Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Питання на підсумковий модульний контроль

 1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки.

 2. Функції політології.

 3. Методи політології.

 4. Зміст та завдання української політології.

 5. Політична думка Стародавнього світу.

 6. Політична думка Середньовіччя.

 7. Політична думка епохи Відродження.

 8. Політична думка Нового часу (ХVІІ – ХVІІІ ст.)

 9. Політичні теорії ХХ ст.

 10. Політичні ідеї у прадавніх і ранньослов’янських спільнотах.

 11. Політичні ідеї мислителів Київської Русі.

 12. Українська політична думка в козацько- гетьманську добу.

 13. Українська політична думка нової доби.

 14. Політичні концепції українських мислителів 20 ст.

 15. Конституція Пилипа Орлика.

 16. Політична концепція М. Костомарова.

 17. Політична теорія М. Драгоманова.

 18. Політичні погляди М. Грушевського та В. Винниченка.

 19. Політична доктрина М. Міхновського.

 20. Політична доктрина Д. Донцова.

 21. Політична теорія В. Липинського.

 22. Поняття, риси та функції політичної влади.

 23. Основні концепції політичної влади.

 24. Легітимність політичної влади, криза легітимності та засоби її вирішення.

 25. Політична система суспільства.

 26. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів.

 27. Структура і функції політичної системи.

 28. Типи політичних систем і критерії та фактори їх ефективності.

 29. Сутність, походження держави.

 30. Функції держави.

 31. Форма державного правління.

 32. Форма державного устрою.

 33. Концепція правової, соціальної держави.

 34. Сутність, ознаки та функції політичних партій.

 35. Типологія політичних партій і партійних систем.

 36. Особливості розвитку партійної системи в Україні.

 37. Політичний режим як категорія політології.

 38. Сутність та критерії класифікації політичних режимів.

 39. Авторитаризм як політичний режим.

 40. Поняття та ознаки тоталітарного політичного режиму.

 41. Демократичний політичний режим.

 42. Сутність, типологія і функції політичної еліти.

 43. Теорії еліт.

 44. Сучасна політична еліта України, її відмінні риси та особливості формування.

 45. Політичне лідерство.

 46. Політична культура: природа, типи та функції.

 47. Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції.

 48. Особливості становлення політичної культури в Україні.

 49. Політична свідомість як суспільне явище.

 50. Теоретичні підходи до розуміння політичної ідеології

 51. Структура політичної ідеології.

 52. Поняття політичного процесу.

 53. Вибори та виборчі системи.

 54. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав.

 55. Міжнародне право.

 56. Міжнародні організації: сутність і типологія.

 57. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

 58. Міжнародний тероризм.

 59. Геополітика: поняття , сутність, походження.

 60. Геополітичні акценти зовнішньої політики України.

13. Рекомендована література Базова

 1. Піча В.М., Хома Н.В. Політологія: конспект лекцій. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів освіти України. – К.: «Каравела», 1999. – 168 с.

 2. Політологія: Посібник для студентів вузів/ За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 1998. – 368 с.

 3. Політологія: наука про політику: Підручник/ За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – 4-е вид., випр. та доп. – Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2001. – 640с.

 4. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.В. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с.

 5. Політологія: Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К.: Вища шк. , 1998. – 304 с.

 6. Політологія: Підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К. : ВЦ "Академія", 2003. – 528 с.

 7. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 2001. – 245 с.

 8. Політологія: Підручник / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.

 9. Практикум з політології / За ред. Ф.М. Кирилюка. - К.: «Видавничий дім «Компютерпрес», 2003 – 622 с.

 10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]