Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pomazan.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
181.5 Кб
Скачать

Загальні висновки

1.Аналіз даних спеціальної літератури з проблем пристосування молодших школярів до умов навчання у школі показав, що адаптація дитини є однією з найактуальніших проблем сьогодення. Важливими умовами, що сприяють адаптації дітей до умов навчання у школі є показники фізичного та нервово-психічного стану, які залежать від генетичних, кліматогеографічних, екологічних чинників, рухової активності. Міцне здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, уміння і навички впевнено виконувати основні рухи, висока фізична та розумова працездатність, які досягнуті в результаті ефективної організації системи фізичного виховання в дошкільному закладі та в сім’ї, є головним показником оптимальної фізичної підготовки дитини до системного навчання у школі.

2. У сучасному навчанні дітей гра набуває ще більшої значущості, вона постійно змінюється, оновлюється і удосконалюється. Застосування гри в навчанні благотворно впливає на якість засвоєння учбового матеріалу, за рахунок підвищення інтересу до предмета. А інтерес, у свою чергу, прекрасно стимулює пізнавальну діяльність школярів і позитивним результатом є успішність навчання дітей в подальшому. Основним завданням дорослих в роботі з дітьми молодшого шкільного віку є створення оптимальних умов для розкриття і реалізації можливостей дітей з урахуванням індивідуальності кожної дитини. Отже, на сам кінець, можна зробити такі узагальнення: за умов ефективного педагогічного керівництва іграми дітей, а саме: організацєю розвивального і виховного середовища, забезпеченням цілісного підходу до організації шкільного життя, стимулюванням власної активності дитини, врахуванням вікових особливостей вихованців, реалізацією особистісного підходу до дитини, інтеграцією усіляких видів дитячої діяльності, використанням прийомів опосередкованого керівництва грою можливо добитись успішної та якісної адптації молодших школярів до нового для них середовища – школи

Список використаних джерел

 1. 20 видатних українських педагогів: Наук.-метод. посіб. / За ред.. А. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2002. – 451 с.

 2. Администрирование неприбыльной организации [метод. реком.] // Т.Дешко, Ю. Ткачук. – К.: Альянс: міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2005. – 213 с.

 3. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта [од. ред. П.В.Крашенинникова] / С.В. Алексеев– М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2005. – с. 28.

 4. Ашмарин. Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физического воспитании: пособие для студентов, аспирантов и препод. Ин-тов физ. культуры / Б. А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 223 с.

 5. Бакіко І. В. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів: автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Бакіко Ігор Володимирович. – Л., 2007. — 17с.

 6. Бальсевич В. К. Основные положения концепции интенсивного инновационного преобразования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России / В. К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 3. - С. 2-4.

 7. Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів: автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Безверхня Галина Василівна. - Львів, 2004. – 23 с.

 8. Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – Т.2. – 2003. - С. 215-225.

 9. Бондар Т.С. Організація учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова / Т.С. Бондар // Харків місто перспектив. Конкурс інвестиційних проектів: каталог інвестиційних пропозицій. Харків-2009. – Х : Золоті сторінки, 2009. – С. 60-62.

 10. Боднар Я. Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання Галичини кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (до 1939 р.) : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Боднар Ярослав Богданович. – Л. : 2002. – 18 с.

 11. Бондар А.С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ - на початку ХХ: автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. наук з фіз. вих. і спорту: спеціальність 24.00.02 «Фізична культура. Фізичне виховання всіх верств населення» / А.С. Бондар. – Львов, 2006. – 20 с.

 12. Бондар Т.С. Відношення учнів до деяких аспектів організації фізкультурно-масової роботи у школі / Т.С. Бондар, В.Г. Сенченко, Ю.О. Острікова, К.Є. Сенченко, Л.А. Хохлова // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 2. – С. 138 – 140.

 13. Бондар Т.С. Документація громадських фізкультурно-спортивних організацій // Спортивна наука України: [Електрон. вид.] – 2007. – №1. – С. 2-7.

