Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod_mod_1_btf_1.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
268.29 Кб
Скачать

Питання до самоперевірки

 1. Дати визначення поняттям «дисперсна фаза», «дисперсне середовище», «ступінь дисперсності».

 2. Класифікація дисперсних систем за ступенем дисперсності.

 3. Класифікація дисперсних систем за агрегатним станом дисперсної фази і середовища.

 4. Оптичні властивості колоїдних розчинів.

 5. Молекулярно – кінетичні властивості колоїдних розчинів.

 6. Які ви знаєте основні методи отримання колоїдних розчинів.

 7. Чим характеризується ізоелектричний стан.

 8. Пояснити явище седиментації.

 9. Що таке пептизація.

 10. Що таке перезарядка золей.

Лабораторна робота 5 Тема: сорбція

Дослід 1. Адсорбція фарб вугіллям

Принцип методу. Принцип методу полягає в тому, що фарби з розчину адсорбуються вугіллям, внаслідок чого змінюється і повністю зникає колір розчину. висока адсорбційна здатність активованого вугілля пояснюється сильно розвиненою поверхнею. Сумарна поверхня всіх пор, які знаходяться в 1г вугілля складає від 300 до 1000м2. Така площа обумовлює виникнення великого молекулярного силового поля і, таким чином надлишок поверхневої енергії на межі розділу фаз. При адсорбції з розчинів поверхнево – активних речовин вугіллям має місце різна орієнтація молекул адсорбтива – до гідрофобної поверхні вугілля обернений неполярний гідрофобний ланцюжок вуглецевих атомів, а гідрофільна часина молекули занурена у воду. При адсорбції вугіллям для пришвидшення становлення адсорбційної рівноваги можуть енергійно струшувати та перемішувати розчин.

Мета роботи. Ознайомитися з процесом адсорбції. Пояснити механізм процесу знебарвлення розчинів.

Обладнання та реактиви. Розчини слабо забарвлених фарб: фуксин, еозин, метиленова синька, золь Fe(OH)3, CuSO4, 1% розчин, K2Cr2O7, 0,07% розчин. Штатив з пробірками. Колбочки на 50 або 100 см3. Бюретки. Піпетки на 10см3. Циліндр на 50 см3. Фільтрувальний папір. Воронки.

Хід роботи. В ряд пробірок наливають по 5 см5 слабко забарвлених розчинів: фуксин, еозин, метиленова синька, золь Fe(OH)3, CuSO4, K2Cr2O7. до кожного розчину добавляють 0,2 г активованого вугілля. Суміш багаторазово збовтують на протязі 3 хвилин і фільтрують. Одержують безбарвні фільтрати.

Питання до самоконтролю

 1. Дати визначення поняттям «адсорбція», «абсорбція», «хемосорбція», «капілярна конденсація»

 2. Ізотерма Ленгмюра

 3. Адсорбція і біологічні процеси

 4. Правило Ребіндера

 5. Види адсорбції

 6. Пояснити механізм адсорбції на межі тверде тіл – рідина

 7. Поверхневий натяг на межі трьох фаз.

 8. Пояснити механізм адсорбції на межі рідина – газ.

 9. Чому адсорбція частинок адсорбату відбувається на активних центрах

 10. Поясніть механізм хроматографії.

Питання колоквіуму по фізичній та колоїдній хімії

  1. Засоби вираження складу розчинів.

  2. Класифікація розчинів (мікрогетерогенних систем).

  3. Закон Вант – Гоффа для електролітів та неелектролітів. Вивід та пояснення.

  4. Перший закон Рауля. Ебуліоскопія та кріометрія.

  5. Дифузія та осмос. Осмотичний тиск, його біологічна роль. Осмотична резистентність еритроцитів.

  6. Об’єднаний закон Вант Гоффа для осмотичного тиску. Вивід та пояснення.

  7. Другий закон Рауля.

  8. Агрегатний стан речовин. Характеристика і властивості.

  9. Рівняння Ареніуса про залежність швидкості реакції від температури та природи реагуючих речовин.

  10. Залежність температури кипіння розчинів від концентрації і природи розчиненої речовини (електроліт, неелектроліт).

  11. Дисоціація води. Водневе число. Водневий показник.

  12. Розрахунок рН для кислих розчинів.

  13. Розрахунок рН для лужних розчинів

  14. Буферні розчини та їх властивості. Буферні системи крові.

  15. Ізотонічний коефіцієнт і ступінь електролітичної дисоціації.

  16. Ізоелектрична точка білка. Біполярний іон. Вплив реакції середовища на біполярний іон.

  17. Дисперсні системи та їх класифікація.

  18. Методи одержання колоїдних систем та їх характеристики.

  19. Коагуляція і седиментація в колоїдних розчинах. Старіння золей і пептизація.

  20. Оптичні властивості колоїдних систем.

  21. Подвійний електричний шар і його будова. Поверхневі явища на межі розділу фаз. Поверхнева енергія.

  22. Стабілізація колоїдних систем.

  23. Дзета-потенціал колоїдної частки і його вплив на стійкість колоїдних розчинів.

  24. Метод визначення дзета-потенціалу та його роль у біохімічних явищах.

  25. Будова колоїдної міцели.

  26. Синерезис гелів і його біологічне значення.

  27. Розчини ВМС. Їх електричні, молекулярно-кінетичні та оптичні властивості.

  28. Адсорбція, її механізм. Фізична та хімічна адсорбція.

  29. Рівняння Гіббса і Фрейндліха для адсорбції. Особливості адсорбції на межі газ-рідина.

  30. Електрофорез і електроосмос.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]