Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

до виконання дипломної роботи

зі спеціальності

7.050107 - «Економіка підприємства»

(для студентів денної і заочної форм навчання)

Харків – ХНАМГ- 2008

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи зі спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання). Укл. Бубенко П.Т., Димченко О.В., Юр’єва Т.П., Княжеченко В.В., Дворкін С.В., Телятник С.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 47 с.

Укладачі: Павло Трохимович Бубенко,

Олена Володимирівна Димченко,

Тамара Петрівна Юр’єва,

Валерій Вікторович Княжеченко,

Сергій Володимирович Дворкін,

Сергій Вікторович Телятник.

Рецензенти: проф. Клєбанова Т.С.,

доц. Таукешева Т.Д.

Схвалено кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 9 від 11.01.2008 р.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………

4

1. Цілі та завдання дипломної роботи………………………………..

5

2. Організація виконання дипломної роботи………………………...

7

3. Вимоги до змісту й структури дипломної роботи………………...

13

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи………………………..

19

5. Рецензування і захист дипломної роботи………………………….

25

6. Критерії оцінювання дипломної роботи…………………………..

26

Додаток А. Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціальності 7.050107- «Економіка підприємства»……………………………………...

29

Додаток Б. Бланк завдання на дипломну роботу………………………….

35

Додаток В. Орієнтовний план дипломної роботи………………………...

37

Додаток Д. Титульна сторінка дипломної роботи………………………...

38

Додаток Е. Приклад оформлення таблиці та ілюстрації…………………

39

Додаток Ж. Приклади оформлення списку використаної літератури…..

40

Додаток З. Титульна сторінка графічного матеріалу до захисту дипломної роботи…………………………………………………………...

41

Додаток И. Зразок оформлення зовнішньої рецензії на дипломну роботу………………………………………………………………………...

42

Додаток К. Зразок акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства……………………………..

43

Додаток Л Зразок оформлення штампу до аркушів роздавального матеріалу……………………………………………………………………..

45

Додаток М. Зразок оформлення реферату…………………………………

46

Вступ

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» у Харківській національній академії міського господарства базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" (№2984-ІІІ від 17 січня 2002 р.), Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.98 № 65, Галузевих стандартах вищої освіти з підготовки фахівців рівня "спеціаліст" напряму підготовки 0501 - "Економіка підприємства", варіативних компонент стандартів вищої освіти ХНАМГ.

Методичні вказівки розроблені відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики фахівців спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства» та призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломних робіт згідно з чинними стандартами України.

Завданням методичних вказівок є викладення основних положень та вимог щодо змісту дипломної роботи, її оформлення, організаційних сторін виконання, підготовки до захисту, порядку захисту й оцінювання.