Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая на март 2010.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
608.26 Кб
Скачать

Курсова робота за дисципліною

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

ТЕМИ РЕФЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

(обирається студентом вільно)

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”: основні положення

 2. Загальна характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 3. Принципи організації бухгалтерського обліку

 4. Ресурси підприємства і їх класифікація

 5. Джерела утворення ресурсів і їх класифікація

 6. Елементи методу бухгалтерського обліку

 7. Бухгалтерський баланс: загальна характеристика і види

 8. Зміст статей балансу за П(С)БО 2 “Баланс”

 9. Ознайомлення із складанням статистичної форми 1 “Баланс”

 10. Типи змін у бухгалтерському балансі

 11. Структура бухгалтерських рахунків: дебет, кредит, сальдо, обороти

 12. Активні, пасивні і активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку

 13. Балансові і забалансові рахунки

 14. Класифікація рахунків за економічним змістом

 15. Класифікація рахунків за призначенням і структурою

 16. Метод подвійного запису

 17. Кореспонденція рахунків

 18. Види бухгалтерських проведень

 19. Розкриття економічного змісту бухгалтерських проведень

 20. Первинне спостереження та документооборот

 21. Основні вимоги до складання первинних облікових документів

 22. Класифікація облікових документів

 23. Типізація, стандартизація та уніфікація документів

 24. Види інвентаризації та порядок її організації на підприємстві

 25. Контрольне значення оборотних відомостей. Сальдові і оборотні відомості

 26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій

 27. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

 28. Загальна характеристика форм бухгалтерського обліку

 29. Журнал–Головна форма обліку

 30. Меморіально-ордерна форма обліку

 31. Комп’ютеризація облікового процесу. Створення АРМБ

 32. Помилки в облікових записах: способи їх виявлення та виправлення

 33. Облік процесу придбання виробничих запасів

 34. Облік процесу виробництва залежно від особливостей організації виробничої технології

 35. Класифікація витрат за елементами витрат і калькуляційними статтями

 36. Облік процесу реалізації готової продукції

 37. Визначення фінансового результату

 38. Звітність як спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 39. Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності

 40. Порядок і терміни складання, надання і затвердження звітності практичне завдання курсової роботи

Курсова робота (далі по тексту - завдання) запропонована нами в 10 варіантах, вона складається з двох взаємозв'язаних частин.

Вибір варіанту здійснюється за методом складання двох останніх цифр залікової книжки до отримання однієї цифри (це і є варіантом курсової). Наприклад, останні 2 цифри «98», тоді: 9+8=17, 1+7=8, тож, номер варіанту буде №8.

У першій частині представлені початкові дані про фінансово-майновий стан і господарську діяльність умовного промислового підприємства: Баланс ВАТ «Електробритва» на початок звітного періоду (табл. 1.1) і опис всіх його господарських операцій за звітний рік (табл. 1.2).

У другій частині роботи знаходяться: Оборотна відомість ВАТ «Електробритва» (табл. 1.3), що є необхідною для складання Балансу підприємства на звітну дату.

Вирішення всього комплексу завдань курсової роботи обов'язково повинне бути послідовним, тобто, тільки на основі отримання результатів рішення по одному етапу завдання може виконуватись наступний його етап.

Вихідні дані

У запропонованому нами завданні умовним промисловим підприємством є акционерне товариство відкритого типу ─ ВАТ «Електробритва», як звітний період узятий 200 Х рік.

У таблиці 1.1 (гр. 4) «Баланс ВАТ «Електробритва» на 31.12. 200 Х р.», в розрізі статей Балансу наведені залишки по рахунках умовного промислового підприємства на початок звітного періоду, тобто, на 01.01. 200 Х р.

Таблиця 1.2 містить комплекс умовних господарських операцій ВАТ «Електробритва» за 200 Х р.

В процесі виконання завдання необхідно:

1) відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1.2) і показати графічно (за допомогою «Т»-рахунків) зміну залишків по

рахунках за звітний період (за 200 Х р.);

2) узагальнити в Оборотній відомості (табл. 1.3) інформацію про рух активів (ресурсів), капіталу і зобов'язань умовного підприємства на рахунках бухгалтерського обліку протягом звітного періоду;

3) скласти Баланс ВАТ «Електробритва» на звітну дату (на 31 грудня 200 Х року).

При виконанні завданняобов’язково слід використовувати типову форму Балансу (форму № 1) та необхідно керуватисярекомендаціями Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»з метою поглиблення практичної спрямованості завдання. Також обов’язково дотримуйтесь запропонованих нами методичних рекомендацій!