Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
медодичні вказівки.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
163.33 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І.І. Капцов, В.Г. Котух, Ю.В. Пахомов

Спецкурс за напрямком спеціалізації спецкурс за напрямком профілізації та слухачів другої вищої освіти

Методичні вказівки до самостійної роботи

(для студентів 5 курсу Денної форми навчання

за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляці» )

Харків

ХНАМГ

2012

Спецкурс за напрямком спеціалізації «Спецкурс за напрямком профілізації та слухачів другої вищої освіти. Методичні вказівки до практичної роботи для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляції» / Автори: І.І. Капцов, В.Г. Котух, Ю.В. Пахомов, - Харків – ХНАМГ – 2012.

Автори: д.т.н., проф. І.І. Капцов

к.т.н., доцент В.Г. Котух

асистент Ю.В. Пахомов

Методичні вказівки побудовано за вимогами кредитно – модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Рецензент: д.т.н., проф. Ільченко Б.С.

Затверджено на засіданні кафедри ЕГТС протокол №

від

© І.І. Капцов, В.Г. Котух, Ю.В. Пахомов, ХНАМГ, 2012

ЗМІСТ

Стор.

Загальні вказівки…………………….………..………………….…………….…..4

Розділ I. Основи технології ремонту газового обладнання та трубопровідних систем………………………………………………………………………….….…5

1 Короткий огляд тем і методичні вказівки щодо їхнього вивчання……….......5

Тема 1. Єство і місце науки, технології ремонту……………………….5

Тема 2. Організація ремонтних виробництв газових, теплоенергетичних муніципальних господарств………………………………….6

Тема 3. Особливості підготовки робіт до ремонту газо – теплопроводів в польових умовах……………………………………………………….………….7

Тема 4. Технологічна підготовка виробництва до відновлення деталей і вузлів системи газо – теплопостачання………………………………….………...8

Тема 5. Види і методи ремонту…………………………………………10

Тема 6. Способи ремонту деталей і вузлів системи газо – теплопостачання........................................................................................................11

Тема 7. Технологія і устаткування очищення металевої поверхні…...12

Тема 8. Основи технології демонтажних і монтажних робіт…………12

Тема 9. Технологія ремонту деталей і вузлів механічною обробкою...13

Тема 10. Технологія ремонту деталей тиском…………………………14

Тема 11. Технологія ремонту зваркою та наплавленням……………...16

Тема 12. Нові технології ремонту деталей і вузлів…………………….17

Тема 13. Технологія ремонту захисних покриттів……………………..18

Тема 14. Проектування ремонтних підприємств муніципальної теплогазоенергетики………………………………………………………….……19

Розділ II. Варіанти контрольних робіт для студентів заочної форми навчання…………………………………………………………………………….21

Список використаних джерел………………………………………………….….23

.

Загальні вказівки

Методичні вказівки розроблено згідно з робочою програмою навчальних дисциплін «Спецкурс за напрямком спеціалізації», «Спецкурс за напрямком профілізації» та слухачів вищої другої освіти. Призначені для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках наведені основні відомості за кожною з чотирнадцяти тем, практичні рекомендації щодо їхнього вивчання та контрольні питання.

Для успішного засвоєння даного курсу, крім спеціальних знань, умінь і навичок, студентам необхідні знання з фундаментальних дисциплін: математика, фізика, хімія тощо.

Під час розробки методичних вказівок ураховано складність і велику кількість матеріалу й обмежень часу на його вивчання (усього 239 годин для студентів денної форми навчання, 193 години для слухачів другої вищої освіти), що складає один модуль і три змістовних модуля, до яких входять дев'ять лекцій.

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми й методи контролю та оцінювання знань:

  • поточне тестування після вивчення кожного поточного змістовного модуля (для студентів денної форми навчання);

  • виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання);

  • складання іспиту;

Окрім матеріалу, викладеного в конспекті лекцій, студенти додатково можуть користуватися нормативними та навчальними джерелами, перелік яких наведений наприкінці методичних вказівок.