Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

2. Організація виконання дипломної роботи

Дипломну роботу виконують на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств житлово-комунального господарства, статистичних даних державного, регіонального та інших рівнів, спеціальної вітчизняної і зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, що вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

Основні етапи виконання дипломної роботи:

1. Вибір теми (додаток А) та об'єкта дослідження; затвердження теми дипломної роботи.

2. Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану її виконання (додаток Б).

3. Затвердження завдання завідувачем кафедри.

 1. Опрацювання літературних джерел і складання плану дипломної роботи (додаток В).

 2. Збирання фактичних матеріалів під час переддипломної практики на підприємстві - об'єкті дослідження.

 3. Обробка фактичних матеріалів із застосуванням ПЕОМ.

 4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності та керування підприємством - об'єктом дослідження дипломної роботи.

 5. Написання першого варіанта тексту роботи, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

 6. Усунення недоліків; написання остаточного варіанта тексту; оформлення дипломної роботи (згідно з вимогами даних методичних вказівок; додатки Д-З).

10. Подання завершеної дипломної роботи на рецензування науковому керівникові, отримання відзиву.

11. Подання роботи на кафедру для внутрішнього рецензування, отримання висновку кафедри.

 1. Подання роботи на ознайомлення керівництву підприємства - об'єкта дослідження і оформлення акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К).

 2. Зовнішнє рецензування дипломної роботи, отримання зовнішньої рецензії (додаток И).

 3. Допуск дипломної роботи до захисту завідувачем кафедри.

 4. Захист дипломної роботи в ДЕК.

До виконання дипломної роботи допускаються студенти, які успішно виконали теоретичну програму навчального плану, склали комплексний іспит зі спеціальності, завершили переддипломну практику й захистили звіт з неї.

Керівництво дипломною роботою здійснює науковий керівник. Консультування окремих підрозділів (параграфів) дипломної роботи виконують викладачі кафедри безпеки життєдіяльності. З урахуванням теми та спрямування дипломної роботи можливе додаткове залучення консультантів з кафедри прикладної математики і обчислювальної техніки тощо.

Науковий керівник дипломної роботи затверджується наказом ректора Академії за поданням кафедри. Консультантів визначають рішенням відповідних кафедр академії. Науковими керівниками дипломних робіт призначаються провідні викладачі й науковці кафедри.

Науковий керівник надає студенту науково-методичну допомогу в його самостійній роботі над дипломом:

 • індивідуально консультує студента;

- розробляє завдання на дипломну роботу (додаток Б);

- допомагає скласти план дипломної роботи (додаток В) та індивідуальне завдання до переддипломної практики;

- контролює дотримання графіка виконання роботи;

- рецензує частини роботи, перший варіант тексту і завершений рукопис;

- надає відгук на дипломну роботу;

- консультує щодо оформлення акту впровадження пропозицій дипломної роботи в діяльність підприємства (додаток К);

- готує студента до захисту.

Дипломна робота за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» має комплексний характер. Виконуючи дипломну роботу, кожен студент досліджує поряд з економічними проблемами також проблеми інформаційного забезпечення процесу керування підприємством.

Тематика дипломних робіт розроблена кафедрою міської і регіональної економіки згідно з вимогами нормативної та варіативної компонент освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста спеціальності 7.050107 - «Економіка підприємства», відповідно до програм вивчених нормативних і вибіркових дисциплін, враховуючи наукові дослідження кафедри, актуальні галузеві проблеми підприємств, що потребують аналізу та вирішення. Тематика дипломних робіт постійно переглядається і поновлюється (додаток А).

Студент має право самостійного вибору теми дипломної роботи (згідно з попередньою власною науково-дослідницькою роботою, майбутнім місцем роботи, можливостями отримання необхідної інформації на об'єкті дослідження тощо). Велике значення має обґрунтований та правильний вибір теми. Підготовку до написання дипломної роботи слід починати на молодших курсах. Завчасний вибір теми дипломної роботи дозволяє студенту використовувати виконані ним раніше курсові, науково-дослідні роботи, звіти з виробничої та переддипломної практик при написанні дипломної роботи. Відповідно, нагромадження теоретичного і практичного матеріалу, поступове його розширення і поглиблення дає змогу забезпечити високу якість і своєчасність виконання роботи. Тематика дипломних робіт має орієнтовний характер, може уточнюватися з урахуванням змін економічної теорії і практики, наукових інтересів студента-дипломника.

