Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROZDIL_2.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
196.51 Кб
Скачать

Аналіз витрат по «Прем’єра Авто» за минулий та звітний роки (тис.Грн)

Показники

2013 рік

Питома вага, %

2014 рік

Питома вага, %

Відхилення (-,+)

г*~~

Абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Заробітна плата

3 420

94,8

3 512,0

94,9

92

2,69

2

Опалення

81,3

2,5

86,5

2,3

5,2

6,40

3

Електроенергія

48,6

1,61

45,3

1,22

-3,3

-6,79

4

Холодна вода

10,5

0,29

11,3

0,37

0,8

7,62

5

Утримання приміщень

17,2

0,5

15,3

0,41

-1,9

-11,05

6

Послуги зв'язку

28,1

0,8

29,6

0,8

1,5

5,34

7

Всього витрат

3 605,7

100,0

3 700,0

100,0

94,3

2,62

Аналізуючи структуру оборотних активів ТОВ «Прем’єра Авто» можна прослідкувати наступну тенденцію: найбільшу питому вагу в оборотних активах займають товари, які в 2012 році становили 10 653тис.грн, в 2013 році – 12 365тис.грн, а в 2014 році зросли до 14 586тис.грн, тобто на 37% більше ніж на початку аналізованого періоду. Спостерігається і тенденція до збільшення дебіторської заборгованості, в 2013 році вона зросла на 52% порівняно з попереднім роком. Отже, виходячи з аналізу структури оборотних активів можна прослідкувати тенденцію до постійного зростання оборотних активів в 2013 році, та постійне зменшення питомої ваги власного оборотного капіталу за той самий період, та деяке зменшення питомої ваги оборотних активів та власного оборотного капіталу.

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає суму 57 013 тис. грн. Він складається із статутного капіталу в розмірі 25 868 тис. грн. Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу станом на 31 грудня 2013 року Товариство має 31 145 тис.грн. На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2013 року достовірна (див. Додатки __).

Статутний капітал збільшується за рахунок: збільшення числа засновників; додаткових внесків засновників; збільшення внесків за рахунок прибутку товариства. Зменшується статутний капітал внаслідок: виходу одного або декількох засновників; покриття збитків товариства за рахунок внесків учасників.

Фiнансово-господарська дiяльнiсть ТОВ «Прем’єра Авто» здiйснюється з використанням попередньої оплати та на принципах госпрозрахунку. Компанія фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Показники фiнансового стану, розрахованi за даними балансу товариства, складеному на 31.12.2013р., свiдчать про його стабiльнiсть та ймовiрнiсть подальшого iснування як суб'єкта підприємницької дiяльностi, а саме:

  • Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить 0,13, що не дивлячись на вiдносно мале значення у порiвняннi з оптимальним (0,2-0,25), свiдчить про те, що пiдприємство не має достатньо ресурсiв для негайного погашення своїх зобов'язань.

  • Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,3. Значення коефiцiєнта дещо нижчий нормативного (0,6), але свiдчить про достатнiсть ресурсiв товариства для погашення поточних зобов'язань.

  • Коефiцiєнт фінансової стiйкостi (автономiї) становить 0,81, що вище оптимального значення (0,5).

  • Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) становить 4,29 значно більше оптимального значення (більше 1) та характеризує оптимальний розмiр залучених коштiв на 1грн. власних коштiв.

Вказанi показники свiдчать про те, що пiдприємство може мобiлiзувати активи для погашення своїх зобов'язань. Аналiз також свiдчить про здатнiсть маневрувати власними коштами, про достатнє забезпечення матерiальних оборотних засобiв власними джерелами покриття. Оцiнка активiв та зобов'язань товариства, дають можливiсть зробити висновок про подальше функціонування пiдприємства як суб'єкта підприємницької діяльності (див. Додаток __).

Незважаючи на те, що основнi показники ліквідності пiдприємства не задовiльнi, реальна платоспроможнiсть компанії хоч i низька, але враховуючи той факт, що одним iз видів діяльності пiдприємства є технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв i для здiйснення цього виду дiяльностi товариство забезпечено якiсним обладнанням, то є всi пiдстави вважати, що при належному рiвнi надання даних послуг товариство взмозi значно покращити показники лiквiдностi i відповідно платоспроможностi. Показники фiнансової стійкості (незалежностi) підприємства пiдтверджують, що «Прем’єра Авто» в звiтному перiодi здiйснює господарську дiяльнiсть як за рахунок позикових коштiв так i за рахунок власних коштiв.

Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання власних коштів підприємства. Цей коефіцієнт показує власникам, наскільки успішно використовується їх капітал. Рентабельність власного капіталу зросла за останні два роки на 0,08, це є позитивною тенденцією. Чиста рентабельність продажів також більше нормативного показника (більше 1), має тенденцію до зростання.

Отже, провівши детальний аналіз господарської діяльності ТОВ «Прем’єра Авто», а також системи управління компанією ми прийшли до висновків, що в цілому підприємство функціонує ефективно, досягає поставлених цілей та завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]