 14. Бондар Т.С. Здоров’я школярів: практичні матеріали для повсякденної роботи педагога. / Упоряд. Т.С. Бондар. – Х.: Веста: Ранок, 2009.– 192 с.

 15. Бондар Т.С. Нормативно-правові аспекти створення фізкультурно-спортивних клубів у загальноосвітніх закладах України / Т.С. Бондар // Теорія і методика фізичного виховання: науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2007. - № 12. – С. 32-35.

 16. Бондар Т.С. Особливості виникнення та розвитку громадських фізкультурно-спортивних організацій в Україні у ХХ ст. / Т.С. Бондар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. - № 11. - С. 9-12.

 17. Бондар Т.С. Особливості організаційно-правових форм шкільних фізкультурно-спортивних клубів / Т.С. Бондар, А.Б. Жадан // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 3. – С. 272 – 274.

 18. Бондар Т.С. Створення фізкультурно-спортивного клубу в школі та правила з ігрових видів спорту / Т.С. Бондар. – Х.: Веста: Ранок, 2008. – 160 с.

 19. Бондар Т.С. Фізкультурно-спортивний (оздоровчий) клуб школи, як форма реалізації потреби учнів у самоуправлінні фізкультурно-спортивним життям навчального закладу / Т.С. Бондар, Т.М. Бочкова, М.А. Чередниченко, О.А. Лисік, І.В. Петренко, Л.В. Шейко, З.І. Наугменко // Педагогіка, психологія та мед.- біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. – № 6. – С. 22-25.

 20. Бондар Т.С., Приходько І.І. Особливості функціонування учнівських фізкультурно-спортивних громадських організацій / Т.С. Бондар, І.І. Приходько // Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика: збірн. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару (24-25 березня 2009 р.) / Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 – С. 28 – 35.

 21. Бондар Т.С., Приходько І.І. Фізкультурно-спортивний клуб загальноосвітнього закладу та організаційні фактори його створення / Т.С. Бондар, І.І. Приходько// Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2008. – № 4. – С. 201 – 204.

 22. Булатова М. Здоров’я і фізична підготовленість населення України / М. Булатова, О Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. - № 1. – С. 3-8.

 23. Булгаков О. І. Формування дієвого ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до занять фізичною культурою, як основи здорового, фізично активного способу життя / О. І. Булгаков і др. // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 2. – С. 157 – 160.

 24. Булатова М. Фитнес и двигательная активность: проблемы и пути решения / М. Булатова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 3-7.

 25. Бюджетний Кодекс України : Закон України № 2542-III вiд 21.06.2001 р.  [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 26. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. – Харків : Скорпіон, 2000. – 120 с.

 27. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Управління фізичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі / Ю.В. Васьков, І.М. Пашков. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 192 с.

 28. Вацеба О., Кухтій А. Суть і зміст організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в теорії фізичної культури // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 15. – С. 91-86.

 29. Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху // О.М. Вацеба. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – 232 с.

 30. Видюк А. Формирование культуры здоровья в общеобразовательных школах / А. Видюк, Л. Белогурова, С. Савельева, Е. Дойнова // IV Международный конгресс. Олимпийский спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации, спортивной медицины и реабилитации. Олимпийская литература. 16-19 мая : Киев, 2000. – С.347.

 31. Визитей Н. Н. Физическая культура личности / Н. Н. Визитей – Кишинев : «Штинца», 1989. - 110 с.

 32. Вилькин Я.Р., Каневец Т.М. Организация работы по массовой физической культуре и спорту [учеб. пособие для ин-тов физ. культуры] / Я.Р. Вилькин, Т.М. Каневец – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 176 с.

 33. Выгодский Л. С. Педагогическая психология / Л.С. Выгодский. - М. : Педагогика, 1991. - 480 с.

