Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011_Кравець_МВ до CР, КР та ПЗ з ОАПвТур.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
617.98 Кб
Скачать

5. Критерії оцінювання знань студентів

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів з дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» для студентів напряму підготовки 6.140103 (6.020107) «Туризм» ОКР бакалавр передбачає виставлення оцінок за всіма формами навчальної роботи.

Перевірка і оцінювання знань студентів денної форми навчання здійснюється шляхом:

  1. відвідування лекційних та практичних занять;

  2. оцінювання виконання і захисту індивідуальних завдань за ЗМ 1.1-1.2.;

  3. проведення поточного тестового контролю за змістовими модулями;

  4. проведення підсумкового контролю з дисципліни у формі заліку.

Загальне модульне оцінювання з дисципліни здійснюється за накопичувальною системою і передбачає оцінювання роботи студентів за двома змістовими модулями, оцінювання виконання і захисту ІЗ № 1-2 та підсумкове залікове оцінювання знань студентів. Складові оцінок за модулі для студентів денної форми навчання наведені в табл. 4.

Таблиця 4 – Складові оцінки за модуль 1 для студентів денної форми навчання

Вид робіт, що

оцінюється

Оцінка

Примітка

1

2

3

Відвідування занять

0 – 8 балів

По 1 балу за кожне відвідання студентом лекційних та практичних занять (за ЗМ 1.1. передбачено 4 лекційних та 4 практичних заняття)

Доповіді

0 – 5

балів

Визначають як оцінку, яку студент одержав за виконання і захист за двома частинами глосарія у співвідношенні за 5-ти бальною шкалою

Виконання та захист ІЗ № 1

0 – 5 балів

Якість виконання оцінюють за 5-ти бальною шкалою

Поточне тестування за

ЗМ 1.1

0 – 20 балів

Тести містять запитання на перевірку знань та навичок, одержаних під час аудиторних занять та самостійної роботи, кількість яких кратна 20.

Оцінка за ЗМ 1.1

0 – 20 %

Оцінку визначають діленням кількості накопичених студентом балів на число, яке дорівнює відношенню загальної кількості балів і числа 20

Відвідування занять

0 – 6 балів

По 1 балу за кожне відвідання студентом лекційних та практичних занять (за ЗМ 1.1. передбачено 3 лекційних та 3 практичних заняття)

Продовження табл. 4

1

2

3

Виконання та захист ІЗ № 2

0 – 20 балів

Визначають у відповідності до критеріїв, зазначених в табл. 5.

Поточне тестування за

ЗМ 1.2

0 – 20 балів

Тести містять запитання на перевірку знань та навичок, одержаних під час аудиторних занять та самостійної роботи, кількість яких кратна 20. Оцінку визначають діленням кількості правильних відповідей на число, яке дорівнює відношенню загальної кількості запитань і числа 20

Оцінка за ЗМ 1.2

0 – 20 %

Оцінку визначають діленням кількості накопичених студентом балів на число, яке дорівнює відношенню загальної кількості балів і числа 20

Підсумкове залікове тестування

0 – 40 %

Проводять після того, як студент одержав оцінки за три змістових модулі та контрольну роботу.

Заліковий білет складається з 40 тестових завдань (кожна вірна відповідь – 1 бал). Запитання за змістовими модулями 1.1 – 1.2 в залікових тестах представлені порівну. Загальну оцінку визначають як відношення кількості вірних відповідей до числа, яке дорівнює відношенню загальної кількості запитань і числа 40

Оцінка

за модуль 1

0 – 100 %

Оцінку визначають як суму кількості балів у відсотках, накопичених студентом протягом вивчення дисципліни за змістовими модулями та суми відсотків балів, набраних за результатами залікового тестування

Для проведення тестового поточного контролю використовують бланк, наведений у Додатку Д. Оцінки за змістові модулі виставляють в екзаменаційно-залікову відомість.

Оцінювання виконання і захисту індивідуального завдання № 1 визначається виходячи з таких критеріїв:

1) дотримання встановлених правил оформлення роботи;

2) повнота викладення матеріалу та змістовність висновків;

3) використання додаткової літератури (наукова, навчальна, професійні періодичні видання, використання матеріалів з мережі Інтернет);

4) правильні відповіді на запитання при захисті.

За контрольну роботу студент одержує:

  • оцінку «5» – якщо повністю виконані вимоги за критеріями 1 – 3 і студент відповів на 91-100% запитань при захисті роботи;

  • оцінку «4» – якщо повністю виконані вимоги за критеріями 1 – 3 і студент відповів на 71-90% запитань при захисті роботи;

  • оцінку «3» – якщо не виконано хоча б одна з вимог за критеріями 1 – 3 або студент відповів менше, ніж на 70% запитань при захисті роботи.

  • оцінку «2» – якщо не виконано більш двох вимог за критеріями 1 – 3 або студент відповів менше, ніж на 50% запитань при захисті роботи.

Оцінювання виконання і захисту індивідуального завдання № 2 визначається виходячи з критеріїв, наведених в табл. 5.

Таблиця 5 – Критерії оцінювання якості виконання ІЗ № 2

з/п

Критерій

К-сть балів

1

дотримання встановлених правил оформлення роботи; використання додаткових джерел (наукова, навчальна література, професійні періодичні видання, матеріали із мережі Internet)

4

2

повнота викладення матеріалу та змістовність висновків

4

3

наявність електронної презентації

3

4

творчий підхід

3

5

правильні відповіді на запитання при захисті

5

6

своєчасність подання роботи викладачу (згідно з графіком навчального процесу)

1

Загальна сума балів

20

Проведення заліку для студентів денної форми навчання здійснюється за умови обов’язкового виконання та захисту індивідуальних завдань за змістовими модулями. При тестуванні студент заносить номера правильних відповідей у спеціальний бланк (Додаток Ж).

Оцінку за залік визначають за правилами, викладеними в табл. 4.

У відповідності з набраними студентом балами оцінку знання матеріалу перераховують у систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 6).

Таблиця 6 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання

Система оцінювання

Шкала оцінювання

Внутрішній вузівський рейтинг, %

100 91

90 71

70 51

50 0

Національна 4-бальна і в системі ECTS

5

відмінно

A

4

добре

B, C

3

задовільно

D, E

2

незадовільно

FX, F

Внутрішній вузівський рейтинг у системі ECTS, %

100 91

90 81

80 71

70 61

60 51

50 26

25 0

Національна 7-бальна і в системі ECTS

відмінно

A

дуже добре

B

добре

C

задовільно

D

достатньо

E

незадовільно*

FX*

незадовільно

F**

ECTS, % студентів

A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

FX*

F**

не враховується

* з можливістю повторного складання;

** з обов’язковим повторним курсом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.