Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

Орієнтовний план дипломної роботи Тема: Дослідження фінансово-господарської діяльності кп «Енергоресурс» і розробка заходів щодо підвищення її ефективності

Вступ

Розділ 1 Характеристика підприємства

Розділ 2 Аналіз фінансово-господарської діяльності

2.1 Аналіз показників виробничої програми

2.2 Аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів

2.3 Аналіз показників з праці та її оплати

2.4 Аналіз витрат

2.5 Аналіз доходів

2.6 Аналіз фінансових результатів

2.7 Аналіз фінансового стану

Розділ 3 Обґрунтування актуальності обраної теми

Розділ 4 Розробка шляхів підвищення ефективності діяльності КП «Енергоресурс»

4.1 Теоретичні й прикладні основи вивчення та зниження втрат електроенергії в мережі

4.2 Впровадження заходів щодо зниження втрат електроенергії шляхом встановлення інтегрованої системи обліку споживання енергоресурсів

4.3 Техніко-економічне обґрунтування заміни обладнання на підстанції ПС «Лозівська»

Розділ 5 Охорона праці

Розділ 6 Використання ЕОМ

Висновки

Список використаної літератури

Перелік графічного матеріалу

Додатки

Додаток д

Титульна сторінка дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра міської і регіональної економіки

дипломна робота

Назва теми дипломної роботи і підприємства,

за матеріалами якого виконано роботу

студента 5-6 курсу групи ЕПМГ-__

спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства» Прізвище, ініціали

________________

Підпис студента

Керівник:

науковий ступінь, посада Прізвище, ініціали

_________________

Підпис керівника

Консультант:

науковий ступінь, посада Прізвище, ініціали

_________________

Підпис консультанта

Зав. кафедри:

науковий ступінь Прізвище, ініціали

_________________

Підпис зав. кафедри

200__ Р.

Додаток Е

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 2.7 - Склад і структура фонду оплати праці

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

1. Основна заробітна плата

946,6

69,9

1069,4

64,9

1338,4

61,5

2. Додаткова заробітна плата

387,7

28,6

546,8

33,2

779,4

35,8

3. Інші компенсаційні виплати

20,9

1,5

30,5

1,9

58,6

2,7

Всього

1355,2

100

1646,7

100

2176,4

100

Приклад оформлення ілюстрації

Політичний ризик

Загальноекономічний ризик

Правовий

ризик

Ризик

проекту

Систематичний ризик

Несистематичний ризик

Технічний ризик

Ризик учасників проекту

Фінансовий ризик

Маркетинговий ризик

Екологічний ризик

Рис. 2.1 - Форми інвестиційного ризику.

Додаток Ж

Приклади оформлення списку використаної літератури

Характеристика джерела

Приклад

оформлення

Закони

Закон України «Про оплату праці» // Закони України. – К.: Інститут законодавства, 1997. – Т.8. – С. 210-218.

Монографії (один, два або три автори)

Юр`єва Т.П. Економіка міського господарства: - Харків: ХДАМГ, 2002. – 672 с.

Чотири автори

Управление проектами / Н.И. Ильин, А.И. Кочеткова, И.Г. Лукманова, А.М. Немчин / Под ред. А.И. Кочетковой. – СПб.: Два+Три, 2000. – 345 с.

П’ять і більше авторів

Бизнес-план инвестиционного проекта / В.М. Попов, Л.П. Кураков, Г.В. Медведев и др. / Под ред. Л.Г. Голуб. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 285 с.

Колективний автор

Стан ринку праці України за січень-вересень 2006 р.: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2007. -156 с.

Багатотомні видання

Бригхем Ю.І. Финансовый менеджмент: В 2 т. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Т.2.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.

Складові частини книги

Поддерегин А.Н. Финансы предприятий // Оборотные средства. – М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 89-119 с.

Складова частина журналу (стаття)

Винниченко В.С. Проблемы организации взаимодействия разных видов пассажирского транспорта // Коммунальное хозяйство городов. – 2002. - № 37. – С. 101-103.

Електронні джерела

http://www. nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

Додаток З

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.