Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая ПИК.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
452.1 Кб
Скачать

2.5 План з праці та її оплати

Метою планування показників з праці та її оплати в курсовій роботі є визначення оптимальної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП), необхідного для здійснення ефективної господарської діяльності, та витрат на оплату його праці.

1) Необхідну планову кількість робітників–відрядників (верстатників) визначаємо за формулою:

Чв = ТрВП /(Теф *Кв.н.)

де Чв – планова кількість робітників–відрядників, осіб;

Теф – середній ефективний фонд часу одного робітника на цьому підприємстві, що очікується у плановому році, год.;

Кв.н. – прийнятий у розрахунках коефіцієнт виконання норм (див. завдання);

ТрВП – трудомісткість прийнятої виробничої програми з виробництва запчастин.

Чв = 21013/ (429 * 1,2) = 41 чол.

2) Необхідну планову кількість робітників–погодинників, що займаються ремонтом і обслуговуванням обладнання, при роботі обладнання у одну зміну визначають за формулою.

Чрем = Nр.скл. / Н обс. рем.

де Чрем – планова чисельність робітників–ремонтників, осіб;

Nр.скл – обсяг ремонтних робіт в умовних одиницях ремонтної складності, од. (див. завдання);

Н обс. рем. – норма обслуговування обладнання на одного середньооблікового робітника-ремонтника в умовних одиницях ремонтної складності, од.(див. завдання).

Чрем = 2640 / 100 = 26 осіб

Необхідну планову кількість робітників – погодинників, що займаються прибиранням виробничих приміщень, при роботі обладнання у одну зміну визначають за формулою

Чприб = Sприм. / Н приб

де Чприб - планова кількість робітників, що зайняті прибиранням виробничих приміщень, осіб;

Sприм. – обсяг робіт з прибирання (площа, що підлягає прибиранню), м2;

Н приб. – норма прибирання на одного середньооблікового прибиральника, м2.

Чприб = 2800 / 400 = 7 осіб

3) Загальну кількість працівників підрозділу визначають:

41 + 26 + 7 + 71 =145 осіб

4) Очікувану планову продуктивність праці одного працівника визначають за формулою.

ПрП = ТП / Чпвп

де Чпвп – планова кількість робітників, що відносяться до промислово- виробничого персоналу, осіб;

ТП – товарна продукція

ПрП = 1985,5 / 145 * 1000 = 13693,1 грн./особу

Таблиця 2.13 ─ Розрахунок чисельності ПВП і продуктивності праці

Показники

Од. виміру

І квартал планового року

1. Товарна продукція

тис. грн

1985,5

2. Трудомісткість виробничої програми з урахуванням очікуваного рівня виконання норм виробітку

тис. нормо- годин

17,54

3. Корисний фонд робочого часу 1-го працівника.

годин

429

4. Кількість робітників-відрядників.

осіб

41

5. Кількість ремонтників

осіб

26

6. Кількість прибиральниць

осіб

7

7. Кількість інших категорій персоналу

осіб

71

8. Кількість ПВП, всього.

осіб

145

9. Виробіток на одного працівника

грн./особу

13693,1

Таблиця 2.14 ─ Розрахунок прямого фонду заробітної плати робітників-відрядників

Найменування виробу

Обсяг виробленої продукції, од.

Норма часу на одиницю продукції, год.

Розцінка за одиницю продукції,

грн

Прямий фонд заробітної платні, грн

«А»

1594

7

51,60

82250,40

«В»

1095

9

68,97

75522,15

Всього

х

х

х

157772,55

Розцінка за одиницю продукції

«А» = 7 * 1,26 * 5,85 = 51,60 грн.

«В» = 9 * 1,31 * 5,85 = 68,97 грн.

Прямий фонд заробітної платні

«А» = 1594 * 51,60 = 82250,40 грн.

«В» = 1095 * 68,97 = 75522,15 грн.

Таблиця 2.15 – Розрахунок фонду прямої заробітної плати ремонтників і прибиральників за плановий період

Розряд Робітника (професія)

Годинна (мiсячна) тарифна ставка, грн

Кількість робітників- погодинників, осіб

Корисний фонд робочого часу, годин (мiсяцiв)

Фонд прямої заробітної плати, грн

Ремонтники:

- 5-го розряду

5,3

18

429

40926,6

- 4-го розряду

5,0

8

429

17160,0

Разом ремонтники

х

26

х

58086,6

Прибиральники

700

7

3 м.