Бажаним є виконання дипломних робіт за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, організації, підприємства та підприємницькі структури; які уклали з Академією контракти на навчання студентів або договори про співпрацю та співробітництво.

При виборі теми роботи важливо враховувати:

- актуальність теми на сучасному етапі в макроекономічному аспекті і для об'єкта дослідження;

- напрямок науково-дослідної роботи студента і його професійні інтереси;

- пропозиції і запити підприємств і відомств;

- наукову проблематику кафедри МіРЕ;

- наявність інформації про об'єкт дослідження і можливість її ефективного використання в роботі;

- можливість застосування розроблених рекомендацій у практиці діяльності об'єкта дослідження.

Після затвердження теми науковий керівник разом з консультантами розробляє студенту завдання на виконання дипломної роботи, в якому вказуються мета роботи, її зміст, послідовність виконання і конкретні терміни подання розділів роботи науковому керівникові (додаток Б).

У ході виконання дипломної роботи студент одержує від наукового керівника консультації в затверджені кафедрою для цього дні. Науковий керівник здійснює контроль за виконанням календарного плану підготовки дипломної роботи і щотижня інформує про це завідувача кафедри.

Темою дипломної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем сучасного підприємства, що відповідає завданням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста спеціальності «Економіка підприємства». Разом з вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність (бажано підприємства житлово-комунального господарства). Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Якщо немає пропозицій студента щодо досліджуваного об'єкта, то кафедра призначає підприємство, з яким академія має відповідну угоду.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми дипломних робіт із зазначенням об'єктів, на яких вони будуть виконуватися, розглядаються і обговорюються на засіданні кафедри. Викладач, який відповідає за організацію дипломного проектування на кафедрі, готує проект наказу академії, в якому фіксується список студентів-дипломників, перелік тем дипломних робіт і наукові керівники.

Усі подальші зміни (теми роботи, об'єкта дослідження, керівництва тощо) можливі у виключних випадках і у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни в наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Об'єкт дипломного дослідження є базою переддипломної практики. Відповідно до спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства" це мають бути:

 • житлово-експлуатаційні підприємства;

 • комунальні підприємства (санітарно-технічні, енергетичні й транспортні);

 • підприємства зовнішнього міського благоустрою (зелене господарство, зовнішнє освітлення і шляхове господарство);

 • житлово-комунальні комплекси (які поєднують декілька сфер діяльності);

 • інші підприємства (за погодженням з керівником роботи).

Завдання на дипломну роботу студентові оформляє науковий керівник (додаток Б) перед початком переддипломної практики. Порушення студентом календарного плану виконання окремих підрозділів, розділів або роботи в цілому фіксується науковим керівником, який інформує про це завідувача кафедри. У разі невиконання графіка дипломного проектування за рішенням кафедри студент-дипломник може бути недопущений до захисту дипломної роботи.

Термін виконання дипломної роботи встановлюється у відповідності з навчальним планом Академії. Дипломна робота має виконуватися відповідно до затверджених календарного плану і завдання. На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається загальний графік консультацій наукових керівників та консультантів, згідно з яким забезпечується систематичне консультування і робота студента над дипломом. Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд керівникові й консультантам. Про завершення виконання окремих підрозділів роботи свідчать підписи консультантів у графі "Завдання прийняв" на бланку завдання (додаток Б) і на титульній сторінці дипломної роботи (додаток Д).

У встановлений графіком кінцевий термін завершена дипломна робота подається на рецензування послідовно:

 1. науковому керівникові;

 2. на кафедру для надання внутрішньої рецензії. Після проходження внутрішнього рецензування та виправлення визначених зауважень, дипломну роботу зброшуровують обов'язково у тверду палітурку;

 3. керівництву підприємства – об’єкта дослідження (якщо підприємство виступає замовником теми);

 4. завідувачу кафедри для прийняття остаточного рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульній сторінці дипломної роботи;

 5. зовнішньому рецензенту.

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.