Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova_gr_docx1_39.docx
Скачиваний:
77
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.1 Mб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

Молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

Міністерство аграрної політики та продовольства України

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Кафедра землеробства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології»

на тему : Агровиробнича характеристика заданого ґрунту та

заходи щодо покращення його родючості

Студентки ІІ курсу 3 групи

напрямку підготовки «Агрономія»

спеціальності 6.090101 «Агрономія»

Стеценко І.І.

Керівник: кандидат сільськогосподарських

наук, доцент Сидякіна О.В.

Національна шкала ___________

Кількість балів: ­­­­­­­­­______ Оцінка ECTS _____

Члени комісії Сидякіна О.В.

Сидоренко О.І.

Берднікова О.Г.

м. Херсон – 2014 рік

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА, НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ГОРНОГО КРИШТАЛЮ ТА ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО НЬОГО 4

РОЗДІЛ 2 МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА І ХАРАКТЕРИСТИКА ОС­НОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЛОНЦІВ ЛУЧНО- ЧОРНОЗЕМНИХ, ГЛИБОКОСТОВПЧАСТИХ, СОЛОНЧАКОВАТИХ НА ЛЕСОПОДІБНИХ СУГЛИНКАХ 8

 1. Межі і площа зони Українського Полісся. Умови процесів ґрунтотворення 8

 2. Будова ґрунтового профілю і характеристика морфологічних ознак 14

 3. Гранулометричний склад ґрунту 18

 4. Агрегатний склад ґрунту 21

 5. Фізичні властивості 25

 6. Фізико-механічні властивості 27

 7. Водні властивості 33

 8. Теплові і повітряні властивості 40

 9. Агрохімічні властивості 43

 1. Вміст поживних елементів у ґрунті 43

 2. Гумус 49

 3. Ґрунтовий розчин і його властивості 64

 1. Класифікація заданого типу ґрунту 68

 2. Сільськогосподарське використання 71

 3. Агромеліоративні заходи по збереженню і підвищенню родючості 72

РОЗДІЛ 3 СУПУТНИКИ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 75

РОЗДІЛ 4 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ 103

ВИСНОВКИ 117

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 122

ВСТУП

Раціональне, ощадливе, ефективне, рентабельне використання природних ресурсів є одним з головних пріоритетів нашого народного господарства. Чільне місце тут неодмінно посідає проблема раціонального використання землі, збереження та підвищення родючості ґрунтів у сучасних ринкових умовах господарювання за різних форм власності на землю, адже переважну більшість продуктів харчування ми отримуємо завдяки ґрунтам.

Ґрунтознавство вивчає ґрунти, їх утворення (генезис), еволюцію, будову, склад, властивості, закономірності поширення, шляхи раціонального використання у різних галузях народного господарства, передусім у зв’язку з формуванням родючості та її підвищенням у різних природно-антропогенних ландшафтах.

Метою курсової роботи є набуття уявлень щодо головних факторів формування ґрунтів та ґрунтового профілю, а також закріплення теоретичних знань про умови ґрунтоутворення та основні типи ґрунтів нашої країни.

Завданням курсової роботи являється набуття практичних навичок оцінки типової приналежності та якості ґрунту, вміння використовувати наявну інформацію для визначення процесів ґрунтотворення та оцінки типової приналежності ґрунту, вміння систематизувати науково обґрунтовані заходи щодо раціонального використання ґрунтів з метою розширеного відтворення їх родючості.

Значення курсової роботи: отримання глибоких ґрунтово-екологічних знань, що є базовими для фахівців-аграрїїв, перед якими стоїть вічна проблема — збільшення валових зборів рослинницької та пов’язаної з нею тваринницької продукції на шляхах активного, раціонального, екологічно орієнтованого, освяченого мудрістю народних традицій землекористування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]