Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік цінних паперів 2007.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
321.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИ УКРАЇНИ

Харківська націоНАльна академія міського

ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення, самостійної роботи та практичних занять

з дисципліни "Облік цінних паперів"

і завдання до виконання контрольної роботи

(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності

7.050106 "Облік і аудит")

Харків - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" і завдання до виконання контрольної роботи (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит").Укл. Місюров А.В. -Харків: ХНАМГ, 2007, -30 с.

Укладач: А.В. Місюров

Рецензент: проф. Гордієнко Н.І.

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту.

Протокол № 13 від " 8 " травня 2007р.

1. Завдання та мета курсу

Завдання курсу "Облік цінних паперів":

  • вивчення теоретичних і методичних обґрунтувань оберту цінних паперів на Україні;

  • вивчення теоретичних обґрунтувань організації бухгалтерського обліку цінних паперів;

  • ознайомлення з господарськими операціями по обліку цінних папері на підприємстві.

Мета курсу "Облік цінних паперів" – вивчити облік специфічних товарів, які обертаються на фінансовому ринку, - цінні папери. Останні повинні мати наступні характеристики:

  • стандарт – напис емітента, сума, доход, інформація про емітента;

  • ринковість – підтвердження того, що дані цінні папери можуть обертатися на ринку;

  • ліквідність – свідоцтво того, що цінні папери можуть бути реалізовані без великих втрат;

  • керованість державою – наявність стандартів, реєстрація емісії.

Предметом вивчення є технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції фінансового ринку.

2. Програма курсу

Тема 1. Сутність фінансового ринку

1.1. Поняття цінних паперів та їх види.

1.2. Випуск цінних паперів.

1.3. Регулювання діяльності по випуску и оберту цінних паперів.

Тема 2. Облік акцій

2.1. Основні характеристики акцій.

2.2. Облік акцій власної емісії.

2.3. Облік акцій невласної емісії

2.4 Облік дивідендів

Тема 3. Облік облігацій

3.1. Основні характеристики облігацій

3.2. Облік облігацій власної емісії.

3.3. Облік облігацій невласної емісії

Тема 4. Облік казначейських зобов'язань держави.

4.1. Основні характеристики казначейських зобов'язань.

4.2. Облік придбання, дивідендів, продажу та зберігання казначейських зобов'язань України.

Тема 5. Облік ощадних сертифікатів

5.1. Основні характеристики ощадних сертифікатів.

5.2. Облік придбання ощадних сертифікатів

5.3. Облік доходу за ощадними сертифікатами.

5.4. Облік повернення одержаних коштів за сертифікатом банку.

5.5. Облік зберігання сертифікатів

Тема 6. Облік векселів

6.1. Основі характеристики веселів.

6.2. Облік бланків векселів.

6.3. Облік виданих векселів.

6.4. Облік отриманих векселів.

6.5. Облік операцій по індосації отриманого векселя.

6.6. Облік дисконтних операцій.

6.7. Облік зберігання отриманих векселів.

6.8. Облік зберігання отриманих векселів у банку.

3. Вказівки до виконання завдань

3.1. Облік акцій підприємства

Відомо, що саме Акціонерне Товариство (АТ) — власник майна, переданого йому засновниками й акціонерами як внесок до Статутного Фонду (далі СФ), і доходів, отриманих у результаті його статутної діяльності. При цьому госптовариство акціонерного типу відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Однак й акціонери не залишаються осторонь:

- по-перше, цей статус дає їм право на частку прибутку госптовариства, на участь у його керуванні, а також інші права, передбачені законодавством і статутом АТ;

- по-друге, вони відповідають за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій (ст. 24 Закону № 1576). Ті акціонери, які не заплатили повністю за свої акції, також відповідають за зобов'язаннями товариства в межах несплаченої їх частини, якщо подібне передбачено статутом АТ.

Нагадаємо, що акції АТ мають бути сплачені:

  1. при його створенні — у строки, встановлені зборами акціонерів, але не пізніше року з дати реєстрації товариства;

  2. при додаткових емісіях — у строки, зазначені в рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням СФ. Якщо протягом 3-х місяців після названих вище строків знайдуться акціонери, які не компенсували повної вар­тості акцій, товариство вилучає їх у таких недбайливих інвесторів і пропонує акції для повторного продажу.

Як правило, в статуті АТ повинно обговорюватися практично все, що може зачіпати інтереси такого товариства і його ак­ціонерів.

Зокрема, у ньому потрібно назвати не тільки види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість і співвідношення акцій різних видів, але й описати порядок їх сплати (коштами, у т. ч. інвалютою, цінними па­перами, майном або майновими правами), а також грошової оцінки інвестицій. Ще в статуті відображають механізм збільшення і зменшення СФ АТ, відповідальність АТ за невиконання передбачених зобов'язань із викупу акцій, строки і порядок виплати дивідендів.

ВАТ, наприклад, може випускати акції різних типів: прості іменні, прості на пред'явника, привілейовані іменні, привілейовані на пред'явника. ЗАТ — тільки іменні (прості та привілейовані). Цей курс не вивчає, в чому їх відмінності, оскільки наше завдання — розглянути бухгалтерський облік операцій із первинного й додаткового випуску (емісії) акцій, викупу останніх з метою анулювання або повторного продажу. А він однаковий для всіх вище перелічених типів акцій, незважаючи на форму їх випуску (документарну чи бездокументарну).