14700

Разом погодинники

х

х

х

72786,6

Кількість робітників - погодинників, осіб

5-го розряду = 26 * 0,7 = 18 осіб

4-го розряду = 26 – 18 = 8 осіб

Фонд прямої заробітної плати

5-го розряду = 5,3 * 18 * 429 = 40926,60 грн.

4-го розряду = 5,0 * 18 *429 = 17160,0 грн.

Прибиральники = 700 * 7 * 3 = 14700 грн.

Таблиця 2.16 ─ ФЗП інших працівників

Працівники

ФЗП

(приймаємо за даними завдання)

Загальновиробничий персонал

59600 грн.

Персонал, ФЗП якого враховують у загальногосподарських витратах

67000 грн.

Персонал зайнятий збутом

10800 грн.

Таблиця 2.17 ─ Визначення загального фонду заробітної плати (ФЗП)

Показники

Планова сума ФЗП на 1 квартал, грн

Разом

Відрядники

Погодинники

1

2

3

4

Заробітна плата за розцінками

157772,55

157772,55

х

Заробітна плата допоміжних виробників

72786,6

х

72786,6

Премії за виробничі результати

54000,46

39443,14

14557,32

Доплати за роботу в нічний час

-

-

-

Доплати за керівництво бригадою

9502,35

8365,50

1136,85

Інші доплати до годинного ФЗП

14703,08

10279,05

4424,03

ФЗП годинний

308765,04

215860,24

92904,80

Інші доплати до денного ФЗП

3087,65

2158,60

929,05

ФЗП денний

311852,69

218018,84

93833,85

Чергові й додаткові відпустки

13417,78

9181,84

4235,94

Відпустки на навчання

944,91

646,61

298,30

Інші доплати до місячного ФЗП

6237,06

4360,38

1876,68

ФЗП місячний (за плановий період)

332452,44

232207,67

100244,77

Оплата праці іншого персоналу з преміями, доплатами й надбавками:

137400

х

137400

- загальновиробничого

59600

х

59600

- загальногосподарського

67000

х

67000

- персоналу, який забезпечує збут

10800

х

10800

Загальний ФЗП

469852,44

232207,67

237644,77

Премії за виробничі результати

Відрядники = 157772,55 * 0,25 = 39443,14 грн.

Погодинники = 72786,60 * 0,20 = 14557,32 грн.

Доплати за керівництво бригадою

Відрядники = 6,5 * 12 * 429 * 0,25 = 8365,50 грн.

Погодинники = 5,3 * 2 *429 * 0,25 = 1136,85грн

Інші доплати до годинного ФЗП

Відрядники = (157772,55 + 39443,14) * 0,05 = 10279,05грн.

Погодинники =( 72786,60 + 14557,32) * 0,05 = 4424,03грн.

ФЗП годинний

Відрядники = 157772,55 + 39443,14+ 8365,50+ 10279,05= 215860,24грн.

Погодинники = 72786,60 + 14557,32+ 1136,85+ 4424,03= 92904,80грн.

Інші доплати до денного ФЗП

Відрядники = 215860,24* 0,01 = 2158,60грн.

Погодинники = 92904,80* 0,01 = 929,05 грн.

ФЗП денний

Відрядники = 215860,24+ 2158,60= 218018,84грн.

Погодинники = 92904,80+ 929,05 = 93833,85грн.

Чергові й додаткові відпустки

Відрядники = (157772,55 / 61) * 3,55 = 9181,84грн.

Погодинники = (72786,60 / 61) * 3,55 = 4235,94грн.

Відпустки на навчання

Відрядники = (157772,55 / 61) * 0,25 = 646,61грн.

Погодинники = (72786,60 / 61) * 0,25 = 298,30 грн.

Інші доплати до місячного ФЗП

Відрядники = 218018,84* 0,02 = 4360,38грн.

Погодинники = 93833,85* 0,02 = 1876,68грн.

ФЗП місячний (за плановий період)

Відрядники = 218018,84+ 9181,84+646,61+ 4360,38= 232207,67грн.

Погодинники = 93833,85+ 4235,94+ 298,30 + 1876,68= 100244,77грн.

Загальний ФЗП = 237644,77+ 232207,67= 469852,44грн.