 34. Выдрин В. М. Формирование культуры личности в сфере физической культуры (проблемы развития физической культуры молодежи) : сб. научн. тр. / В. М. Выдрин. – Воронеж : Изд-во ВГАУ, 1992. - С. 5-14./93

 35. Горшкова Н.Б. Мотивація школярів до занять фізичною культурою і спортом / Н.Б. Горшкова // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2005. – № 6-7. – С. 130-133.

 36. Господарський Кодекс України : Закон України вiд 16.01.2003  № 436-IV [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 37. Гуськов С. И. Государство и спорт (О государственной политике зарубежных стран в области физического воспитания и спорта) / С. И. Гуськов. – М. : ВНИИФК, 1996. – 176 с.

 38. Гуськов С. И. Переход к рыночной экономике и развитие физической культуры и спорта / С.И. Гуськов // Теория и практика физической культуры. - 1991.- № 2. - С. - 11-15.

 39. Державна програма розвитку фізичної культури // Наука в олимпийском спорте. – 2007. - № 1. - С. 122-130.

 40. Дж. Х. Уилмор. Физиология спорта и двигательной активности / Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костил : перевод с английского. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 503 с.

 41. Дмитрук В. С. Історичний аспект розвитку шкільних програм з фізичної культури / В. С. Дмитрук // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 2. – С. 175 – 180.

 42. Долженко И.Н. Формирование физической культуры учащихся средней общеобразовательной школы / И.Н. Долженко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 23. – С. 281-290.

 43. Дударев И. Л., Путивльский И. И. Культурно-спортивный комплекс / И. Л.Дударев, И. И. Путивльский. – К. : Здоровья, 1989. – 104 с.

 44. Дутчак М. «Спорт для всех» в утверждении идеалов олимпизма в Украине / М. Дутчак // Наука в олимпийском спорте, 2001. – № 3 – С. 61-66.

 45. Дутчак М. В. Спорт для всіх у світовому контексті / М. В. Дутчак. – К. : Олімпійська література, - 2007. – 111 с.

 46. Дутчак М. Спорт для всіх у країнах з високим рівнем охоплення населення руховою активністю / М. Дутчак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. - № 3. – С. 47-58.

 47. Дутчак М. Спорт для всіх у світовому контексті: напрями та технології діяльності міжнародних організацій / М. Дутчак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. - № 1. – С. 8-16.

 48. Жданова О.М. Управління фізичною культурою / О.М. Жданова. – Львів: ЛДІФК, 1996. – 128 с.

 49. Жуляєв В.М. Фінляндія: приклад політиків / В.М. Жуляєв // Спортивна газета. – 2006. - № 86-87. – С. 16

 50. Журнал організації та обліку роботи фізкультурно-спортивного клубу, первинної організації спортивної спілки учнівської молоді ЗНЗ, – Міністерство освіти і науки України. – Харків: Ранок, 2006 р. – 19 с.

 51. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» // Теорія та методика фізичного виховання. – 2001. - № 2. – С. 40-50.

 52. Золотов М.И. Экономика массового спорта / М.И. Золотов, Н.А. Платонова, О.И. Вапнярская. – М.: Физическая культура, 2005. – 300 с.

 53. Иванов В. С. Основы математической статистики / В. С. Іванов. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 176 с.

 54. Ильин Е. П. Психология физического воспитания / Е.П. Ильин. – М.: Просвещение, 1990. – С. 13-21.

 55. История физической культуры и спорта: Учеб. для институтов физической культуры. Ред. В. В.Столбов. - М. : Физкультура и спорт, 1983. - 359 с.

 56. Історія педагогіки : Навч. посібник / за заг. ред. Г. В. Троцко. – Х. : ХНПУ ім.. Г. С. Сковороди, 2008. – 544 с.

 57. Калашник Любов Сергіївна. Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім'ї : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005.

 58. Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у 20 ст. / О. Я. Калакура. – К. : Знання України, 2007. - 508 с.

 59. Кібальник О. Я. Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 63-66.

 60. Когут І. О. Руховий режим і фізичний стан дітей 6 – 7 років, які навчаються у школах різного типу : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Когут Ірина Олександрівна. – К. : 2006. – 20 с.

