Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ Облік цінних паперів 2007.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
321.54 Кб
Скачать

Завдання №28

Підприємство С відвантажило підприємству В за договором купівлі-продажу готову продукцію на суму 1080грн. ( у тому числі ПДВ-180грн). У наступному звітному періоді підприємства підписали додаткову угода до договору, відповідно до якого підприємство В передало за індосаментом за актом приймання-передачі підприємству С вексель, отриманий від підприємства А. Номінальна вартість векселя складає 1200грн, а заборгованість у забезпечення якої переданий вексель – 1080грн. Різниця в 120 грн – дисконт.

Відбити в обліку приведені операції.

Завдання №29

Відповідно до договору підприємство С передало за актом підприємству Д індосируваний вексель за номінальною вартістю 1200грн, що придбаний з дисконтом за 1080грн. У наступному звітному періоді підприємство Д надало послуги підприємству С на суму 1200грн. (ПДВ-200грн).

Відбити в обліку приведені операції.

Завдання №30

Згідно з договором купівлі-продажу векселя підприємство С продало за кошти (1200грн.) підприємству Д вексель, придбаний у підприємства В за 1080грн. Номінальна вартість векселя -1200грн.

Відбити в обліку приведені операції.

Завдання №31

Підприємство Д пред'явило до оплати підприємству А вексель, придбаний у підприємства С в обмін на послуги (1200грн.), про що був складений акт про пред'явлення векселя до платежу. Підприємство А погасило вексель, перелічивши кошти на рахунок підприємства Д в сумі 1200грн.

Відбити в обліку приведені операції.

Завдання №32

Підприємство Д пред'явило до платежу підприємству А вексель, придбаний за кошти(1080грн). про що був складений акт про пред'явлення векселя до платежу. Підприємство А погасило вексель, перелічивши кошти на рахунок векселедавця в сумі номінальної вартості векселя (1200грн).

Відбити в обліку приведені операції.

Завдання №33

Підприємство Д пред'явило до платежу підприємству А вексель, придбаний у підприємства С в обмін на послуги за 1200грн. Підприємство А із згоди підприємства Д погасило вексель у сумі нижче номінальної вартості векселя (1100грн.)

Відбити в обліку приведені операції.

5. вказівки ДО виБОРУ ВАРІАНТа контрольної роботи

студентами заочної форми навчання

Для виконання контрольної роботи студент повинен виконати чотири завдання. Варіант контрольної роботи (номери завдань) вибирається за останньою цифрою навчального шифру студента по Таблиці. Завдання виконуються в зошиті і здають на перевірку на кафедру до початку сесії.

У випадку виконання завдань з помилками робота повертається студенту на повторне виконання.

Таблиця.

Варіанти завдань для студентів заочної форми навчання

Остання цифра шифру

Номери завдань

0

1, 5, 16, 25

1

2, 6, 17, 26

2

5, 8, 18, 29

3

9, 11, 20, 31

4

8, 14, 22, 27

5

11, 15, 16, 33

6

2, 5, 19, 30

7

3, 7, 21, 28

8

4, 13, 23, 31

9

7, 14, 17, 32

Список літератури

 1. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991р.// Відомості ВРУ 1991р.- №38-с.508 (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997р.

 3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991р. (з наступними змінами і доповненнями).

 4. Закон України "Про обертання векселів в Україні від 05 квітня 2001р.

 5. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

 6. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"

 7. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 8. Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: УОП ИЛА РАН, 1994.

 9. Берзон Н.И. и др. Фондовый рынок: Уч. пособие для высших учебных заведений экономического профиля.–2-е изд. –М: Вита-Пресс, 1999.

 10. Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. –К.: Текст, 1992.

 11. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки.–М.: Банки и биржи, 1995.

 12. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций.–К.: МАУП, 1999.

 13. Іваницька О. Фінансові ринки: Навч. посібник. –К.: УАДУ, 1999.

 14. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова / За ред. В.Н. Федосова.–К.: Либідь, 1993.

 15. Фондовий ринок України: Навч. посібник / Керівник авт. кол. В.В Оскольский. –К.: УФБ "Скарбниця", 1994.

 16. Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг.–К.: Поліграфкнига, 1992.

Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" і завдання до виконання контрольної роботи (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит")

Укладач: Анатолій Володимирович Місюров

Редактор З.М. Москаленко

План 2007, поз. 323.

Підп. до друку 14.06.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн. - друк. арк. 1,3 обл.-вид. арк. 1,8

Тираж 200 прим. Замовл.№

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.