Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
234.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
683.01 Кб
Скачать

1. Економічний прибуток: г

а) буде менший за бухгалтерський;

б) буде більший за бухгалтерський;

в) дорівнюватиме бухгалтерському;

г) будь-що з наведеного залежить від ситуації.

2. Яке з цих тверджень характеризує сукупні витрати: в

а) VC – FC;

б) FC + VC + MC;

в) FC + VC;

г) (FC +VC) : Q.

3. Яке з цих тверджень характеризує граничні витрати: г

а) ∆TC/Q;

б) ∆VC/Q;

в) ∆FC/Q;

г) ∆TC/ ∆Q.

4. У точці мінімуму граничних витрат середні витрати мають бути: г

а) спадаючими;

б) постійними; 112

в) зростаючими;

г) мінімальними.

5. Постійними факторами виробництва називаються фактори: б

а) що не змінюють попит на певний товар;

б) розмір яких фіксовано за різних обсягів випуску продукції;

в) з постійною ціною;

г) що визначаються розмірами фірми.

6. Нормальний прибуток – це: г

а) прибуток, який отримує фірма, якщо її сукупний виторг перевищує суму

явних і неявних витрат;

б) прибуток, який отримує типова фірма галузі;

в) прибуток, який фірма отримує в нормальних умовах її функціонування;

г) мінімальний доход, необхідний для утримання фірми в межах даного виду

діяльності.

7. Економічні витрати: г

а) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом неявних витрат;

б) включають усі витрати, крім неявних;

в) дорівнюють сукупному виторгу за мінусом явних і неявних витрат;

г) дорівнюють сумі явних і неявних витрат.

8.Неявні витрати – це: б

а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;

б) альтернативна вартість ресурсів, що належать власникам фірми;

в) бухгалтерські витрати;

г) витрати, які не приймаються до уваги при визначенні обсягів виробництва

9.Безповоротні витрати – це: а

а) витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю;

б) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зміною ринкової кон’юнктури;

в) додаткові витрати фірми, пов’язані зі зростанням цін ресурсів;

г) витрати, які приймають до уваги при визначенні обсягу виробництва.

10.Економічний прибуток утворюється як різниця: в

а) між сукупним виторгом і зовнішніми витратами;

б) між сукупним виторгом і внутрішніми витратами;

в) між сукупним виторгом і економічними витратами;

г) між сукупним виторгом і неявними витратами.

Типові задачі та їх розв’язання

Задача 1. Постійні витрати фірми складають 20 грош. од., змінні наведено в

табл. Визначити загальні, середні (постійні, змінні, загальні) й граничні

витрати.

Таблиця

Обсяг виробництва

( одиниць товару)

1 2 3 4 5 6 7

Змінні витрати

(грош. од.) 5 10 18 28 40 54 77

Розв’язання

Визначивши за відповідними формулами величини витрат занесемо дані до

таблиці.

Таблиця

Q 1 2 3 4 5 6 7

VC 5 10 18 28 40 54 77

FC 20 20 20 20 20 20 20

TC = FC + VC 25 30 38 48 60 74 97

ATC = TC : Q 25 15 12,66 12 12 12,33 13,85

АFC = FC : Q 20 10 6,66 5 4 3,33 2,85

AVC = VC : Q 5 5 6 7 8 9 11

МС = ∆ TC : ∆ Q - 5 8 10 12 14 23

Задача 2. Заповнити таблицю, визначивши відповідні величини

Таблиця

Q VC TС АTC МC Рх TR МR

0 0 150 - - 200 0 -

1 110 260 110 175 175

2 170 320 60 300

3 360 122 135 105

4 250 100 34 480 75

5 445 45 105 525

6 360 510 85 65 90 15

Розв’язання

1. VC = TC – FC

VC3 = 366 – 150 =210; VC5 = 445 – 150 = 295

2. TC = FC + VC

TC1 = 150 + 110 = 260; TC4 = 150 + 250 =400

3. ATC = TC : Q

ATC2 = 320 : 2 = 160; ATC5 = 445 : 5 = 89 114

4. МС = ∆ TC : ∆ Q

МС3 = ( 360 – 320) : 1 = 40

5. TR = Р · Q → Р = TR : Q

Р2 = 300 : 2 = 150; Р4 = 480 : 4 = 120

6. TR = Р·Q

TR1 = 175 · 1 = 175; TR3 = 135 · 3 = 405; TR6 = 90 · 6 = 540

7. МR = ∆TR : ∆Q

МR2 = (300 – 175) : 1 = 125; МR5 = (540 – 525) : 1 = 15

Таблиця

Q VC TС АTC МC Рх TR МR

0 0 150 - - 200 0 -

1 110 260 260 110 175 175 175

2 170 320 160 60 150 300 125

3 210 360 122 40 135 405 105

4 250 400 100 34 120 480 75

5 295 445 89 45 105 525

6 360 510 85 65 90 540 15

Задача 3. За наведеними в таблиці даними обчислити ринкову ціну, сукупні,

змінні й середні загальні витрати.

