Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROZDIL_2.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
196.51 Кб
Скачать

Динаміка змін в структурі персоналу автосалону за 2012-2014 рр.

Структура персоналу

РОКИ

2012

2013

2014

1

2

3

4

Управлінський

4

4

5

Виробничий

Аналізуючи персонал ТОВ «Прем’єра Авто» можна зробити такі висновки:

  • найбільше співробітників припадає на торгово-обслуговуючий персонал, що здійснює безпосередню роботу з клієнтами. 70,8% персоналу компанії мають вищу освіту, 29,2% – середню спеціальну (технічне);

  • 58,3% співробітників молодший 30 років, 25% – віком від 30 до 40 років, 12,5% – від 40 до 50 років, 4,2% – понад 50. Отже, можна говорити про певний віковий баланс кадрів в автосалонах, коли молодість узгоджується з досвідом. Штат переважно чоловічий (55,2%);

  • плинність невисока. У 2012 році було звільнено 5 працівників за власним бажанням. У 2013 році було звільнено 3 співробітника за власним бажанням у зв'язку з зміною роботи. В цьому році у зв’язку з реорганізацією прийнято 27 працівників. Найбільш «плинною» посадою в компанії є менеджер з продажу автомобілів, це випливає із специфіки роботи з людською психологією.

Важливим елементом характеристики компанії є її матеріально-технічна база. Вартість необоротних та оборотних активів відображена в балансі Товариства станом на 31.12.2013р. (див. Додаток _). До необоротних активів вiднесенi основнi засоби. Первiсна вартiсть складає 65 986 тис.грн., яка зросла на 6 %. До оборотних активiв вiдноситься вартість запасiв, дебiторська та поточна заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом є перехідною. В складi iнших оборотних активiв облiковуються суми податку на додану вартiсть, видiленi при оприбуткуванні товарiв, робiт та послуг. Протягом останнiх 2 рокiв основним придбанням були основнi засоби, пов'язанi з безпосередньою дiяльнiсть товариства, а саме, пiдйомники, спецобладнання та спецiнструмент для проведення діагностування технічного обслуговування та ремонту автомобілів, транспортні засоби, комп'ютерна та розмножувальна технiка, а також придбання службового транспорту.

В складi нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2013р. облiковується програмне забезпечення та дозвiл на обсяги викидiв забруднюючих речовин. Балансова вартість нематерiальних активiв складає 43 тис. грн. (первісна вартість – 75 тис. грн., знос – 32тис.грн). За перiод, що пiдлягав перевiрцi було придбано нематерiальних активiв на суму 45 тис. грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв (у тому числі полiпшення основних засобiв) первiсною вартiстю 122 тис. грн. З метою налагодження ефективності фiнансово-господарської дiяльностi протягом звiтного року на засiданні Ради директорiв ТОВ «Прем’єра Авто», здiйснювався аналiз та контроль дiяльностi окремих компаній, надавалася допомога у вирiшеннi проблемних питань фiнансово-господарської дiяльностi. В зв'язку з фiнансово-економiчною ситуацією та воєнними подіями 2014 року компанія не планує здiйснювати значнi iнвестицiї на придбання основних засобiв. Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає. (див. Додаток _)

Економічна ефективність використання основних фондів компанії розраховується по системі показників, яка включає в себе основні узагальнюючі і часткові показники економічної ефективності використання основних фондів. До основних показників ефективності використання основних фондів відноситься фондовіддача і рентабельність основних фондів, а також фондомісткість та фондоозброєність. Фондовіддача показує, скільки реалізованої продукції припадає на одиницю основних фондів. Проаналізуємо показники фондовіддачі основних фондів «Прем’єра Авто» за 2012-2014 роки за даними табл.2.3.

Таблиця 2.3

Показники

2012 рік

2013 рік

2014

рік

Відхилення

(+,-) 2012 до 2011 р.

Відхилення

(+,-) 2013 до 2012 р.

Динаміка, (%) 2014 до 2013 р.

1

2

3

4

5

6

7

Середньорічна вартість основних фондів тис .грн.

65123

65004

65962,5

-119

+958,5

1,3

Середньооблікова чисельність працюючих,чол.

219

223

219

+4

-4

0

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис.грн

89445

92335

89345

+2890

-2990,0

-0,11

Фондовіддача, грн.

1,37

1,42

1,35

+0,05

-0,07

-1,46

Фондоємність, грн.

0,73

0,70

0,74

-0,03

+0,04

1,37

Фондоозброєність на одного працівника,тис. грн..

297,3

291,5

301,2

-5,8

+9,7

1,31

Показники ефективності використання основних фондів по системі

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]