Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет марк заоч 2015.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
262.66 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університете міського господарства імені О.М.Бекетова

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи з курсу

"Маркетинг” для студентів

спеціальності “”

заочної форми навчання

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ХНУМГ

__" ________ 2015 р протокол № ___

Харків 2015 р

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Маркетинг" для студентів спеціальності " " ( укл. Запорожець Г.В. - Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 20 с. )

Уклала Запорожець Г.В.. , к.е.н., доцент.

Рецензент Новікова М.М., д.е.н., проф.

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві

Протокол .№ ___ від " ___" ______ 200__ р.

В методичних вказівках представлено зміст контрольної роботи та методика її вирішення з вказівкою літературних джерел.

З М І С Т

Вступ 3

1 Робоча програма курсу “Маркетинг” 4

Тема 1 Сутність маркетингу. Комплекс маркетингу 4

ТЕМА 2 Функції маркетингу. Місце та роль маркетингу у системі управління підприємством 5

ТЕМА 3 Управління маркетингом 5

ТЕМА 4 Зміст та напрямки маркетингових досліджень 5

ТЕМА 5 Ринкове сегментування та позиціонування 5

ТЕМА 6 Процес ціноутворення в умовах ринку 6

ТЕМА 7 Маркетингові зв’язки як форма стимулювання збуту товарів 6

ТЕМА 8 Реклама і суспільні зв’язки в системі стимулювання збуту 7

2 Загальні положення по виконанню контрольної роботи 7

Завдання до виконання контрольної роботи 8

2.1 Практичні завдання 9

Задача 1 10

Методичні рекомендації 12

Задача 2 14

Задача 3 16

Задача 4 17

Література 19

Вступ

Українська економіка переживає відповідальний і складний період становлення ринкових відносин. що потребує нових науково обґрунтованих підходів та рішень Ринкові особливості економіки України неможна ототожнювати з закордонними, тому для неї необхідні свої рішення і шляхи Отриманий за роки становлення української державності та економіки досвід свідчить про те, що трансформаційні процеси поступово створюють певні умови для ринкового існування. Наукова думка з питань розвитку української економіки знаходиться у постійному розвитку і пропонує принципово нові напрямки та вирішення До одного з таких напрямків відноситься новий для нашої країни маркетинг як наукова база ринкових перетворень. Як показують дослідження, маркетингові підходи в управлінні української економіки ще не набули відповідного їм місця та ролі, що є однією з основних причин повільності та невдач ринкових перетворень в нашій крані.

Маркетинг як наука і навчальна дисципліна являє собою галузь знань в якій сконцентрований різноманітний. закордонний досвід господарської діяльності в умовах ринку. Основою маркетингової діяльності кожного суб'єкту ринку є дослідження ринку, товарно-цінова політика, стратегія розповсюдження товарів та управління цими процесами. У зв'язку з цим мета викладання курсу "Маркетинг” для студентів полягає в опануванні знаннями і досвідом для подальшого використання їх у своїй роботі з урахуванням конкретних особливостей конкретного об’єкта ринку і сфери практичної діяльності.

Контрольна робота є дуже важливим етапом роботи студентів при вивченні курсу „Маркетинг”, її метою є закріплення матеріалу по темам курсу, що викладалися па лекціях і практичних заняттях.

Мета методичних вказівок- надати допомогу у виконанні контрольної роботи з курсу " Маркетинг”, а також у підборі літератури конкретно за темами, що вивчаються. Літературні джерела постійно поповнюються, з’являються нормативні акти, тому студентам бажано не обмежуватися наданим в методичних вказівках списком літератури.