 61. Козак Э.М. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичного виховання / Э. М. Козак // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 4. – С. 51-52.

 62. Козленко О. Формування мотивів фізичного вдосконалення в молодших школярів / О. Козленко // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 4. – С. 29-32.

 63. Комплексні програми середньої загальноосвітньої школи. Фізична культура 1-11 класи. - Київ : Освіта. – 1993. – 52 с.

 64. Конституція України : Закон України № 254к/96-ВР вiд 28.06.1996 р.  [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 65. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в школі. - 1998. - № 2. - С. 2-8.

 66. Костікова І. І. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. І. Костікова. – Х. : Колегіум, 2008. – 354 с.

 67. Кремінь В. Г. Майбутнє України неможливе без освіти / В. Г. Кремінь // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : Збірник наукових праць. – Харків : НТУ «ХПІ». –2002. - Вип. 3. – С. 3-8.

 68. Круцевич Т.Ю. Двигательная активность и здоровье детей, подростков. В книге: Теория и методика физического воспитания. Учебник для высших учебных заведений физического воспитания и спорта. / Т.Ю. Круцевич. - Киев: Олимпийская литература, 2003. – Т.2 – 2003. - С. 8 – 20.

 69. Круцевич Т. Ю. Научные исследования в массовой физической культуреТеория и методика физического воспитания Т.1 Общие основы теории и методики физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К. : Здоров’я, 1985. – 120 с.

 70. Круцевич Т. Теория и методика физического воспитания Т.2 Методика физического воспитания различных групп населения / Т. Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 391 с.

 71. Куделко В.Э. Эффективность организационной деятельности в системе спортивных клубов // Физ. воспитание студ. творч. спец. : Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 3. – С. 58-63.

 72. Кун Л. Всеобщая история физической культуры / Л. Кун . - М. : Радуга, 1982. - 400 с.

 73. Кутепов М.Е. Современные механизма управления спортом в муниципалитетах Франции // Спорт для всех. – 2000. - № 1. – С. 28-30

 74. Лемківський М. В., Микитюк О. М. Історія педагогіки: Навч. посібник / М. В. Лемківський, О. М. Микитюк. – Х. : ОВС, 2002. – 240 с.

 75. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Изд. 2-е. / А. Н. Леонтьев. - М. : Политиздат, 1977. - 304 с.

 76. Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения / П. Ф. Лесгафт. - М. : Педагогика, 1988. - 398 с.

 77. Лесгафт П. Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста / Собр. Пед. соч. Т. 1. / П. Ф. Лесгафт. – М. : Физкультура и спорт, 1951. – 444 с.

 78. Лесгафт П.Ф. О физическом образовании в школе / П.Ф. Лесгафт // Русская школа. 1894. – № 7-9, № 11-12.

 79. Лисяк В. М. Формування інтересу до занять фізичною культурою та спортом у школярів 6 – 11-х класів : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Лисяк Валентина Миколаївна. – Х. : 2006. – 20 с.

 80. Лисяк В.М. Ефективність застосування факторів, які впливають на процес формування мотивації до занять фізичними вправами у школярів / В.М. Лисяк // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 8. – С. 92-95.

 81. Логвиненко О. Б. Виховання фізичної культури учнів 5-9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здоб. наук. ступеню канд. пед. наук: спеціальність 13.00.07 / О.Б. Логвиненко. – Луганськ, 2004. — 20с.

 82. Ломова О.А. Физкультминутки на уроках / Ломова О.А. // Спорт в школе. – 1999. – № 17-18. – С. 6-7.

 83. Лубышева Л. И. Концепция формирования физической культуры человека. / Л. И. Лубышева. - М. : РГАФК, 1992. - 120 с.

 84. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта в системе физкультурного образования / Л. И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. - 1998. - № 11/12. - С. 20-23.

