Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

Бланк завдання на дипломну роботу

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра______________________________________

Спеціальність:_________________________________

Спеціалізація: _________________________________

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Зав. кафедри _____________________

"…..." ……………………….. 200 р.

Завдання на дипломНу робоТу студенТові

____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я та по батькові)

1.Тема дипломної роботи

__________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом по академії від “____” ___________ 200__ р. № _______

2. Термін здачі студентом закінченої роботи “____” ____________ 200__ р.

3. Вихідні дані до роботи:________________________________________________

________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу:_______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Консультанти (за розділами роботи)

розділ

Консультант

(наук. ступінь, посада, прізвище, ініціали)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Основна частина

Охорона праці

7. Дата видачі завдання “____” ___________ 200_ р.

Керівник роботи __________________ (підпис)

Завдання прийняв студент __________________ (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Зміст етапів підготовки дипломної

роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

  1. Написання вступу й характеристики підприємства

2. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

3. Вивчення літератури за темою дослідження

4. Розробка пакету документів і проведення необхідних розрахунків для проектної частини

5. Збір матеріалів і написання розділу

“Охорона праці»

6. Виконання графічної частини

7. Оформлення пояснювальної записки

8. Попередній захист і отримання рецензії

9. Захист дипломної роботи

Студент-дипломник ______________ _________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Керівник роботи ______________ _________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток В

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.