Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДСТУ Методи випробувань АБС.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
7.24 Mб
Скачать

18 Визначення характеристик зсувостійкості

Суть методу полягає у визначенні макси­мальних навантажень і відповідних гранич­них деформацій стандартних циліндричних зразків при двох напружено-деформованих станах (рисунок 9): при одноосьовому стис­канні (1) і при стисканні спеціальним обтиск­ним пристроєм за схемою Маршалла (2).

18 Определение характерис­тик сдвигоустойчивости

Сущность метода заключается в опреде­лении максимальных нагрузок и соответству­ющих предельных деформаций стандартных цилиндрических образцов при двух напряжен­но-деформированных состояниях (рисунок 9): при одноосном сжатии (1) и при сжатии спе­циальным обжимным устройством по схеме Маршалла (2).

Рисунок 9 - Схема випробування зразків на зсувостійкість

Рисунок9 - Схемаиспытания образцовна сдвигоустойчивость

Метод призначений для апробації і нако­пичення статичних даних з нормування по­казників зсувостійкості матеріалів залежно від категорії дороги і дорожньо-кліматичної зони.

18.1 Засоби контролю і допоміжне облад­нання

Прес механічний, що забезпечує швид­кість деформування зразків (50±1) мм/хв і діа­пазон навантажень до 20 (50) кН.

Індикатор переміщень, що забезпечує ви­мірювання граничної деформації зразків при стисканні з точністю не менше 0,01 мм.

Секундомір.

Пристрій обтискний у вигляді двох одна­кових частин товстостінної циліндричної обойми з внутрішнім радіусом, що дорівнює половині діаметра зразка (рисунок 10).

Термометр хімічний ртутний скляний з ці­ною поділки шкали 1°С за ГОСТ 400.

Посудина для термостатування зразків місткістю 7-8 л.

Термостатувальний пристрій, який під­тримує температуру води (50±2)°С.

18.2 Порядок підготовки до проведення випробування

Для випробування асфальтобетону на зсу­востійкість готують за 6.1 парне число зразків за кількостю не менше 6 шт.

Метод предназначен для апробации и на­копления статистических данных по нормиро­ванию показателей сдвигоустойчивости мате­риалов в зависимости от категории дороги и дорожно-климатической зоны.

18.1 Средства контроля и вспомогательное оборудование

Пресс механический, обеспечивающий скорость деформирования образцов (50±1) мм/мин и диапазон нагрузок до 20 (50) кН.

Индикатор перемещений, обеспечиваю­щий измерение предельной деформации образ­цов при сжатии с точностью не менее 0,01 мм.

Секундомер.

Устройство обжимное в виде двух одина­ковых частей толстостенной цилиндрической обоймы с внутренним радиусом, равным по­ловине диаметра образца (рисунок 10).

Термометр химический ртутный стеклян­ный с ценой деления шкалы 1°С по ГОСТ 400.

Сосуд для термостатирования образцов вместимостью 7-8 л.

Термостатирующее устройство, поддер­живающее температуру воды (50±2)°С.

18.2 Порядок подготовки к проведению испытания

Для испытания асфальтобетона на сдви­гоустойчивость готовят по 6.1 четное число образцов в количестве не менее 6 шт.

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) с.27

Перед випробуванням зразки витриму­ють протягом 1 год при заданій температурі (50±2)°С у воді. Половина зразків призначена для випробування за першою схемою наван­таження, друга половина - за другою (рису­нок 9).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.