Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДСТУ Методи випробувань АБС.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.24 Mб
Скачать

7 Визначення середньої

ГУСТИНИ УЩІЛЬНЕНОГО

МАТЕРІАЛУ

Суть методу полягає у визначенні гідро­статичним зважуванням середньої густини зразків, що виготовлені в лабораторії або відібрані із конструктивних шарів дорожніх одягів з урахуванням пор, які вони мають.

7.1 Засоби контролю і допоміжне обладнання

Ваги лабораторні за ГОСТ 24104 4-го кла­су точності з пристроєм для гідростатичного зважування.

7.2 Порядок проведення випробування

Зразки зважують на повітрі. Потім зразки із сумішей занурюють на 30 хв у посудину з водою, яка має температуру (20±2)°С, таким чином, щоб рівень води у посудині був вище поверхні зразків не менше ніж на 20 мм, після чого зразки зважують у воді, наглядаючи за тим, щоб на зразках не було бульбашок по­вітря. Зразки із закріплених грунтів перед зва­жуванням у воді занурюють у парафін при температурі (60±5)°С. Після зважування у воді зразки обтирають м'якою тканиною і повтор­но зважують на повітрі.

7.3 Обробка результатів випробування

Середню густину зразка із суміші m, г/см3, обчислюють за формулою

7 Определение средней плотности уплотненного материала

Сущность метода заключается в опреде­лении гидростатическим взвешиванием сред­ней плотности образцов, изготовленных в ла­боратории или отобранных из конструктив­ных слоев дорожных одежд с учетом имею­щихся в них пор.

7.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности с приспособлением для гид­ростатического взвешивания.

7.2 Порядок проведения испытания

Образцы взвешивают на воздухе. Затем образцы из смесей погружают на 30 мин в сосуд с водой, имеющей температуру (20±2)°С, таким образом, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности образцов не менее чем на 20 мм, после чего образцы взвешивают в воде, следя за тем, чтобы на образцах не было пузырьков воздуха. Образцы из укрепленных грунтов перед взвешиванием в воде погружа­ют в парафин при температуре (60±5)°С. Пос­ле взвешивания в воде образцы обтирают мяг­кой тканью и вторично взвешивают на возду­хе.

7.3 Обработка результатов испытания Среднюю плотность образца из смеси m, г/см3, вычисляют по формуле

, (3)

де g- маса зразка, який зважений на повітрі, г;

рв - густина води, яка дорівнює 1 г/см3;

g1 - маса зразка, який зважений у воді, г;

g2 - маса зразка, який витриманий протя­гом 30 хв у воді і вдруге зважений на повітрі, г.

Середню густину зразка із закріпленого грунту р0m , г/см3, обчислюють за формулою

где g -масса образца, взвешенного на воздухе,г;

рв - плотность воды, равная 1 г/см3 ;

g1 - масса образца, взвешенного в воде, г;

g2 - масса образца, выдержанного в те­чение 30 мин в воде и вторично взвешенного на воздухе, г.

Среднюю плотность образца из укрепленного грунта р0m , г/см3, вычисляют по формуле

, (4)

де g3 - маса зразка, покритого парафіном і вдруге зваженого на повітрі, г;

g4 - маса зразка, покритого парафіном і зваженого у воді, г;

pn – густина парафіну, яка дорівнює 0,93 г/см3.

где g3 - масса образца, покрытого парафином и вторично взвешенного на воздухе, г;

g4 - масса образца, покрытого парафином и взвешенного в воде, г;

pn – плотность парафина, равная 0,93 г/см3.

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.14

За результат визначення середньої густи­ни приймають округлене до другого десятко­вого знака середньоарифметичне значення результатів визначення середньої густини трьох зразків. Якщо розходження між най­більшим і найменшим результатами пара­лельних визначень перевищують 0,03 г/см3, то проводять повторні випробування і об­числюють середньоарифметичне із шести значень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.