Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

3. Вимоги до змісту й структури дипломної роботи

Дипломна робота як теоретико-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг дипломної роботи (починаючи з титульного аркуша до першої сторінки додатка) має бути в межах 100-110 сторінок.

Рекомендується така структура дипломної роботи:

 • титульна сторінка;

 • бланк завдання;

 • реферат;

 • зміст;

 • вступ;

 • характеристика підприємства (організації);

 • аналіз фінансово-господарської діяльності;

 • обґрунтування актуальності обраної теми (огляд літератури з питань дослі­дження);

 • рекомендаційний розділ;

 • охорона праці;

 • характеристика застосування ЕОМ у дипломній роботі;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • перелік графічного матеріалу;

 • додатки.

До пояснювальної записки додається графічний матеріал (роздавальний матеріал), який використовується дипломником при захисті роботи. Оригінал графічного матеріалу разом з титульною сторінкою до нього (додаток З) вшивають в пояснювальну записку. Копії графічного матеріалу роздають всім членам державної екзаменаційної комісії. На звороті кожного аркуша роздавального матеріалу повинен бути штамп з реквізитами, що відносяться до даної дипломної роботи (додаток Л). Окремі аркуші графічного матеріалу можуть складатися з двох і більше сторінок, об’єднаних однією назвою. У цьому разі в правому нижньому куті серії на звороті аркуша ставлять «великий штамп» (див. додаток Л). На інших сторінках серії в правому нижньому куті ставлять так званий «малий» штамп (20х50мм) (див.додаток Л).

Титульний аркуш відображає назву вищого навчального закладу, найменування теми дипломної роботи, об'єкт дослідження, П.І.Б. виконавця і керівників, консультантів, рік виконання (додаток Д). Титульний аркуш до дипломної роботи видає кафедра (керівник роботи). Його оформлення виконують згідно з вимогами кафедри.

Виконавець дипломної роботи несе повну відповідальність за відповідність назви теми дипломної роботи, записаної на титульному аркуші, назві теми, вказаній у завданні до дипломної роботи, а також у наказі про допуск студента до дипломного проектування. При встановленні будь-яких розбіжностей студент повинен з'ясувати їх з керівником роботи або методистом кафед­ри. Роботи, що мають розбіжності з темою, вказаною у на­казі, знімають із захисту як виконані в невідповідності із завдан­ням (затвердженою тематикою дипломного проектування).

На зворотній стороні титульного аркуша у верхній його час­тині робиться надпис:

Дипломна робота виконана в повному обсязі відповідно до завдання та встановлених вимог. До­пускається до захисту в ДЕК.

Зав. кафедри (прізвище, ім'я, по батькові)

Виправлення на титульному аркуші не дозволяються.

Завдання на дипломну роботу видається студенту керівником дипломної роботи на типовому бланку, де обов'язково вказується строк видачі завдання і його завершення. Аркуш завдання входить до складу цих методичних вказівок (додаток Б). Строк виконання завдання встановлюється згідно з графіком навчального процесу. Завдання є основним регулятивним документом щодо послідовності виконання дипломної роботи і контролю за її виконанням.

Реферат повинен містити інформацію про обсяг роботи, кількість ілюстрацій і таблиць, передбачуваний результат, перелік основних термінів за темою, текст реферату (стисле викладення змісту роботи). Перелік опорних слів (словосполучень) повинен відображати спрямованість виконаної роботи. Кількість опорних слів має дорівнювати 10...15. Опорні слова (словосполучення) записують великими літерами у називному відмінку, відокремлюючи одне слово від іншого комою.

Текст реферату повинен відображати об'єкт дослідження, мету роботи, область їх застосування (додаток М). Рекомендований розмір реферату (не більше однієї сторінки) дає можливість з'ясувати зміст виконаної роботи.

Зміст відображає складові частини роботи, починаю­чи зі вступу: всі розділи, підрозділи, пункти (якщо останні мають назву), а також висновки, список використаних джерел та ін. (додаток В). Встановлення місця розташування того чи іншого розділу в роботі проводять шляхом позначення у змісті (проти назви даного розділу) номера сторінки, з якої він починається у пояснювальній записці. Зміст студент обговорює з науковим керівником і фіксує в дипломному завданні.

Вступ дипломної роботи повинен містити 2-3 сторінки тексту, в якому визначають та обґрунтовують актуальність теми, її практичну значущість для об'єкта дослідження, ступінь розробленості, характеризують мету і завдання дослідження, визначають його предмет і методологічну основу, характеризують джерела отриманої інформації, формують передбачуваний результат. Слово "Вступ" пишуть на третьому рядку аркуша (посередині). Номер розділу перед словом "Вступ" не ставлять.

У характеристиці підприємства повинні знайти відображення такі питання:

- основні завдання діяльності (функції) підприємства;

- структура підприємства й взаємовідносини структурних підрозділів;

- взаємовідносин з місцевим бюджетом і керівною організацією;

- основні техніко-економічні показники за аналізований пе­ріод.

Рекомендований обсяг розділу - 10 сторінок.

Аналіз господарської діяльностіпідприємства повинен торкатися основних аспектів його економіки з урахуванням специфіки галузі (аналіз показників виробничої програми; аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів; аналіз показників з праці та її оплати; аналіз витрат; аналіз доходів; аналіз фінансових результатів, аналіз фінансового стану).

