної фірми.

Мікрологістична система — логістична система, яка охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних засадах.

До мікрологістичної системи належать технологічно пов’язані виробництва, об’єднані єдиною інфраструктурою, які працюють на єдиний економічний результат. Мікрологістичні систему підприємства можна розділити на такі підсистеми: закупівля, виробництво, збут.

Закупівля – підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему, виробництво-ця підсис-тема приймає матеріальний потік від підсистеми закупівель та управляє ними в процесі виконання різних технологічних операцій, збут – це підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

2.Логістичні процеси, основною метою яких є переміщення матеріального потоку забезпечуються різноманітною інтегрованою інфраструктурою, призначеною виконуванню таких завдань:

1. складування продукції в спеціальних ємностях та спорудах;

2. Переміщення продукції за допомо-гою транспортних і маніпуляційних засобів;

3. Захист продукції з використанням складських приміщень, яка вимагає системи пакування, передачу інформації тощо;

4. Перетворення інформації логістичних процесів.

Сукупність логістичних процесів утворює логістичний ланцюг, який допомпомогає зрозуміти сутність логістичного управліня.

Загальна схема логістичного ланцюга виражається такою послідовністю елементів(ланок) логістичного управління

постачальник – виробник – посередник (оптовий продавець) – посередник (роздрібний продавець) – споживач

Як бачимо, логістичне упраління є системою, де визначені суб`єкти руху товару і зв`язку між ними. Логістичний зв'язок дає змогу реально оцінити масштаби діяльності підприємства. Така форма найбільш адекватна в сучасній економіці, що характеризується розпадом традиційних жорстких структур товароруху, втратою звичних орієнтирів розвитку.

Звернемо увагу на той факт, що кожна з посередницьких ланок логістичного ланцюга дає змогу узгоджувати дії, правильно розподіляти функціональні обов`язки і одержувати додатковий ефект.

Використання логістичного ланцюга дозволяє по-іншому провести вартісний аналіз, визначаючи витрати кожної ланки, які сукупно утворюють ціну товару. Серед основних переваг логістичного управління є те, що скорочується ризик, пов'язаний з діяльністю підприємства. Це скорочення не стосується технологічних і політичних ризиків. Воно обумовлене різними коливаннями ринку (зміна стратегії постачальників і споживачів, поява нових конкурентів), що мають суттєвий вплив на ризики

Підприємство, яке прагне зберегти і збільшити конкурентоспроможність, мусить бути відкритим для інформації, що надходить із зовнішнього середовища , найперше для інформації, що має стратегічне значення. Водночас необхідно вживати заходи до приховування власної інформації, важливої для конкурентів.

Наступним важливим завданням для побудови системи логістичного упраління є створення на підприємстві логістичної інфраструктури, тобто всього того, що обслуговує функціонування системи закупівлі, зберігання, обробки, постачання та транспортування матеріального потоку підприємства з усіма необхідними процедурами до споживача. Звідси випливає необхідність вивчення «управління логістичною інфраструктурою підприємства». Під таким управлінням будемо розуміти приведення інфраструктури підприємства до стану рівноваги або процес досягнення мети ефективного забезпечення та обслуговування логістичних процесів і логістичною інфраструктурою підприємства. Зрозуміло, що досягнення такої мети є досить складним завданням, при вирішенні якого дуже часто виникають проблеми негативного впливу на ефективність логістичної інфраструктури, чим гальмується виконання основних завдань, або значні перевитрати коштів і часу.

Проведене дослідження показало, що логістичне управління підприємством може бути ефективним за умов логістизації кожної ланки ланцюга руху товарів від виробника сировини через виробництво готової продукції, а від нього до кінцевого споживача. Це потребує подальшого дослідження управління на засадах логістики в кожній ланці товароруху.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.