 85. Лысяк В. Н. Эффективность форм организации физического воспитания и их роль в формировании интереса к физической культуре у молодежи на современном этапе // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків, ХДАФК, 2002. – № 5. – С. 58 – 58.

 86. Мартин П. М. Сучасне виховання дітей у молодіжних організаціях засобами фізичної культури / П. М. Мартин // Молодіжний рух України: Зб. Матеріалів. – К. : НВФ Студцентр / НІКА-Центр, 1998. – С. 199-208.

 87. Мартин П.М. Організаційно-педагогічні особливості фізичного виховання старшокласників у сучасних молодіжних організаціях : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Мартин Петро Михайлович. – Луцьк : 1999. – 20 с.

 88. Мартын П. М. Молодежные организации, как форма внешкольного физического воспитания / П. М. Мартын // Материалы ІІ региональной научно-практической конференции «Совершенствование форм и методик физического воспитания учащихся общеобразовательных школ». – Витебск: б.и., 1997. – С. 57-60.

 89. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.

 90. Матвеев Л. П. Что же такое – «оздоровительная физическая культура»? / Л. П Матвеев // Теория и практика физической культуры. - 2005. - № 11. - С. 21-24.

 91. Менеджмент и экономика физической культури и спорта / М.И Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов – М., Издательский центр "Академия", 2004. – 432 с.

 92. Мичуда Ю. Лицензирование физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в Украине / Ю. Мичуда // Наука в олимпийском спорте, 2001. – № 3 – С. 67-71.

 93. Мічуда Ю. Проблеми розвитку підприємництва у сфері спорту для всіх / Ю. Мічуда // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. - № 1. – С. 82-86.

 94. Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні: формування основ здорового способу життя / Автори уклад. : І. В. Волкова, М. П. Малашенко, Н. О. Холодова; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої. – Харків : ХОНМІБО, 2006. - 44 с.

 95. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з предмету «Фізична культура» для 5 – 9 класів [за заг. ред. Круцевич Т.Ю.]. – Здоров’я та фізична культура. – 2009. – № 26.

 96. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. – К., 2004. – 16 с.

 97. Немов Р. С. Психология : Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 2. Психология образования / Р. С. Немов. – 3-е изд. – М. : Гуманит. изд. центр Владо, 1998. – 608 с.

 98. Неделько В. Здоровье Школьника. «Половине школьников физкультура не по силам» / В. Неделько // 7я, 2010. – № 3 (476). – С. 5.

 99. О физической культуре и спорте в Российськой Федерации : Федеральный Закон. – М.: Ось-89, 2003. – 48 с.

 100. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. - М.: Советская энциклопедия, 1968. - 900 с.

 101. Окопний А. М. Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол.. ХІХ – перша пол.. ХХ століття) : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Окопний Андрій Михайлович. – Л. : 2001. – 19 с.

 102. Олексин І. Основні тенденції розвитку медико-демографічної ситуації в Україні та деякі шляхи її покращення / І. Олексин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. - № 4. – С. 56-61.

 103. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. - К. : Початкова школа. - 2001. - 112с.

 104. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте №4868-1 от 27.04.1993 г. // Ведомости ВС РФ. – 03.06.1993 г. – № 22 – С. 784.

 105. Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. физ. культ. / Под ред. А. А. Гужаловского. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 352 с.

 106. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации / И.И. Переверзин. - М.: Фізкультура и спорт, 2006 – 464 с.

 107. Перевозников А.А. Социально-педагогические аспекты деятельности спортивных клубов в России в процессе их становления и развития : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Перевозников А.А.; РГАФК. - М., 1999. - 27 с.

 108. Перевозников А.А. Спортивные клубы в России: становление и развитие / Перевозников А.А. // Теория и практика физ. культуры : тренер : журнал в журнале. - 2000. - N 1. - С. 30.

 109. Перевозников А.А. Физкультурно-спортивные клубы России на современном этапе / А.А. Перевозников // Олимпийский бюллетень / РГАФК, ЦОА. - М., 2002. - N 6. - С. 167-172.

