Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

Зразок оформлення штампу до аркушів роздавального матеріалу

звичайний штамп

40

П.І.Б.

Підпис

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Викон.

Керівн.

Тема дипломної роботи

Масштаб

Дата

Консульт.

1:1

Зав.каф.

Бубенко П.Т

Аркуш 1

Аркушів 6

5

Факультет

Група

Курс

Назва аркуша графічного матеріалу

Кафедра міської і регіональної економіки

10

Е і П (ЗН)

ЕПМГ

5,6

20

25

20

70

25

25

малий штамп - для серії аркушів під однією назвою

А

Аркуш Б

Аркушів В

де А - номер аркуша в переліку графічного матеріалу;

Б - порядковий номер (рахунок проводиться зліва напра­во) даного аркуша в серії;

В — кількість аркушів у серії.

Додаток М

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Сторінок - 120, рисунків - 6, таблиць – 30, додатків – 10.

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, показники виробничої програми, ОПЛАТА ПРАЦІ, Орендна плата, експлуатаційні витрати, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, фінансовий менеджмент.

Використано методи економічного аналізу, вивчено резерви підвищення ефективності в фінансово-господарській діяльності готелю основі сучасних методик фінансового менеджменту, виконано розрахунок орендної плати.

Розроблено пропозиції щодо створення і розподілу єдиного фонду оплати праці, фонду соціального розвитку, фонду розвитку вироб­ництва, науки та техніки.

Навчальне видання Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання)

Укладачі: Павло Трохимович Бубенко,

Олена Володимирівна Димченко,

Тамара Петрівна Юр’єва,

Валерій Вікторович Княжеченко,

Сергій Володимирович Дворкін,

Сергій Вікторович Телятник

Відповідальний за випуск: доц. В.О. Костюк

Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008, поз. 45М

Підп. до друку 18.02. 08 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. – 2,0 Обл.- вид. арк. 2,5

Тираж 200 прим Замовл. №

61002, М. Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, М. Харків, вул. Революції, 12

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.