Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ_до_дипломів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
426.5 Кб
Скачать

Титульна сторінка графічного матеріалу до дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра міської і регіональної економіки

Графічний матеріал до

дипломної роботи

Назва теми дипломної роботи і підприємства,

за матеріалами якого виконано роботу

студента 5-6 курсу групи ЕПМГ-__

спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства»

Прізвище, ініціали

________________

Підпис студента

Науковий керівник:

науковий ступінь,

посада

Прізвище, ініціали

_________________

Підпис керівника

200__ р.

Додаток И

Зразок оформлення зовнішньої рецензії

на дипломну роботу

Назва підприємства, організації, установи Державній екзаменаційній комісії №__

із захисту дипломних робіт зі спеціальності

7.050107 - «Економіка підприємства»

Зовнішня рецензія

«___» ____________200_ №______

м. Харків

На дипломну роботу студента

спеціальності 7.050107 -

«Економіка підприємства»

____________________________________

(прізвище, ініціали студента)

на тему ____________________________

(назва теми дипломної роботи і підприємства, за

матеріалами якого виконано роботу)

Зовнішня рецензія має містити:

  • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості дипломної роботи;

  • характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи її завданням;

  • висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів щодо вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

  • оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення роботи підприємства;

  • оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль, грамотність викладення тощо);

  • висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам, що висуваються до робіт такого рангу; про можливість допущення її до захисту, за бажанням рецензента, може бути висловлено зауваження та думку про оцінку роботи.

Назва посади підпис печатка ініціали, прізвище

Додаток К

Зразок акту впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи у діяльність підприємства

Погоджено Затверджую

Зав. кафедри міської і регіональної економіки Керівник підприємства

__________________________ ____________________________

підпис прізвище, ініціали підпис прізвище, ініціали

«___» _______________200__р. «___» _______________200__р.

Акт Впровадження пропозицій та розробок Дипломної роботи в діяльність підприємства

Замовник___________________________________________________________________

(найменування підприємства – об’єкта дипломної роботи)

________________________________________________________________________________

(П.І.Б. керівника підприємства)

Цим актом підтверджується, що результати дипломної роботи на тему

________________________________________________________________________________

(найменування теми, затвердженої наказом №______ від «___» _____________200__р.)

яку виконано ____________________________________________________________________

(П.І.Б. студента-дипломника)

на кафедрі_______________________________________________________________________

(назва кафедри)

за спеціальністю _________________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

яка виконувалася з_________________ по _______________ 200_ р.

впроваджені_____________________________________________________________________

(найменування підприємства, де здійснювалось впровадження)

1. Вид впроваджених результатів ______________________________________________

(удосконалення методів, організаційної структури,

________________________________________________________________________________

технології керування, бізнес-плану тощо)

2. Характеристика масштабу впровадження______________________________________

(удосконалення праці економіста, діяльності

________________________________________________________________________________

відділу, операційної системи, системи керування та підприємства в цілому тощо)

3. Форма впровадження: ______________________________________________________

Методика (метод) _______________________________________________________________

4. Наукова новизна результатів дипломної роботи:________________________________

___________________________________________________________________________

(розроблено вперше…, удосконалено…, набуло подальшого розвитку…)

5. Впроваджено:

в систему керування_________________________________________________________

(назвати розробки й пропозиції)

в операційну систему_________________________________________________________

(назвати розробки й пропозиції)

6. Прогнозований (плановий очікуваний) річний економічний ефект від впровадження розробок та пропозицій дипломної роботи становить:

________________________________________________________________________ тис. грн.

(цифрами і прописом)

За рахунок ______________________________________________________________________

(економії витрат, оптимізації управлінських рішень, збільшення

________________________________________________________________________________

обсягу наданих послуг тощо)

7. Соціальний і науково-технічний ефект ________________________________________

________________________________________________________________________________

(оздоровлення і покращення умов праці, удосконалення структури керування,

________________________________________________________________________________

підвищення якості обслуговування, удосконалення соціального пакету для працівників,

________________________________________________________________________________

автоматизація процесів виробництва та керування тощо)

Від Внз Від підприємства

Науковий керівник дипломної роботи Головний економіст

__________________________ ___________________________

(підпис) П.І.Б. (підпис) П.І.Б.

Додаток Л

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.