Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2014 38М Виробнича база.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
264.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної і контрольної роботи, практичних занять з дисципліни

«ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА»

(для студентів 3 - 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізацій «Технічне обслуговування та ремонт будівель», «Охорона праці в будівництві»)

Харків

ХНУМГ

2014

Методичні вказівки до самостійної і контрольної роботи, практичних занять з дисципліни «ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» (для студентів 3 - 4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.092101 «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізацій «Технічне обслуговування та ремонт будівель», «Охорона праці в будівництві») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: С.В. Шаповал. - Х.: ХНУМГ, 2014 – 24 с.

Укладач: к.т.н., доц. Шаповал С. В.

Рецензент: к.т.н., доц. каф. ТБВ та БМ Лапшин О. С.

Рекомендовано кафедрою ТБВ та БМ, протокол № 6 від 19.12. 2013 р.

ЗМІСТ

Стор.

Вступ.......................................................................................................... 4

1. Самостійна робота студентів............................................................... 5

2. Плани практичних занять.................................................................... 6

Практичне заняття № 1. Визначення об’єму складів...................................... 6

Практичне заняття № 2. Визначення потрібного об’єму

сировини для забезпечення заданої потужності підприємства...................... 7

Практичне заняття № 3. Розрахунок продуктивності обладнання................. 8

Практичне заняття № 4. Визначення технологічних факторів

отримання залізобетонних виробів заданих властивостей............................. 8

Практичне заняття № 5. Розрахунок енергетичного балансу

для різних заводів будівельної індустрії........................................................... 9

Практичне заняття № 6. Розрахунок оптимального

розміру партії металевих виробів...................................................................... 10

3. Контрольна робота............................................................................... 11

Список використаних джерел................................................................. 23

Вступ

Для успішного засвоєння курсу «Виробнича база будівництва» потрібні глибокі знання з будівельного матеріалознавства, планування міст, будівельної техніки, технологій будівельного виробництва.

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців, які знають основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів, уміють найдоцільніше використати можливості виробничої бази в умовах конкретного будівництва.

Перед дисципліною висунуто такі завдання:

  • вивчити основи технології та організації виробництва будівельних матеріалів, конструкцій і виробів,

  • визначити напрямки розвитку виробничої бази будівництва,

  • навчити за техніко-економічними показниками виконувати вибір технологічних схем, сировинних матеріалів і обладнання.

Предмет вивчення курсу – підприємства будівельної індустрії.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

1. Використовуючи стандартні методики, виконати аналіз і розрахунок економічних показників діяльності підприємств.

2. Аналізувати й планувати обсяг випуску (реалізації) продукції, її асортимент (номенклатуру) на середньостроковий період.

3. Визначивши ефективність використання ресурсів на основі стандартних методик, обґрунтувати шляхи їх економії.

4. Використовуючи нормативно-технічну документацію, визначати потребу в матеріальних, трудових і фінансових ресурсах, необхідних для поточної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.