Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

0101 Педагогічна освіта

Нормативна

Напрям підготовки:

6.010101 «Дошкільна освіта(скорочена програма)»»

6.010102 «Початкова освіта(скорочена програма)»»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 72

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,7

1-5 тиждень -2 год.;

6-17 тиждень- 3 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12год.

-

Самостійна робота

23 год.

33 год.

Індивідуальні завдання:

23 год.

33 год.

Вид контролю: ПМК

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 26/46

для заочної форми навчання – 6/66

2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Політична наука займає одне з головних місць у сучасному суспільствознавстві. Протягом всієї історії людської цивілізації політика, держава, влада були найважливішими складовими суспільної взаємодії, багато в чому впливали на повсякденне життя людини.

Вивчення політології є одним з важливих напрямків впровадження нової концепції гуманітарної науки. Політологія сприяє подоланню стереотипних уявлень про політику, виконує інтеграційну функцію у суспільстві.

Пропонована програма охоплює основну проблематику сучасної політичної думки, зокрема предмет і метод політології, історію політичної думки, проблеми функціонування політичної системи суспільства та її інститутів, утвердження громадянського суспільства і демократії, питання політичної свідомості та політичної культури.

Метою вивчення «Політології» є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Основні завдання «Політології» як навчальної дисципліни:

- засвоїти основні положення, зміст, сучасні досягнення політології в усьому її багатстві та різноманітності наукових спрямувань;

- навчитися використовувати політичні знання в своїй професійній та громадській діяльності;

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання;

- сформувати політичну свідомість та політичну культуру.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни «Політологія» студенти повинні знати:

- основні політологічні напрямки та концепції;

- основні методи політологічних досліджень;

- типологію політичної влади, політичні режими та стилі політичного управління в їх тісному взаємозв'язку із характером сучасних політичних процесів;

- джерела політичної влади та способи її реалізації;

- основні форми співвідношення суб'єктів і об'єктів політики в різноманітних політичних системах;

- роль та значення політичних партій в демократичному правовому суспільстві, спектр політичних рухів, партій та об'єднань в політичному житті України;

- типи виборчих систем, технологію проведення виборчих кампаній;

- міжнародні політичні організації, характер їхньої діяльності та вплив на політичні процеси в Україні.

Студенти повинні вміти:

- усвідомлювати місце політики як специфічного явища суспільно життя ;

- пояснювати характер сучасних політичних систем;

- робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце і роль, статус України в сучасному політичному світі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]