Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДСТУ Методи випробувань АБС.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.24 Mб
Скачать

21.1 Средства контроля и вспомогатель-ное оборудование

Средства контроля и вспомогательное оборудование - по 13.1 и 15.1.

21.2 Порядок подготовки и проведения испытания

Образцы погружают в сосуд с водой с тем­пературой (50±2)°С и термостатируют в те­чение 1 ч. Затем сосуд с образцами помещают в вакуумно-сушильный шкаф с температурой (50±2)°С и вакуумируют в течение 1 ч при дав­лении не более 2000 Па (15 мм рт.ст). Затем давление в шкафу доводят до атмосферного и образцы выдерживают в том же сосуде при температуре (50±2)°С еще 1 ч. После этого тем­пературу воды снижают до (20±2)°С и выдер­живают образцы при этой температуре в те­чение 1 ч. Водонасыщенные образцы извлека­ют из воды, обтирают мягкой тканью и опре­деляют предел прочности при сжатии по раз­делу 15.

21.3 Обработка результатов испытания

По результатам испытаний вычисляют с точностью до второго десятичного знака во­достойкость при ускоренном водонасышении Кву по формуле

(26)

де - границя міцності при стисканні при

температурі (20±2)°С зразків після насичення водою за прискореною методикою (при 50°С), МПа;

- границя міцності при стисканні при температурі (20±2)°С зразків до насичення во­дою, МПа.

где - предел прочности при сжатии при температуре (20±2)°С образцов после насыще­ния водой по ускоренной методике (при 50°С). МПа;

- предел прочности при сжатии при температуре (20±2)°С образцов до насыщения водой, МПа.

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.31

22 Визначення

МОРОЗОСТІЙКОСТІ

Суть методу полягає в оцінюванні втрати міцності при стисканні попередньо водонаси-чених зразків після впливу на них встановле­ного числа циклів заморожування - відтаван­ня.

22.1 Засоби контролю і допоміжне облад­нання

Прес механічний або гідравлічний за 15.1.

Камера морозильна, що забезпечує темпе­ратуру заморожування мінус (18±2)°С.

Вода для насичення і відтавання зразків.

Установка вакуумна і пристрій для капі­лярного водонасичення за 13.1.

Ванна для відтавання зразків, обладнана пристроєм для підтримування температури води(18±2)°С.

22.2 Порядок підготовки до проведення випробування

Перед випробуванням на морозостійкість зразки насичують водою за 13.2.

Зразки із сумішей і закріплених грунтів випробовують після закінчення термінів, вказаних у 6.3.2.

22.3 Порядок проведення випробування

Водонасичені зразки завантажують у мо­розильну камеру так, щоб відстань між зраз­ками була не менше 50 мм. Якщо після заван­таження камери температура у ній підвищить­ся, то початком заморожування вважають мо­мент, коли у морозильній камері встановлю­ється температура мінус 18°С. Тривалість од­ного заморожування за усталеною темпе­ратурою в камері повинна бути не менше 4 год. Відтавання зразків після їх видален­ня з морозильної камери проводять протя­гом 4 год у ванні з водою при температурі (18±2)°С, якщо до випробування на морозо­стійкість вони підлягали повному водонасиченню, і у вологому піску, якщо до випро­бування на морозостійкість вони підлягали капілярному водонасиченню.

Число циклів заморожування - відтавання протягом доби повинно бути не менше одно­го. При вимушених або технічно обгрунто­ваних перервах при випробуванні на моро­зостійкість зразки повинні бути у замороже­ному стані.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.