 110. Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей – приоритетное направление современного здравоохранения / В. Н. Платонов // Спортивна медицина. – 2006. - № 2. – С. 3-14.

 111. Пономарев Н. И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания / Н. И. Пономарев. - М. : Физкультура и спорт, 1970. - 248 с.

 112. Пономарев Н. И. Социальные функции физической культуры и спорта / Н. И. Пономарев. - М. : Физкультура и спорт, 1974. - 310 с.

 113. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента / И. И. Переверзин. – М.: Советский спорт, 2004. – 416 с.

 114. Приходько Г. І. Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній журналістиці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Приходько Ганна Іванівна. – Х. : 1999. – 20 с.

 115. Приходько И.И. Комплексный подход к организации совершенствования управления физической культурой и спортом. Материалы научно-практической конференции: Научно-практические проблемы преподавания физической культуры в высших учебных заведениях. – Белгород, 1999. – С.26-30.

 116. Приходько И.И., Мудрик В.И., Христоев В.А. Системный подход к решению вопросов физической культуры и валеологии // Проблемы физического воспитания в вузах. – Белгород, 2000. – С.190-196.

 117. Про освіту : Закон України № 1060-XII вiд 23.05.1991 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 118. Про благодійність та благодійні організації : Закон України № 531/97-ВР від 16.09.1997 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 119. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів : Наказ Міністерства юстиції України від № 34/5 від 12.04.2005 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 120. Про вищу освіту : Закон України № 2984-III вiд 17.01.2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 121. Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» : Закон України № 770-XIV вiд 18.06.1999 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 122. Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроблення проектів «Положення про фізкультурно-оздоровчий комплекс «Крок до здоров’я» та методичних рекомендацій щодо забезпечення рухової активності учнів і студентів у навчальний та позаурочний час» : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 515-р від 13.05.2009 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 123. Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України № 755-ІV від 15.05.2003 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 124. Про загальну середню освіту : Закон України № 651-XIV вiд 13.05.1999 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 125. Про затвердження Єдиного державного реєстру об'єднання громадян та благодійних організацій : Наказ Міністерства юстиції України № 66/5 від 14.12.1998 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 126. Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1078 від 27.11.2008 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 127. Про затвердження Класифікаціії видів економічної діяльності (КВЕД) : Наказ Державного комітету статистики № 441 від 22.10.1996 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 128. Про затвердження Міжгалузевої Комплексної програми «Здоров’я нації на 2002-2011 роки» : Постанова Кабінету Міністрів України» № 14 від 10 січня 2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 129. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України № 433 вiд 06.05.2001 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 130. Про затвердження Положення "Про порядок державної реєстрації благодійних організацій» : Постанова Кабінету Міністрів України № 383 від 30.03.1998 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 131. Про затвердження положення «Про порядок легалізації об'єднання громадян» : Постанова Кабінету Міністрів України № 140 від 26.02.1993 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 132. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ (Форма 1-РН) : Наказ Державної Податкової Адміністрації України № 232 вiд 11.07.1997 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 133. Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) : Наказ Державної податкової адміністрації № 355 від 3 липня 2000 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 134. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді: Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки № 3754/981/538/49 від 27.10.09 р. / сайт : Освіта.ua – режим доступу http://osvita.ua/legislation/other/5397/?list=0

 135. Про затвердження пріоритетних напрямів та плану заходів щодо державної політики стосовно сім'і, дітей та молоді, фізичної культури та спорту на 2006 рік : Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2510 від 26.10.2005 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 136. Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України : Наказ Держкомстату України № 216 від 01.08.2005 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 137. Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів в навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 956 від 22.10.2008 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 138. Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. № 1622-р «Про затвердження заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти до 2012 року» : Наказ Міністерства освіти і науки України № 20 від 20.01.2010 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 139. Про місцеве самоврядування : Закон України № 280 від 21 травня 1997 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 140. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 141. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України № 281-ХІV від 01.12.1998 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 142. Про національний план дій відносно реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту : Указ Президента України № 667/2006 від 02.08.2006 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт верховної Ради України. - Режим доступу : http : //www.zakon1. Rada. gov. ua.

