Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_Кравець_МВ до CР, КР та ПЗ з ОАПвТур.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
617.98 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Методичні вказівки

з дидактичним забезпеченням

до практичних занять та самостійної роботи

з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ»

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм»)

Харків

ХНАМГ

2012

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: О. М. Кравець. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 48 с.

Укладач:

О. М. Кравець

Рецензент:

докт. екон. наук, проф. Писаревський І. М.

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол засідання 3 від 30.10.2011 р.

ЗМІСТ

ВСТУП ..........................................................................................................

1.Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни ………….

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ......................

Практичне заняття 1 .........................................................................

Практичне заняття 2 .........................................................................

Практичне заняття 3 .........................................................................

Практичне заняття 4 .........................................................................

Практичне заняття 5 .........................................................................

Практичне заняття 6 .........................................................................

Практичне заняття 7 .........................................................................

3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ........................................................................

4. Індивідуальне завдання …………………………………….

4.1. Індивідуальне завдання № 1 ……………..………………….

4.2. Індивідуальне завдання № 2 ……………..………………….

4.3. Вимоги до оформлення ……………………..…...……………

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

СПИСОК РекомендованИХ ДЖЕРЕЛ …….....................................

Додаток а ................................................................................................

Додаток Б .................................................................................................

Додаток В .................................................................................................

Додаток Г .................................................................................................

Додаток Д ................................................................................................

Додаток Ж ................................................................................................

4

6

8

9

10

11

12

12

13

14

15

18

18

19

21

25

29

33

38

40

44

46

47

ВСТУП

Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять та самостійної роботи розроблені відповідно до програми та робочої програми дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» й призначені для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з урахуванням сучасних вимог до навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» є опанування теоретичними, професійними знаннями та практичними навичками щодо організації анімаційних послуг в туризмі.

Предмет вивчення дисципліни – принципи організації дозвілля туристів, особливості туристської та рекреаційної анімації.

До основних завдань дисципліни віднесено наступні:

 1. Дослідження основних підходів та критеріїв класифікації підприємств дозвілля.

 2. Дослідження сутності, значення та передумов зародження анімації в туризмі.

 3. Визначення особливостей роботи аніматорів з різними категоріями туристів.

 4. Вивчення особливостей складання анімаційних програм.

 5. Отримання практичних навиків розробки анімаційних програм різного спрямування.

Після вивчення дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» студенти отримують компетенції щодо набуття професійних знань та практичних навичок з організації надання анімаційних послуг в туризмі.

Місце в структурно-логічній схемі» дисципліна «Організація анімаційних послуг в туризмі» належить до нормативних дисциплін та вивчається після таких дисциплін як «Вступ до фаху», «Рекреологія», «Організація рекреаційних послуг» та «Технологія туристської діяльності».

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено проведення лекційних та практичних занять, організація самостійної та індивідуальної роботи студента.

Дані методичні вказівки містять:

 • тематичний план навчальної дисципліни;

 • загальні рекомендації до проведення практичних занять;

 • загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни;

 • вимоги до виконання індивідуальних завдань за змістовими модулями;

 • систему поточного і підсумкового контролю знань студентів;

 • список рекомендованих джерел.