Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

8. Методи навчання

З метою виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити і генерувати ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення використовуються наступні методи:

Лекційні заняття – словесні методи: розповідь, лекція; проблемний метод, метод випереджувального навчання, пояснювально-ілюстративний, догматичний.

Семінарські заняттярепродуктивний ,метод дослідницький, частково - пошуковий, або евристичний, метод стимулювання інтересу до навчання, стимулювання відповідальності, методи письмового та усного самоконтролю, програмованого навчання, інтерактивний метод, метод попередньої підготовки, метод лабораторно-практичного контролю і самоконтролю.

Перевага надається поєднанню методів.

9. Методи контролю

1. Поточний контроль

2. Модульний контроль

4. Семестровий контроль – ПМК/залік.

10. Розподіл вагових коефіцієнтів

оцінювання навчальної дисципліни

Аудиторна робота та самостійна робота

Виконання

індивідуального

завдання

Модульний контроль 1

Модульний контроль 2

ЗМ 1

ЗМ 2

Семінарські

заняття

Контрольна

робота

Семінарські

заняття

Контрольна

робота

Т 2, Т 3, Т 4, Т 6

Т 7, Т 8, Т 9, Т 10, Т 11

ВК – 0,2

ВК – 0,2

ВК – 0,2

ВК – 0,2

ВК – 0,2

11.Методичне забезпечення

 1. Гуржій О.І., Шершун І.Г., Малець О.О.,Кухарчук О.С., Кампі О.Ю. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з «Політології» для студентів денної форми навчання №1 04.09.2009

 2. Гуржій О.І., Шершун І.Г., Малець О.О.,Кухарчук О.С.,Волошин Т. І. Політологія. Тести, практичні завдання до семінарських занять для студентів денної форми навчання. №1 04.09. 2009

 3. Гуржій О.І., Шершун І.Г., Малець О.О.,Кухарчук О.С., Кампі О.Ю. Програма з «Політології» №1 04.09.2009

 4. Ільтьо Г.Ф., Пуйо Г.І.Завдання для контрольної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів заочної форми навчання, 2009р.

Ільтьо Г.Ф., Пуйо Г.І. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для студентів денної форми навчання, 2012 р.

 1. Ільтьо Г.Ф., Пуйо Г.І. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Політологія» для студентів денної форми навчання,2012р.

 2. Капітан Л.І. Шершун І.Г. Ільтьо Г.Ф. Інформаційно- методичне забезпечення з дисципліни «Політологія» №5 25.12. 2009

 3. Продан Р.І., Шершун І.Г. Завдання для модульного контролю з дисципліни «Політологія» для студентів денної форми навчання (ШВ-21, ВШЛВ-21) №6 15.01.2010

 4. Шершун І.Г., Малець О.О.,Кухарчук О.С., Кампі О.Ю. Програма курсу, опорний конспект лекцій з курсу «Політологія» №6 15.01.2010

 5. Шершун І.Г., Малець О.О.,Кухарчук О.С., Кампі О.Ю. Методичні поради, теми контрольних робіт з курсу «Політологія» для студентів заочної форми навчання №6 15.01.2010

12. Перелік питань, що виносяться на поточний та модульні контролі

 1. Предмет, функції та методи дослідження політології як науки.

 2. Політичні теорії мислителів Стародавнього Китаю (Конфуцій, Лао Цзи, Шан Ян).

 3. Політичні доктрини Платона та Аристотеля: порівняльний аналіз.

 4. Політичні теорії мислителів епохи Середньовіччя (Августин Блаженний, Фома Аквінський та ін.).

 5. Н. Макіавеллі про політику, державу, владу.

 6. Англійська політична філософія XVI—XVII ст. (Г. Гроцій, Т. Гоббс, Дж. Локк).

 7. Політичні ідеї представників французького Просвітництва (Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтер та ін.).

 8. Німецька класична філософія про політику, державу і право (І. Кант, Г. Геґель).

 9. Виникнення та еволюція соціально-політичних утопій (ранній, класичний та революційно-демократичний утопічний соціалізм).

 10. Основні школи і напрями розвитку сучасної політичної науки.

 11. Політичні пам’ятки доби Київської Русі.

 12. Політична концепція М. Костомарова та М. Драгоманова.

 13. Еволюція політичних поглядів М. Грушевського та В. Винниченка.

 14. Політична доктрина М. Міхновського та Д. Донцова.

 15. Легітимність політичної влади. Типи легітимності.

 16. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.

 17. Типологія політичних систем сучасності.

 18. Характеристика форм державного правління (монархія та республіка).

 19. Характеристика форм державного устрою (унітарна держава, федерація та конфедерація).

 20. Порівняльний аналіз політичних режимів (тоталітаризм, авторитаризм, демократія).

 21. Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі).

 22. Політичні партії: сутність та основні підходи до класифікації.

 23. Партійні системи сучасності: сутність та класифікація.

 24. Етапи становлення партійної системи України. Класифікація та нормативно-правова основа діяльності політичних партій в Україні.

 25. Громадські організації та об’єднання: класифікація, місце та функції в політичній системі суспільства.

 26. Теорії нації та націоналізму. Типології націоналізму.

 27. Етнонаціональна політика України. Охарактеризувати на основі досвіду Закарпатської області.

 28. Політична свідомість: сутність, структура, типи.

 29. Політична соціалізація, її сутність та основні теоретичні концепції (біхевіоризм, рольова теорія та ін.).

 30. Політична культура: сутність та типологія. Вплив політичної культури на функціонування політичної системи суспільства.

 31. Особливості становлення політичної культури в Україні.

 32. Політична ідеологія: сутність та основні функції.

 33. Лібералізм, неолібералізм. Консерватизм, неоконсерватизм.

 34. Марксизм, комунізм. Фашизм, неофашизм.

 35. Політичні конфлікти: сутність, ознаки, причини виникнення та основні функції.

 36. Основні типи виборчих систем сучасності (мажоритарна, пропорційна та змішана).

 37. Міжнародна політика та міжнародні відносини як цілісна система. Механізм зовнішньої політики держав.

 38. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

 39. Основні напрями та пріоритети зовнішньої політики України.

 40. Україна в сучасному геополітичному просторі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]