 143. Про Національну доктрину розвитку освіти у ХХІ сторіччі : Указ Президента України» № 347/2002 вiд 17.04.2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 144. Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1008 від 06.11.2008 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 145. Про об'єднання громадян : Закон України № 2460-ХІІ від 16.06.1992 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 146. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України № 334/94-ВР від 28.12.1994 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 147. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України : Наказ Міністерства освіти і науки України № 458 вiд 02.08.2005 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 148. Про позашкільну освіту : Закон України № 1841-III вiд 22.06.2000 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 149. Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку : Постанова Кабінету Міністрів України № 12 від 14.01.2004 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 150. Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України № 228 від 5 квітня 1994 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 151. Про професійно-технічну освіту : Закон України " № 103/98-ВР вiд 10.02.1998 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 152. Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання : Наказ Міністерства освіти і науки України № 697 від 22.10.2001 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 153. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів : Наказ Міністерства освіти і науки України № 486 від 21.07.2003 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 154. Про соціальні послуги : Закон України № 966-IV вiд 19.06.2003 р.   [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 155. Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти і науки України № 210 від 22.03.2002 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 156. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична культура 1 – 12 класи. – К. : Ірпінь, 1998. – 272 с.

 157. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична культура. 1 – 4 класи. [за заг. ред. М. Зубалія]. – Х.: Ранок, 2005. – 65 с.

 158. Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 класи) // Фізичне виховання в школі. - 1999. - № 1. - С. 2-24.

 159. Програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл / [Уклад. В. Г. Ареф’єв, Л. М. Білоус, Г. В. Воробей та ін.]. – К. : РЗМН, 1992. – 36 с.

 160. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів // Фізична культура 1 – 11 класи. – К. : Перун, 1998. – 64 с.

 161. Прокопенко І. Ф., Євдокимов В. І. Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів: Навч. посібник. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов – Харків: Колегіум, 2008. – 344 с.

 162. Ротерс Т. Т. Ритмическое развитие личности школьника (аналіз взаимодействия физического и эстетического воспитания) / Т. Т. Ротерс. – Луганск: Знание, – 1998. – 170 с.

 163. Русин В.М. Развитие физической культуры в Закарпатье (1906-1970 гг.): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Русин. – Киев, 1973. - с.20.

 164. Рыжов И.В. Организационно-методические основы деятельности школьного спортивного клуба в сочетании с урочной системой преподавания физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рыжов Игорь Владимирович; РГАФК. – М., 2002. – 23 с.: ил.

 165. Салман Хані Руміє Оздоровча фізична культура хлопчиків 12 – 14 років у позаурочний час : автореф. дис. ...канд. наук фіз. вих. : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Салман Хані Руміє. – Х. : 2006. – 21 с.

 166. Селевко Г. К. Современные образовательные технологи: Учеб. пособ. / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

 167. Селуянов В. Н. Основы научно-методической деятельности в физической культуре : Учеб. пособ. / В. Н. Селуянов, М. П. Шестаков, И. П. Космина. – М. : РГАФК, 1997. – 102 с.

 168. Сінгаєвський С. Формування позитивного ставлення школярів до фізичного виховання / С. Сінгаєвський // Фізичне виховання в школі. – 2001. – № 1. – С. 33-37.

 169. Сборник инструктивно-методических материалов по физическому воспитанию : Пособ. для учителя / Сост. В.П. Богословський. – М. : Просвещение, 1984. – 144 с.

 170. Соколов А.С. Роль и участие местных органов власти Германии и Франции в развитии физического воспитания и спорта / А.С. Соколов // Теорія и практика физ.культуры. – 1999. – № 4 – С. 45-49

 171. Социологические опросы. Виды опросов [Електронний ресурс] / Сайт маркетингового агентства Fdfgroup, М. – Режим доступу : http://www.fdfgroup.ru/.

