Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Заочна форма навчання

НАЗВА ТЕМИ

Обсяг у годинах

1.

Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології.

1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки.

1. Політика як соціальне явище та об’єкт вивчення політології.

[5, c. 22-57], [6, c. 44-63], [12, c. 23-59]

2

2.

Історія світової політичної думки

1 Характерні особливості політико-правової думки у суспільствах Стародавнього світу, Стародавньої Греції та Риму.

2 Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження

3 Політична думка Нового часу.

[5, c. 22-57], [6, c. 44-63], [12, c. 23-59]

2

3.

Ідея державності в політичній думці України

1. Виникнення та розвиток політичної думки Київської Русі.

2. Ідеї національної державності у політичній і правовій думці періоду козацько-гетьманської держави ХVII-XVIII ст.

3. Вчення українських просвітників про державу і суспільство.

4. Сутність і походження феномену влади.

5. Форми, види та механізм реалізації політичної влади.

[1, c. 108], [12, c. 63-82], [14, c.45-65]

2

Всього

6

6.Теми семінарських занять

НАЗВА ТЕМИ

Обсяг у годинах

Історія світової політичної думки

1. Політична думка Стародавнього Світу (Конфуцій, школа легістів, Платон. Арістотель, Ціцерон).

2. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І.Кант, Г. Гегель).

3. Політичні погляди критичного утопічного соціалізму та марксизму (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен. К. Маркс, Ф. Енгельс).

4. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття (школа позитивізму: О. Конт, А. де Токвіль, Г. Спенсер; М. Вебер; теорія еліт: Г. Моска, В. Парето, Р. Міхелс).

5. Загальна характеристика сучасної західної політичної думки: традиціоналізм, біхевіоризм, концепції влади, політичного лідерства, суб’єктів політики.

[5, c. 22-57], [6, c. 44-63], [12, c. 23-59]

2

Ідея державності в політичній думці України

1. Політична думка періоду ІХ-ХVІІІ століть (княжа доба, С. Оріховський, Х. Філалет, Ф. Прокопович).

2. Політичні погляди періоду Української Козацької держави (Гетьманщини 1648-1764).

3. Політичні погляди ХІХ століття:

а) М. Костомаров та Кирило-Мифодіївське товариство;

б) ідеї федералізму М. Драгоманова.

4. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття

[1, c. 108], [12, c. 63-82], [14, c.45-65]

2

Політична система суспільства

1. Сутність, структура і функції політичної системи.

2. Типи політичних систем, критерії та фактори їх ефективності.

3. Особливості політичної системи України.

[12, c. 94-97], [5, c. 88-94], [3, c.10-55]

2

Виборчі системи і процеси. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація

    1. Вибори в історії людства.

    2. Основні типи виборчих систем сучасності.

3. Становлення виборчої системи України.

4.Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства.

5.Політична культура – культура політичного мислення і поведінки.

[14, c. 243-263], [11, c. 187]

2

Політичні еліти та політичне лідерство.

1. Сутність, типологія і функції політичної еліти.

2. Теорії еліт в політичній науці.

3. Сутність політичного лідерства, його класифікація та функції.

2

Зовнішня політика та міжнародні відносини.Геополітика.

1.Міжнародна політика та міжнародні відносини як цілісна система.

2.Механізм зовнішньої політики держав. Міжнародне право.

3.Міжнародні організації: сутність та типологія.

5.Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

[14, c. 452-500], [13, c. 537-609]

+

+

Контрольна робота

2

Разом за семестр

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]