Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_СР_ЗО_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
270.34 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

УЗГОДЖЕНО

Зав. кафедрою «ФЕБ, обліку і аудиту»

_________________(Т.В. Момот)

___ __________ 2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

_____________ (Пан М. П.)

___ __________ 2012 р.

О.Є. Власова

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійного вивчення

навчальної дисципліни

«ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ»

(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 7.03050901 – «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ -2012

Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 7.03050901 – «Облік і аудит») / Укл. Власова О.Є.; Х.: ХНАМГ, 2012.– ___ с.

Методичні вказівки складені відповідно до навчальної та робочої програми з курсу «Управлінський облік» для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» з метою сприяти глибшому вивченню базових понять курсу «Управлінський облік», закріпленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок щодо обліку, аналізу та управління витратами, калькулювання собівартості продукції або послуг.

Особлива увага приділяється порівняльному аналізу різноманітних методик обліку витрат та калькулювання собівартості з метою оцінки їх відповідності потребам управління та процесу забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Укладач: О.Є. Власова

Рецензент _______________________

Рекомендовано до видання кафедрою “Обліку та аудиту”, протокол № ____ від ___________________ р.

1. Завдання та мета курсу

Завдання курсу "Облік цінних паперів":

  • вивчення теоретичних і методичних обґрунтувань оберту цінних паперів на Україні;

  • вивчення теоретичних обґрунтувань організації бухгалтерського обліку цінних паперів;

  • ознайомлення з господарськими операціями по обліку цінних папері на підприємстві.

Мета курсу "Облік цінних паперів" – вивчити облік специфічних товарів, які обертаються на фінансовому ринку, - цінні папери. Останні повинні мати наступні характеристики:

  • стандарт – напис емітента, сума, доход, інформація про емітента;

  • ринковість – підтвердження того, що дані цінні папери можуть обертатися на ринку;

  • ліквідність – свідоцтво того, що цінні папери можуть бути реалізовані без великих втрат;

  • керованість державою – наявність стандартів, реєстрація емісії.

Предметом вивчення є технологія обліку сегмента фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансових послуг, суб'єктів та функції фінансового ринку.

2. Програма курсу

ЗМ 1. Загальна економіко-правова характеристика фондового ринку. Акції підприємства та умови їх випуску (1 / 36)

1. Місце цінних паперів в діяльності господарюючих суб'єктів.

2. Загальні принципи фінансового та податкового обліку акцій господарських товариств.

ЗМ 2. Облігації підприємства та їх облік. Обіг векселів, а також особливості організації фінансового обліку інших видів цінних паперів на підприємствах України. (1 / 36)

3. Особливості обліку облігацій.

4. Особливості застосування векселів в господарській діяльності підприємств та їх облік.

5. Облік цінних паперів інститутів спільного інвестуванні (ІСІ) та іпотечних цінних паперів.

6. Особливості відображення в фінансовій звітності операцій з цінними паперами.