Слід врахувати, що аналіз і висновки повинні здійснюватися на базі реальної фінансово-статистичної звітності об'єкта дослідження, даних первинного бухгалтерського обліку, даних офіційних статистичних збірників, програм розвитку регіону, галузі. Для проведення достовірного аналізу і виявлення стійких тенденцій зміни досліджуваної проблеми дані повинні бути використані не менш як за три роки. Аналітичні матеріали й другорядні розрахунки мають бути аргументовані, узагальнені й представлені в таблицях. Найбільш громіздкі з них слід розташовувати в додатках. Всі розрахунки виконують на ПЕОМ із застосуванням пакетів прикладних програм.

Рекомендований обсяг розділу - 30 сторінок.

Розділ, присвячений проблемам галузі (обґрунтування актуальності обраної теми), виконують з метою узагальнити існуючі проблеми й напрямки їх вирішення, що існують за думкою фахівців. У цьому розділі проводять огляд літератури, нормативних і законодавчих актів, різних точок зору на проблему дослідження. В огляді літератури рекомендується розглянути основні етапи розвитку економічної думки за обраною темою, закордонний досвід у даній області, проблеми в економіці України в цілому та в її окремих галузях і регіонах. Обов'язковим є наявність посилань (не менше п’яти) на використану літературу (наприклад: [1,2]). Матеріали розділу повинні підкреслювати актуальність пропозицій, викладених у рекомендаційному розділі (проектній частині). Наприкінці розділу необхідно треба дати висновки, що стосуються необхідності проведення досліджень у даній області.

Рекомендований обсяг розділу - 10 сторінок.

Рекомендаційний розділ містить розробки автора роботи відповідно до тематики дипломних робіт. Даний розділ повинен містити пропозиції, рекомендації, розробки в області удосконалення керування фінансово-господарською діяльністю підприємства з відповідними обґрунтуваннями і рекомендаціями. У ньому також можуть бути відображені інноваційні рекомендації, розроблені студентом методики, реальні інвестиційні проекти. Пропозиції і рекомендації повинні супроводжуватися фінансовими розрахунками і визначенням економічного та соціального ефекту від їх впровадження. При необхідності висновки та пропозиції можуть бути підтверджені відповідними документами, що характеризують їх впровадження і застосування у практиці діяльності суб'єкта господарювання (додаток К).

Рекомендований обсяг розділу - 30 сторінок.

Розділ охорони праці повинен мати обсяг 10-12 сторі­нок. Склад розділу визначає консультант від відповідної кафедри. Якщо обсяг розділу перевищує рекомендований, то частина матеріалу розділу може включатися до дода­тків. Які саме матеріали виносяться до додатків, вирішує консультант кафедри.

Розділ, присвячений використанню в роботі ЕОМ, має на меті висвітити рівень використання ЕОМ.

Наприклад: Пояснювальна записка до дипломної роботи виконана з використанням комп'ютера "Pentium IV" (процесор - 1.7 ГГц). Під час вико­нання розділу "Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства" (підрозділ "Аналіз доходів") за допомогою ЕОМ проведені розра­хунки впливу чинників середньорічної загаль­ної площі та фактичного розміру квартирної плати за відповідний період на розмір доходів від квартирної плати. Крім то­го з використанням ЕОМ проведені розрахунки показників таблиць, наведених у дипломній роботі.

Набирання тексту пояснювальної записки також здійснюється за допомогою комп'ютера.

Рекомендований обсяг розділу - 3 сторінки.

У висновку логічно й послідовно викладають основні тези (зокрема, пропозиції) дипломної роботи (за схемою: актуальність, особливість об'єкта дослідження, основні й найбільш істотні результати аналізу, рекомендації, пропозиції і ефект від їх впровадження). Обсяг висновку - 3-5 сторінок. У них необхідно:

- навести основні узагальнені висновки, які автор зробив, посилаючись на аналіз господарської діяльності об'єкта дослідження;

- вказати заходи, які пропонуються автором у рекомендаційному розділі, і очікуваний ефект від впровадження запропоно­ваних заходів, методологічних підходів, пропозицій і т. ін.

У висновках не можуть міститися пропозиції, які не були розглянуті й об-ґрунтовані в дипломній роботі. Слід звернути увагу на те, що вступ і висновок повинні давати повне уявлення про мету, структуру й зміст роботи в цілому.

До списку використаних джерел включають тільки ті джерела, які були вивчені при виконанні роботи. На ті джере­ла, матеріали яких наводилися в пояснювальній записці, у відпо­відних місцях робляться посилання. Кількість джерел не обмежує­ться, але їх повинно бути більше ніж 25. Список літератури розташовують в алфавітному порядку. Спочатку наводять закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази, листи ДПА України, НБУ, положення і інструкції, літературні джерела (підручники, статті, монографії, статистичні збірники тощо). Назви іншими мовами, адреси інтернет-сайтів наводять наприкінці списку літератури. Приклад оформлення списку джерел наведено в додатку Ж.

Перелік графічного матеріалу подають на одному ар­куші, він містить назви аркушів графічної частини роботи, їх поряд­ковий номер та кількість сторінок у серії (тобто кількість аркушів, об'єднаних однією назвою).

Наприклад:

Назва аркушів

Кількість аркушів

1. Характеристика підприємства

1

2. Аналіз показників стану, руху та ефективності використання основних фондів

1

3. Аналіз показників з праці та її оплати

1

4. Фінансові показники

1

5,6 Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2

Всього

6

До додатків можуть включатися допоміжні матеріали й розра­хунки, таблиці вихідних даних, бланки статистичної звітності та інші матеріали, які перевантажують текст пояснювальної запис­ки. Обсяг додатків не повинен перевищувати 10-15 сторінок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.