Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

3.Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль 1. Становлення і розвиток політичних ідей.

Тема 1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології. Причини виникнення політології як науки. Поява перших кафедр політичної науки в США та європейських країнах. Предмет політичної науки. Методи політології. Принципи політології. Функції політології: теоретико -методологічна, світоглядна, прогностична, управлінська та інші. Особливості розвитку політичної науки в Україні.

Тема 2. Історія світової політичної думки. Політичні вчення Стародавнього Сходу, Античної Греції та Стародавнього Риму (погляди Аристотеля, Цицерона; конфуціанство, легізм)

Вчення про державу і право в період феодалізму. Ф.Аквінський. Мислитель епохи Відродження Н.Макіавеллі.Політичні вчення Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. Політична філософія в Німеччині кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

Тема 3. Ідея державності в політичній думці України. Українська політична думка, національне відродження, національна ідея. Розвиток політичного мислення в добу Київської Русі.Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка. Права людини за М.Драгомановим. Громадська діяльність Л.Українки. Теорія національного самовизначення М.Грушевського. Державницька ідея В.Винниченка. Монархічно-гетьманська концепція В.Липинського.

Тема 4. Влада як центральна категорія політології. Сутність і походження феномену влади. Кратологія. Категорія “суспільна влада”. Зміст поняття “політична влада”.

Політичне панування як джерело влади. Ознаки державної влади. Суверенітет державної влади. Ресурси і потреби у політичній владі. Суб’єкт і об’єкт політичної влади. Джерела і носії влади.. Функції політичної влади.

Легітимність політичної влади. Поняття легітимності влади. Типи легітимності влади за М. Вебером.

Тема 5. Політична система суспільства.Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. Політична система в її взаємодії з економічною, правовою, духовною та соціально-класовою структурами суспільства. Особливості політичної системи. Сутність категорій «система» та «політична система». Структура і функції політичної системи. Поняття «політична структура». Призначення політичної структури. Структурні рівні політичної системи. Поняття «функції політичної системи». Основні функції політичної системи.

Тема 6. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції. Категорія «держава» в політичній науці. Різноманітність концептуальних підходів до визначення держави, її сутності і місця у політичній системі суспільства, взаємин з іншими суб’єктами політичної системи. Теорії походження держави. Ознаки держави. Суверенітет. Апарат держави. Примус. Право на застосування сили. Право. Територія. Населення. Функції держави. Форми державного правління. Форми державного устрою. Ознаки унітарної держави. Централізовані та децентралізовані унітарні держави. Ознаки федеративної держави. Конфедерації. Співтовариство (співдружність).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]