Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
234.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
683.01 Кб
Скачать

1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує: а

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фінансові витрати.

2. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо: а

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту.

3 . Які з поданих нижче тверджень не характеризує еластичній попит: а

а) відносна зміна обсягу попиту більша за відносну зміну ціни;

б) покупці чутливі до зміни ціни;

в) загальна виручка знижується, якщо ціна зростає;

г) коефіцієнт еластичності менший від одниниці.

4. Для яких товарів перехресна еластичність попиту дорівнює нулю: г

а) товарів-субститутів;

б) товарів, що не мають замінників;

в) товарів, які доповнюють один одного;

г) незалежних товарів.

5. Еластичність попиту за доходами залежить від: в

а) ціни;

б) смаків споживачів;

в) рівня грошового доходу;

г) пропозиції певного товару.

6. Якщо, незважаючи на зміну ціни товару, загальна виручка не зміниться,

коефіцієнт цінової еластичності: б

а) більший 1;

б) менший 1;

в) дорівнює 1;

г) дорівнює 0. 82

7. Еластичність пропозиції в короткостроковому період характерна

наступним: а

а) E 0

P

S < ;

б) E 0

P

S = ;

в) E 0

P

S > ;

г) → ∞

P ES

8. Перехресна еластичність попиту – це: а

а) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого

товару;

б) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при зміні на 1% доходу споживачів;

в) відсоткова зміна обсягу попиту на товар при 1% -ій зміні його ціни;

г) відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% обсягу попиту

на інший.

9. Розподіл податкового тягаря між покупцями й продавцями залежить від: б

а) законодавчого визначення платника податку;

б) відносної еластичності попиту й пропозиції;

в) цінової еластичності попиту й пропозиції;

г) перехресної еластичності попиту й пропозиції.

10. Надходження до державного бюджету від встановлення акцизного

податку зростатимуть, якщо: а

а) попит на товар нееластичний;

б) попит на товар еластичний;

в) попит абсолютно еластичний;

г) попит має одиничну еластичність.

Типові задачі та їх розв’язання

Задача 1. Функція попиту має вигляд: QД = 300 - 2р. Визначити коефіцієнт

еластичності попиту за ціною в точці А, при Ра

= 75.

Розв’язання

Q

P

E Q

P

D

P

D = ( )′ ⋅ .

QD(75)

= 300 – 2 • 75 = 150. => (QD)' = -2

P ED

= -2

150

75

⋅ = -1, тобто попит одиничної еластичності.

83

Задача 2. Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності пропозиції, якщо

рівняння пропозиції: QS = 3p – 4; p = 2

Розв’язання

S

S

P

S Q

P

E = Q( )′⋅

Якщо p = 2, то QS = 3• 2 – 4 = 2.

S

S

P

S Q

P

E = Q( )′⋅ = 3 •

2

2

= 3

Таким чином:

1. Пропозиція еластична, тому що ES >1.

2. Зміна ціни на 1% змінює величину пропозиції на 3 % у тому ж напрямку.

Задача 3. Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності попиту, якщо

запропоновані наступні дані:

P1 = 4; P2 = 3

QD1 = 20; QD2 = 30

Розв’язання

P

P

Q

Q

E

P

D

∆ ∆

= :

∆ Q = Q2 – Q1 = 30 – 20 = 10 ∆Р = Р2 – Р1 = 3 – 4 = -1

5,3

2

4 3

2

;25

2

20 30

2

1 2 1 2 =

+

=

+

= =

+

=

+

=

P P

P

Q Q

Q

5,3

( )1

:

25

10

:

=

∆ ∆

=

P

P

Q

Q

E

P

D

= - 1,4 = 1,4>1

Таким чином:

1. Попит еластичний, тому щоED>1

2. Зміна ціни на 1% змінює величину попиту на 1,4% в протилежному

напрямку.

Задача 4. Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт перехресної еластичності

попиту, якщо запропоновані наступні дані:

Py1 = 5; Py2 = 3 .

QDx1 = 2; QDx2 = 3

Розв’язання

Py

Py

Qx

Qx E

Py

Dx

Λ ∆

= :

∆Qх = QDх2 – QD х1 = 3 – 2 = 1

∆Ру = Ру2 – Ру1 = 3 – 5 = -2

84

4

2

5 3

2

;5,2

2

2 3

2

1 2 1 2

=

+

=

+

= =

+

=

+

=

y y

y

x x

x

P P

P

Q Q

Q

4

2

:

5,2

1 −

=

Py EDx ) = - 0,8 < 0.

Таким чином:

1. Попит нееластичний, тому що-0,8<1

2. Зміна ціни товару Y на 1% змінює величину попиту на товар X на 0.8% в

протилежному напрямку.

