Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД ОММ КР 2011.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
582.14 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «основи менеджменту і маркетингу»

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»)

Харків – ХНАМГ – 2011

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво) / Харк. нац. акад. міськ. госп – ва; уклад.: В. О. Мельман, Н.Ю. Мущинська. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 29с.

Укладачі: В.О.Мельман, Н.Ю.Мущинська

Рецензент: к.е.н. Молодченко Т.Г. доц. кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 1 від 31 серпня 2011 р.

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП………………………………………………………………………..

4

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………...

5

2.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

6

3.

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……………………………………….

6

4.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………

7

4.1.

Тематика індивідуальних теоретичних завдань………………….

7

4.2.

Вимоги до виконання індивідуального теоретичного завдання…

8

5.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………..

9

Практичне завдання 1. Маркетингові дослідження……………………

9

Практичне завдання 2.Портфельний аналіз діяльності організації .......

11

Практичне завдання 3.Побудова й обчислення параметрів сіткового графіка ……………………………………………………………………

16

6.

МЕТОДИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ………………………………

25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….

28

ДОДАТОК………………………………………………………………………

29

ВСТУП

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні та практичні аспекти основ менеджменту і маркетингу, суб’єкти та об’єкти, функції, концепції маркетингу і менеджменту, а також управлінська діяльність та організаційно-економічний механізм її здійснення на рівні організацій та підприємств будівельної галузі; процес планування і втілення заходів щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів, та послуг.

Метоювивчення дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме знаннями з теоретичних та практичних аспектів менеджменту і маркетингу, набуття ним навичок щодо питань управління виробничо-господарською діяльністю і інженерно-технічним сервісом, а також щодо вивчення потреб ринку, його ємкості та просування на ринок відповідних видів робіт, послуг, товарів. У результаті вивчення курсу студенти будівельних спеціальностей повинні вміти творчо застосовувати отримані знання в процесі прийняття і реалізації управлінських рішень..

Дисципліна «Основи менеджменту і маркетингу» узагальнює і систематизує значну кількість фактів досвіду управління будівельними організаціями, статистичного і експериментального матеріалу та визначається необхідністю: зробити управління ефективним, максимального використання людського фактору в управлінській та маркетинговій політиці організацій.

За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли вирішувати питання управлінської та маркетингової діяльності підприємств будівельної галузі з урахуванням закономірностей формування і розвитку організацій, що обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу», яка є нормативною для підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.