Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нац екон навч.метод.посиб.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Факультет економіки

Кафедра “Обліку та економічного аналізу”

Гнатенко Є.П., Коваленко О.Ю.

Національна економіка

Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”

напрям підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Миколаїв 2012

УДК 657.01

Гнатенко Є.П., Коваленко О.Ю. Національна економіка: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – 155 с.

Кафедра “Обліку та економічного аналізу”

Рецензенти: д.е.н., професор Червен І.І.

к.е.н., доцент Бурова Т.А.

Розглянуто на засіданні кафедри“Обліку і економічного аналізу”

«12» січня 2012 р., протокол №6

Рекомендовано вченою радою факультету економіки

«____»____________2012 р., протокол №6

ЗМІСТ

№ пор.

стор.

  1. Передмова

4

  1. Конспекти лекцій, питання та завдання до практичних занять

5

2.1 Тема 1. Національна економіка (НЕ) : загальне та особливе

5

2.2 Тема 2. Економічні теорії і базисні інститути НЕ

9

2.3 Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

15

2.4 Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

24

2.5 Тема 5. Інституціональні чинники розвитку НЕ

30

2.6 Тема 6. Поняття, функції та складові інфраструктури національного ринку.

51

2.7 Тема 7. Державність та державне управління економікою

72

2.8 Тема 8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок

78

2.9 Тема 9. Структурна перебудова національної економіки

92

2.10 Тема 10. Прогнозування та програмування національної економіки

103

2.11 Тема 11. Політика економічного зростання в національній економіці

121

2.12 Тема 12. Інституційні форми інтеграції у світове господарство

133

  1. Самостійна та індивідуальна робота студентів

142

Питання до самоконтролю

142

  1. Питання до іспиту

143

  1. Тестові завдання

147

  1. Список рекомендованих джерел

151

  1. Додатки

153

Передмова

Дисципліна “Національна економіка” виконує систематизуючю функцію, відіграє важливу роль у формуванні цілісних знань про національну економіку країни як багаторівневу систему. Зміст дисципліни “Національна економіка” виступає як система теоретико-методологічних і організаційно-практичних засад, що визначають рівень теоретичних знань та практичних навичок студентів щодо комплексного аналізу функціонування національної економіки країни, її окремих сфер, галузей, регіонів.

Метою дисципліни “Національна економіка” (НЕ) є вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн, надання студентам системних знань щодо національної економіки, змісту організаційної, методичної та регулюючої діяльності органів державної влади і комерційних структур в економіці.

Предметом дисципліни є сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси національної економіки та специфіку її функціонування.

У зв’язку с цим вивчення дисципліни “Національна економіка” є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації, формує базу економічних знань з питань національної економіки; її економічних теорій, економічного потенціалу та політики економічного зростання.

Вивчення дисципліни “Національна економіка” передбачено навчальним планом для бакалаврів за спеціальністю “Облік і аудит”, як дисципліна за вибором ВНЗ циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. Викладання навчальної дисципліни “Національна економіка” обумовлено необхідним рівнем базової професійної підготовки економістів зі спеціальності “Облік і аудит”. Курс “Національна економіка ” пов’язаний з дисциплінами: “Економічна теорія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Регіональна економіка”, “Історія України”, “Фінансовий менеджмент” та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.