Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_Кравець_МВ_ПЗ_СР_КР_ВФах.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
894.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

з дидактичним забезпеченням

до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи

з дисципліни «Вступ до ФАХУ»

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки 6.140103 «Туризм»

Харків

ХНАМГ

2012

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад. : О. М. Кравець. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 48 с.

Укладач

О. М. Кравець

Рецензент:

д. е. н., проф. І. М. Писаревський

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 3 від 30.10.2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ..........................................................................................................

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни ………….

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ......................

Практичне заняття 1 .........................................................................

Практичне заняття 2 .........................................................................

Практичне заняття 3 .........................................................................

Практичне заняття 4 .........................................................................

Практичне заняття 5 .........................................................................

Практичне заняття 6 .........................................................................

Практичне заняття 7 .........................................................................

Практичне заняття 8 .........................................................................

Практичне заняття 9 .........................................................................

3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ........................................................................

4. Індивідуальне завдання …………..………………………….

4.1. Зміст контрольної роботи …………………….……………….

4.2. Варіанти контрольної роботи …………………...…………….

4.3. Вимоги до оформлення контрольної роботи ………...………

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

СПИСОК РекомендованИХ Джерел ….......................................

Додаток а ................................................................................................

Додаток Б .................................................................................................

Додаток В .................................................................................................

Додаток Г .................................................................................................

Додаток Ґ…..............................................................................................

Додаток Д ................................................................................................

Додаток Ж ................................................................................................

Додаток З ................................................................................................

4

5

8

9

11

12

12

13

14

14

15

15

16

18

18

20

21

25

29

32

35

38

40

43

45

46

47

ВСТУП

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи розроблені відповідно до програми і робочої програми навчальної дисципліни «Вступ до фаху» і призначені для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Дисципліна «Вступ до фаху» є вихідною й передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Дані методичні вказівки містять: тематичний план навчальної дисципліни відповідно до форми навчання; загальні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни; вимоги до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) та оформлення глосарія за змістовими модулями з дисципліни; систему поточного і підсумкового контролю знань студентів; навчальні кейси; список рекомендованих джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.