3. Мова йде про товари, що взаємно доповнюють один одного (комплементи.

Задача 5. Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності попиту за доходом,

якщо рівняння попиту: QD = 4 + 3 I; I1 = 2; I2 = 4

Розв’язання

I

I

Q

Q

E

I

D

Λ ∆

= :

Якщо I1 = 2, то QD = 4 + 3 2 = 10

Якщо I2 = 4, то QD = 4 + 3 4 = 16

3

2

2 4

2

;13

2

10 16

2

1 2 1 2 =

+

=

+

= =

+

=

+

=

I I

I

Q Q

Q

3

4 2

:

13

16 −10 −

=

I ED ≈ 0,69

Таким чином:

1. Попит нееластичний, тому що0,69<1

2. Зміна доходу на 1% змінює величину попиту на товар на 0.69% в тому ж

напрямку.

3. Мова йде про нормальні товари, споживання яких відповідає закону попиту:

0,69>0.

4. Оскільки 0<ED<1, то досліджується товар першої необхідності.

Задача 6. Функція попиту на комп’ютери нової моделі має вигляд: QD = 100 – р,

а функція пропозиції: QS = 2р – 50.

Визначте:

1) Параметри ринкової рівноваги.

2) Обчисліть еластичність попиту й пропозиції в точці рівноваги.

Розв’язання

1. При рівновазі величини попиту та пропозиції рівні, тобто QD = Qs

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

100 – р = 2р – 50

3р = 150

Ре

= 50 грош. од. 85

QD = 100 – р = 100 – 50 =50 од. товару

QS = 2 р – 50 = 50 · 2 – 50 = 50 од. товару'

QD = QS = Qе

= 50 од. товару.

2.

Q

P

E QD

P

D = ( )′⋅ .

(QD)’ = (100 – р)' = -1

50

50

= (− )1 ⋅

P ED

= -1, тобто попит одиничної еластичності.

3.

S

S

P

S Q

P

E = Q( )′⋅

(QS)’ = (2 р – 50)’ = 2

50

50

= 2 ⋅

P ES

= 2, тобто пропозиція еластична.

Задача 7. Ціна товару з росла з 1,5 до 2 грош. од., а обсяг пропозиції - з 900 до

1000 одиниць. Обчисліть лінійний коефіцієнт еластичності пропозиції.

Розв’язання

P

P

:

Q

Q

E

S

P S

S

Λ ∆

=

∆QS = QS2 – Q S1 = 1000 – 900 = 100

∆Р = Р2 – Р1 = 2 – 1,5 = 0,5

75,1

2

5,1 2

950;

2

900 1000

=

+

= =

+

Q = P

75,1

5,0

:

950

100

=

P ES = 0,37<1, тобто пропозиція нееластична

Виробництво – це процес використання праці й капіталу разом з

природними ресурсами й матеріалами задля створення необхідних продуктів і

надання послуг.

Довгостроковий період – період, достатній для зміни всіх ресурсів,

економічний зміст якого полягає в здатності фірми здійснити зміни в усіх

ресурсах, які вона використовує.

Короткостроковий період – період, строком до одного року; період,

протягом якого виробники товарів можуть змінити лише частину ресурсів, а

інша частина залишається постійною; це період, протягом якого виробничі

потужності не змінюють; це період фіксованих потужностей, протягом якого

фірма не може змінити жодного зі своїх виробничих факторів, але може

змінити інтенсивність їх використання.

Корпоративне підприємство – це підприємство, яке утворене, як

правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням. Діє на

основі об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності

засновників, їх спільного управління справами, на основі корпоративних

правил, у тому числі через органи, що вони створили, участі засновників у

розподілі доходів та ризиків підприємства.

Миттєвий період – це період виробництва, протягом якого жоден фактор

виробництва не може бути змінений. Цей період настільки короткий, що

виробництво залишається сталим.

Мотивація – це процес спонукання учасників виробництва для

досягнення особистої мети тай цілей підприємства. Вона необхідна для

продуктивного виконання прийнятих рішень і запланованих робіт. 90

Фактори виробництва – блага, які повинна придбати фірма для

забезпечення випуску інших благ – готової продукції.

Фірма – самостійний суб’єкт господарювання, що має право юридичної

особи і здійснює виробничу, науково-дослідницьку й комерційну діяльність з

метою отримання прибутку й задоволення запитів споживачів.

Унітарне підприємство – це підприємство, яке створене одним

засновником. Він виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до

закону статутний фонд, не подільний на частки, затверджує статут, розподіляє

доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначений, керує

підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму,

вирішує питання реорганізації таі ліквідації підприємства.

Тестові завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.