Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Politologiyi_PO-21sp_DO-21sp_-_13-14_n_r.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

лаб

с.р.

л

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Змістовий модуль 1.

Тема1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології

6

2

-

-

4

5

1

8

Тема 2. Історія світової політичної думки.

8

2

2

-

2

6

2

4

Тема 3. Ідея державності в політичній думці України

6

-

2

-

4

5

1

4

Тема 4. Влада як центральна категорія політології

6

2

-

-

4

5

1

4

Тема 5. Політична система суспільства

6

-

1

-

4

8

8

Тема 6. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції

6

2

-

-

2

5

1

4

Контрольна робота

1

2

Разом за змістовим модулем 1

38

8

6

-

24

36

6

32

Змістовий модуль 2.

Тема 7 Політичні партії та партійні системи. Громадські організації та рухи.

6

2

-

-

4

8

-

8

Тема 8. Вибори і виборчі системи.

7

-

1

-

3

8

8

Тема 9. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація.

6

1

1

-

4

8

8

Тема 10. Політичні еліти та політичне лідерство.

7

1

2

-

4

4

4

Тема 11. Зовнішня політика та міжнародні відносини. Геополітика.

8

2

1

-

4

6

6

Контрольна робота

1

3

Разом за змістовим модулем 2

34

6

6

-

22

36

-

34

Усього годин

72

14

12

-

46

72

6

66

5.Теми лекційних занять

НАЗВА ТЕМИ

Обсяг у годинах

1.

Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології.

1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки.

1. Політика як соціальне явище та об’єкт вивчення політології.

1. Зміст, особливості й завдання української політології.

[5, c. 22-57], [6, c. 44-63], [12, c. 23-59]

2

2.

Історія світової політичної думки

1. Політична думка Стародавнього Світу (Конфуцій, школа легістів, Платон. Арістотель, Ціцерон).

2. Політичні погляди епохи Відродження та доби Просвітництва (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, І.Кант, Г. Гегель).

3. Політичні погляди критичного утопічного соціалізму та марксизму (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуен. К. Маркс, Ф. Енгельс).

4. Західна політична наука ХІХ початку ХХ століття (школа позитивізму: О. Конт, А. де Токвіль, Г. Спенсер; М. Вебер; теорія еліт: Г. Моска, В. Парето, Р. Міхелс).

5. Загальна характеристика сучасної західної політичної думки: традиціоналізм, біхевіоризм, концепції влади, політичного лідерства, суб’єктів політики.

2

3.

Влада як центральна категорія політології

1. Сутність і походження феномену влади.

2. Форми, види та механізм реалізації політичної влади.

3. Поняття легітимності та принцип поділу влади.

[12, c. 74-77], [5, c. 88-94], [3, c.10-55]

2

4.

Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції.

1. Поняття, ознаки, структура держави.

2. Форми державного правління та державного устрою.

3. Політичний режим.

4. Концепція правової, соціальної держави.

[12, c. 94-97], [5, c. 88-94], [3, c.10-55]

2

5.

Політичні партії та партійні системи. Громадські організації та рухи.

1. Сутність, передумови виникнення, ознаки, функції та класифікація політичних партій.

2. Типологія партійних систем.

3. Етапи становлення і розвитку партійної системи України.

4. Громадські організації та об’єднання, їх класифікація, місце та функції в політичній системі суспільства.

[14, c. 165-188], [12, c. 161-198]

2

6.

Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація

Політичні еліти та політичне лідерство.

1. Політична свідомість як суспільне явище.

2. Політична культура: природа, типи та функції.

3. Політична соціалізація, її суть та основні теоретичні концепції.

4. Особливості політичної культури сучасної України.

5. Поняття і особливості політичних еліт як суб’єктів політики та їх теоретичне обгрунтування. Функції і типологія політичних еліт.

[14, c. 266-270]

2

7.

Зовнішня політика та міжнародні відносини.Геополітика.

1. Процес формування та механізм реалізації зовнішньої політики держав. Міжнародне право.

2. Міжнародні організації: сутність і типологія.

3.Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

4. Поняття геополітики, її методи і функції.

5. Основні закони та категорії геополітики.

[14, c. 452-500], [13, c. 537-609]

2

Всього

14

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]