 172. Спутник физкультурного работника / [Под общ. ред. В. А. Ивонина]. - М. : Физкультура и спорта, 1977. – 352 с.

 173. Спутник работника физической культуры и спорта / [Сост. В. И. Тритиниченко]. – К. : Здоров’я, 1990. – 352 с.

 174. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Офіційний сайт державного управління статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

 175. Столбов В. В. История физической культуры / В. В. Столбов, И. Г. Чудинов. - М. : Физкультура и спорт, 1970. - 346 с.

 176. Столяров В.И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) / В.И. Столяров, И.М. Быховская, Л.И. Лубышева // Теор. и практ .физ. культ. - 1998. – № 5. - С. 11 - 15.

 177. Сутула В. А. Методы сбора, обработки и систематизации материала исследования. - В кн. : Современные методы исследований в спорте / Филин В. П., Семенов В. Г., Алабин В. Г. – Харьков : Основа, 1994. – С. 32-46.

 178. Сутула В. А. Организация и методика комплексных исследований в спорте. - В кн. : Современные методы исследований в спорте. В кн.: Современные методы исследований в спорте / Филин В. П., Семенов В. Г., Алабин В. Г. – Харьков : Основа, 1994. – С. 107-115.

 179. Сутула В. А. Основы физкультурологии / В. А. Сутула. – Харьков : Издательство Шуст А. И., 2002. - 56с.

 180. Сутула В. А. Физкультурология (проблемы и перспективы развития) / В. А. Сутула. – Харьков : Гелиос, 2004. – 176 с.

 181. Сутула В.А. Лабораторный практикум по спортивной метрологии: Учеб. пособие. – Харьков: ХГИФК, 1994. – 68 с.

 182. Сутула В.А. Структура системного подхода и особенности его использования в процессе исследования физической культуры как целостного социального явления / В.А. Сутула // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2007. – № 2. – С. 35-39.

 183. Сутула В.А. О значимости некоторых факторов, влияющих на формирование в обществе потребности в здоровом образе жизни / В.А. Сутула [и др.] // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць за ред., Л.Л. Товажнянського, О.Г.Романовського. – 2008. - № 17 (21). – С. 198 - 205.

 184. Сутула В.О. Мотиваційні стимули, які визначають відношення учнів загальноосвітніх шкіл до шкільної фізичної культури/ В.О. Сутула, Т.С. Бондар, М.М. Кочуєва, В.Г.Сенченко // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2008. – № 4. – С. 204-207.

 185. Сутула В.О. Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.О. Сутула, Т.С. Бондар, Ю.В. Васьков // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 15-21.

 186. Сутула В.О. Як бути зі здоров’ям школярів? / В.О. Сутула, Т.С. Бондар, Ю.В. Васьков // Освіта, 2009. – № 3-4. – С. 7.

 187. Сутула В.О., Бондар А.С., Чернецький М.С., Бондар Т.С. Значимість факторів, що впливають на формування у учнів загальноосвітніх шкіл потреби у здоровому способі життя // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2008. - № 4 – С. 46-49.

 188. Теория и методика физического воспитания: Учебник для студентов факультета физической культуры педагогических институтов по специальности : 03.03 «Физическая культура» / Б. А. Ашмарин, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина [и др.]; Под ред. Б. А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – 287 с.

 189. Теория и методика физической культуры: Учебник. / Под ред. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Советский спорт, 2003. – 464 с.

 190. Типовое положение о детско-подростковом физкультурно-спортивном клубе по месту жительства. Типовое положение о клубе любителей физической культуры и спорта. Положение о школе здоровья / Гос. ком. СССР по физ. культуре и спорту. – М., 1986. – 14 с.

 191. Третьяков Н.А. Занятия физкультурой и спортом по месту жительства / Н.А. Третьяков – К.: Здоровье, 1988. – 137с.

 192. Турчик Ірина Хосенівна. