Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ПИК.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. БЕКЕТОВА

кафедри економіки підприємства, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»

Тема: « Складання плану діяльності підрозділу підприємства»

Виконала

студентка 4 курсу фзн

групи ЕПМГ12-1з

Дорош Алевтина

( Прізвище, ім’я, по батькові )

№ залікової книжки 212109

Керівник

Волгіна Н. О.

( Прізвище, ім’я, по батькові )

Курсова робота захищена „ ___ „ ___________________ 20 __ р.

Харків 2015 /2016 навчальний рік

Зміст:

Частина 1. Завдання на виконання курсової роботи………….…………………...3

Частина 2. Складання плану діяльності підрозділу підприємства

2.1 Планування збуту та виробництва продукції ………………………..………..8

2.2 Планування забезпеченості виробничої програми потужністю……………13

2.3 Планування витрат на електроенергію для технологічних потреб…………17

2.4 Планування витрат на матеріали, що використовують для технологічних потреб……………………………………………………………………………….19

2.5 План з праці та її оплати……………………………………………………….21

2.6 Розрахунок планової собівартості виробленої продукції……………………26

2.7 Фінансове планування діяльності підрозділу………………………………...31

Список використаної літератури…………………………………………………..33

1. Завдання на виконання курсової роботи

Розрахувати основні показники поточного плану діяльності підприємства на перший квартал планового року (цифри умовні)

Таб 1.1. вихідні данні (Z-остання цифра залікової книжки; Х-передостання)

Показники

Од.

вим

Значення

Міжремонтний цикл

т. км.

240

Питомої норми потреби у запчастинах А

од

- для вариантів 00 - 50

149

Питомої норми потреби у запчастинах В

Од.

- для вариантів 00 - 50

95

Необхідно передати стороннім організаціям запчастин

од

«А»

130

«В»

110

Запаси готової продукції “А” на початок кварталу

Од.

290

Запаси готової продукції “В” на початок кварталу

Од

150

Запаси готової продукції “А” на кінець кварталу

Од.

100

Запаси готової продукції “В” на кінець кварталу

Од

80

Запланований пробіг тролейбусів, тис тролейбусо-км

- для вариантів 00 – 50 тис. км

2656

Ціна одиниці виробу А без ПДВ

грн

771

Ціна одиниці виробу В без ПДВ

грн.

691

Ставка ПДВ / Податок на прибуток

%

20 / 25

Середній строк зберігання виробу на складі –А

дні

7

Середній строк зберігання виробу на складі –В

дні

4

Запас незаверш. виробництва виробiв “А” на початок кваркварталу.

Од.

270

“В”

Од.

272

Тривалість виробничого циклу -вироб “А”

дні

5

-вироб “В”

10

Коефіцієнт готовності продукції

0,5

Трудомісткість 1 виробу по гр. обладнання

“А” 1група / “А” 2група

2,0 / 0,5

“А” 3група / “А” 4група

1,5 / 3,0

“В” 1група / “В” 2група

2,0 / 1,0

“В” 3група /“В” 4група

3,0 / 3,0

Кількість верстатів по групах устаткування 1 / 2

од.

48 / 32

3 / 4

од

28 / 36

Середній коефіцієнт виконання норм виробітку

1,2

Максимально можлива кiлькiсть змiн роботи устаткування

змiн

2,5

Планова килькість змін

змін

1.0

Кількість робочих днів на тиждень

5

Втрати часу на ремонти по гр.устаткування,

% до Треж. Iгр./ II гр.

%

3,55 / 3,55

3 група / IV група

%

4,47 / 2,84

Обсяг робіт з ремонту устаткування в умовн. од.

у.од

2 640

Норма обслуговування на одного допоміжного робітника, ум. од.

у.од

100

Питома вага ремонтників 5розряду / 4 розряду

%

70 / 30

Обсяг робіт прибиральниць виробничих приміщень

м2

2800

Норма обслуговування на 1 прибиральницю

м2

400

Кількість інших категорій персоналу (без рем. та прибир.)

чол.

71

Тс годиннна робітників-відрядників 1-го розяду

грн

5,85

Середні тарифні коефіцієнти по виробах А

грн

1,26

що відповідають складності робот В

грн

1,31

Тс погодинників за годину 4 розряд / 5розряд

грн

5,0 / 5,3

Середня Тс робiт = середiй Тс робiтникiв

Оклад прибиральниць на місяць

грн

700

Премії: -робітникам-відрядникам / - робітникам-погодинникам

%

25 / 20

Питома вага часу 2 змiни, що припадае на роботу у нічний час, у % ( ВПП без інших категорій персоналу)

%

40

Процент доплат до тарифу за роботу в нічний час.

%

30

Кiлькiсть незвільнених бригадирів / з них погодинників

чол

12 / 2

Середньогодинна тариф ставка бригадирів вiдрядн / погодинникiв

грн

6,5 / 5,3

Доплати бригадирам

%

25

Інші доплати, що входять:

до годиного фонду зарплати (у % до прямого фонду зарплати)

%

5

до денного фонду зарплати (у % до годинного фонду)

%

1

до місячного фонду зарплати (у % д о денного фонду)

%

2

Витрати сировини А/В

кг

3,2 /3,26

Вартість кг основних матеріалів по виробам А/В

грн

25 /46,6

Повернені відходи А/В

%

0 / 1,5

Вартість комплектуючих А/В

35,4 /20,1

Норматив витрат допоміжних матеріалів на 1000грн вартості

основних матеріалів

грн

0,4

Вартість сировини визначити за даними табл. 4.1.

Середня потужність електродвигунів

кВт

2,0

Тариф за 1 кВт-годину спожитої електроенергії

грн

0,20

Коефіцієнт, враховуючий витрати електроенергії

1,05

Вартість технологічного устаткування

т. грн

1440

Квартальна норма амортизації

%

3,75

Нарахування на соціальні заходи /подаок на прибуток

%

37,5 / 25

Розділ 1. Планування збуту і виробництва продукції. На підставі прогнозу збуту на І-й квартал року, даних про залишки готової продукції та середній строк зберігання виробу на складі скласти план збуту та виробничу програму (ВП) та розрахувати наступні показники. 1.1. Виручку від реалізації продукції без ПДВ. 1.2. Суму ПДВ. 1.3. Виручку від реалізації з ПДВ. 1.4. ВП. 1.5. Обсяг товарної продукції.

Розділ 2. Планування забезпеченості ВП потужністю. Розрахувати:

2.1. Трудомісткість ВП. 2.2. Ефективний фонд часу одного верстата та груп устаткування . 2.3. Пропускну спроможність устаткування.2. 4. Коефіцієнти завантаження по групам устаткування та в цілому по цеху. 2.5. При необхідності внести пропозиції щодо усунення «вузьких місць». Та розрахувати нову пропускну спроможність і Кзав. 2.6 Коефіцієнті режимної і реальної змінності.

Розділ 3. План по праці і заробітній платі. Визначити: 3.1. Номінальний фонд робочого часу одного виробника. 3.2. Баланс робочого часу робітника з урахуванням даних (див. Табл 1.2). 3.3. Кількість робітників на нормованих роботах. 3.4. Кількість ремонтників. 3. 5. Кількість прибиральниць. 3.6. Загальну кількість працівників в І кв. за даними табл. 10. 3.7. Виробіток одного працівника 3.8. ФЗП персоналу

Таблиця 1.2 Баланс робочого часу 1 середньооблікового робітника на плановий рік

Показники

за рік

у т. ч. по кварталах

І

II

III

IV

1. Календарний фонд робочого часу, дні (Дк)

365

91

92

92

2. Вихідні та святкові дні (Дв)

114

32

27

26

3. Номінальний фонд робочого часу , дні (Д)

251

4. Неявки на роботу, дні (Днеявок) Ут. ч.:

х

7,85

1 0,2

9,75

6,5

- чергові та додаткові відпустки

25,0

3,55

6,5

8,45

6,5

- відпустки на навчання

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

  • відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

  • по хворобі

7,1

3,0

0,6

1,0

2,5

- з дозволу адмінiстрацi

ністрації

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

5. Явочний фонд часу, дні (Дяв )

х

51,15

54,8

56,25

6. Середня тривалість робочого дня, год. (Тзм)

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

7. Втрати часу в зв'язку із скорочен. роб. дня, год. (Твтр )

х

0,0169

0,0153

0,015

8. Розрахункова тривалість робочого дня, год. (Тр)

х

7,95

8.0

7,98

9. Корисний фонд робочого часу, год. (Фпл)

х

407

438

450

Таблиця 1.3 Розрахунок ФЗП керівників, фахівців, службовців

Посада (професія)

Кількість,

осіб

Місячний

оклад, грн.

Фонд

часу,

міс.

Прямий ФЗП, грн.

Доплати і

надбавки

Загальний

ФЗП,

грн.

%

грн.

Расчёт ФЗП персонала, относящегося на:

-загальновиробничi витрати

Начальник цеху

4

650

3

35

Майстер

10

400

3

25

Економіст

5

420

3

25

….

. .

. . .

. . .

. . .

. . .

Всего

59600

-адмiнiстративнi витрати

1. Директор

1

750

3

2250

40

900

3 150

2. Головний інженер

1

700

3

2 100

35

735

2835

3. Головний бухгалтер

1

700

3

2 100

35

735

2835

….

. .

. . .

. . .

. . .

. . .

Всего

67000

- витрати на збут

Начальник отдела сбыта

1

500

3

Маркетолог

4

440

3

5280

30

1 584

6864

….

. .

. . .

. . .

. . .

. . .

Всего

10800

Итого

71

137400

Розділ 4. Планування собівартості продукції. Визначити: 4.1. Витрати на матеріали .

4..2. Витрати на паливо та електроенергію на технологічні потреби .

4.3. Загальновиробничі витрати . 4.4. Адміністративні витрати. 4.5. Видатки на збут.ї

4.6. Загальні витрати.

Розділ 5. Планування прибутку підприємства 5.1. Змінні витрати 5.2. Маржинальний прибуток. 5.3. Чистий прибуток

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.