Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

7.Самостійна та індивідуальна робота

з/п

Види робіт

Кількість

годин

Форми контролю

д.ф.н.

з.ф.н

д.ф.н

з.ф.н

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

5

6

Усне опитування, тестування,

МКР,ПМК

іспит

Контрольна робота, ПМК

2.

Підготовка до семінарських занять

10

-

3.

Підготовка до модульних контрольних робіт та інших форм контролю

5

60

4.

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

10

5.

Підготовка і написання поза аудиторної контрольної роботи

-

-

6.

Пошуково-аналітична робота

(один вид обов’язковий):

-

Обговорення, (захист) реферату, (есе), презентації

-

 • підготовка і написання реферату або есе на задану тему

8

-

 • виконання індивідуального завдання ( презентація у програмі Power Point)

8

-

Разом за семестр

46

66

Розділи програми які виносяться на самостійне вивчення

Назва теми

Кількість

годин

д.ф.н.

1

Політологія як система знань про політику.

Специфіка і зміст української політології

2

2

Історія світової політичної думки

Політичні вчення Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. Політична філософія в Німеччині кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

2

3

Політична система суспільства. Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Особливості політичної системи.

2

4

Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції.Різноманітність концептуальних підходів до визначення держави, її сутності і місця у політичній системі суспільства.

2

5

Вибори і виборчі системи

Характеристика виборів і виборчої системи України.

2

Разом за семестр

10

Індивідуальні завдання

( презентація у програмі PowerPoint, одна тема зи вибором студента)

 1. Історія виникнення, предмет, функції та методи дослідження політології як науки.

 2. Політична наука в Україні: етапи становлення та основні напрями наукових досліджень.

 3. Політика як соціальне явище: сутність, походження, типи і види політики.

 4. Взаємозв’язок політики з іншими сферами життя суспільства (політика і економіка, політика і мораль, політика і релігія).

 5. Політичні теорії мислителів Стародавнього Китаю (Конфуцій, Лао Цзи, Шан Ян).

 6. Політичні доктрини Платона та Аристотеля: порівняльний аналіз.

 7. Політичні теорії мислителів епохи Середньовіччя (Августин Блаженний, Фома Аквінський та ін.).

 8. Н. Макіавеллі про політику, державу, владу.

 9. Англійська політична філософія XVI—XVII ст. (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк).

 10. Політичні ідеї представників французького Просвітництва (Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер та ін.).

 11. Німецька класична філософія про політику, державу і право (І. Кант, Г. Геґель).

 12. Виникнення та еволюція соціально-політичних утопій (ранній, класичний та революційно-демократичний утопічний соціалізм).

 13. Політична теорія М. Вебера.

 14. Основні школи і напрями розвитку сучасної політичної науки.

 15. Політичні пам’ятки доби Київської Русі.

 16. Конституція Пилипа Орлика.

 17. Політична концепція М. Костомарова.

 18. Політична теорія М. Драгоманова.

 19. Еволюція політичних поглядів М. Грушевського та В. Винниченка.

 20. Політична доктрина М. Міхновського.

 21. Політична доктрина Д. Донцова.

 22. Політична теорія В. Липинського.

 23. Українська політична думка 40—80-х рр. XX ст. (рух шістдесятників, політичні концепції українських вчених зарубіжжя).

 24. Сутність та походження феномену влади. Види влади.

 25. Легітимність політичної влади. Типи легітимності.

 26. Теорія розподілу влади в суспільстві.

 27. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.

 28. Типологія політичних систем сучасності.

 29. Особливості формування політичної системи в Україні.

 30. Держава: генеза, ознаки, функції.

 31. Характеристика форм державного правління (монархія та республіка).

 32. Характеристика форм державного устрою (унітарна держава, федерація та конфедерація).

 33. Порівняльний аналіз політичних режимів (тоталітаризм, авторитаризм, демократія).

 34. Концепції правової держави та громадянського суспільства.

 35. Конституційний механізм розподілу державної влади в Україні.

 36. Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі).

 37. Політичні партії: сутність та основні підходи до класифікації.

 38. Партійні системи сучасності: сутність та класифікація.

 39. Громадські організації та об’єднання: класифікація, місце та функції в політичній системі суспільства.

 40. Групи інтересів та групи тиску. Групи інтересів у сучасній Україні.

 41. Теорія еліт у політичній науці.

 42. Типологія політичних еліт.

 43. Особливості формування політичної еліти та інституту політичного лідерства в сучасній Україні.

 44. Теорії нації та націоналізму. Типології націоналізму.

 45. Етнонаціональна політика України. Охарактеризувати на основі досвіду Закарпатської області.

 46. Політична соціалізація, її сутність та основні теоретичні концепції (біхевіоризм, рольова теорія та ін.).

 47. Політична культура: сутність та типологія. Вплив політичної культури на функціонування політичної системи суспільства.

 48. Особливості становлення політичної культури в Україні.

 49. Політична ідеологія: сутність та основні функції.

 50. Політичні конфлікти: сутність, ознаки, причини виникнення та основні функції.

 51. Типологія політичних конфліктів та криз.

 52. Конфліктність в українському політикумі: еволюція і сучасний стан.

 53. Основні типи виборчих систем сучасності (мажоритарна, пропорційна та змішана).

 54. Становлення виборчої системи України.

 55. Механізм зовнішньої політики держав. Міжнародне право.

 56. Процес формування та реалізації зовнішньої політики.

 57. Міжнародні організації: сутність та типологія.

 58. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

 59. Основні напрями та пріоритети зовнішньої політики України.

 60. Поняття геополітики, її методи і функції.

 61. Основні закони та категорії геополітики.

 62. Україна в сучасному геополітичному просторі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]