Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_Кравець_МВ_ПЗ_СР_КР_ВФах.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
894.46 Кб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи

з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)

Укладач Кравець Ольга Миколаївна

Відповідальний за випуск Л. В. Оболенцева

Редактор

Комп’ютерне верстання

План 2011, поз. 479 М

Підп. до друку 17.01.2012р.

Друк на ризографі

Тираж 50 пр.

Формат 60 х 84 1/16

Ум. друк. арк. 2,2

Зам. № ________

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

1Студент має право обрати країну за межами зазначених у варіантах контрольної роботи за дозволом викладача.

44

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.