Таблиця

Р Q TR TC FC VC ATC AVC

350 1400 90 1,5

Розв’язання

1. TR = Р · Q => Р = TR : Q = 1400 : 350 = 4 грош. од.

2. AVC = VC : Q => VC = AVC · Q = 1,5 · 350 =525

3. TC = FC + VC = 90 + 525 = 615

4. ATC = TC : Q = 615 : 350 = 1,75

Таблиця

Р Q TR TC FC VC ATC AVC

4 350 1400 615 90 525 1.75 1,5

115

Задача 4. Заповнити таблицю, визначивши відповідні показники

Таблиця

Q

(обсяг)

TC

(загальні

витрати)

FC

(постійні

витрати)

VC

(змінні

витрати)

AFC

(середні

постійні

витрати)

AVC

(середні

змінні

витрати)

ATC

(середні

загальні

витрати

MC

(граничні

витрати)

0 20

1 35

2 50

3 75

Розв’язання

1. FC – const = 20

2. TC = FC + VC => VC = TC – FC

3. АFC = FC : Q

4. AVC = VC : Q

5. ATC = TC : Q

6. МС = ∆ TC : ∆ Q

Визначивши за відповідними формулами величини витрат занесемо дані до

таблиці.

Таблиця

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC

0 20 0 0 - - - -

1 35 20 15 20 15 35 15

2 50 20 30 10 15 25 15

3 75 20 55 6,66 18,33 25 25

Аналіз беззбитковості – аналіз можливих результатів на базі

математичної моделі, представлений у формі графіка, за допомогою якого

можна визначити рівень доходів і витрат при різних рівнях ділової активності

залежно від обсягу виробництва й реалізації.

Випадок закриття фірми – ситуація, коли фірма зупиняє виробництво в

наслідок обставин, які призводять до виникнення збитків, не компенсованих за

будь-якого можливого обсягу виробництва та за реальної ринкової ціни

продукції фірми.

Війна цін – повторюване довгострокове зниження фірмами цін на свою

продукцію, завдяки якому вони розраховують збільшити обсяги реалізації та 128

свої доходи. Війна цін не завжди приносить фірмам економічну вигоду, проте є

ефективною формою конкурентної боротьби, шляхом усунення конкурентів.

Гранична виручка – це зміна загальної виручки при збільшенні обсягу

продукції на одиницю.

Досконала конкуренція – форма організації ринку, при якій абсолютно

відсутні всі види боротьби як між продавцями, так і між покупцями.

Загальна виручка – це сума грошей, що отримує фірма внаслідок

продажу певного обсягу продукції.

Конкурент – особа, група осіб чи фірма, що ведуть суперництво в

досягненні аналогічної мети в намаганні володіти тими ж самими ресурсами,

займати лідируючий стан на ринку.

Конкуренція – боротьба між виробниками (продавцями) продукції за

ринки збуту продукції з метою отримання більш високих доходів, прибутку та

інших вигод.

Мінімальна ціна – найнижчий рівень ціни, що може бути встановлений з

урахуванням найменших витрат виробництва (тобто не нижче від собівартості

продукції).

Мінімальний прибуток – найменше значення прибутку, необхідне для

того, щоб фірма залишилася на ринку й продовжувала своє функціонування.

Оптимізація – визначення значень економічних показників, за яких

досягається оптимум, тобто оптимальний, найкращій стан системи.

Потенційна конкуренція – можливість вступу на ринок нових фірм

галузі, як здатна збільшити рівень конкуренції між підприємствами цієї галузі.

Прибуток – різниця між надходженням від реалізації певного обсягу

продукції і загальними витратами на її виробництво.

Ринок чистої (досконалої) конкуренції – сукупність продавців і

покупців, які здійснюють угоди щодо придбання одно типової продукції в

ситуації, коли жоден окремий споживач або продавець не може вплинути на

рівень поточних цін.

Ринкова структура – це основні характерні риси ринку, до яких

відносяться кількість і розміри фірми, кількість покупців, характер продукції

(однорідність), легкість входу до ринку і виходу з нього, доступність

інформації, тобто сукупність властивостей ринку.

Рівновага (оптимум) виробника – це такий його стан, при якому він не

бажає змінювати співвідношення факторів виробництва (праці й капіталу), що

задіяні у виробничому процесі.

Середня виручка – це сума загальної виручки на одну одиницю

реалізованої продукції.

Точка беззбитковості – рівень виробництва, за якого величина виторгу

дорівнює витратам виробництва.

Точка збитковості – рівень ділової активності, за якого валовий доход не

покриває змінних витрат виробництва.

Ціни беззбитковості – ціна товару, за якої фірма має можливість лише

покрити свої витрати виробництва, тобто це ціна, що дорівнює витратам

виробництва.

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.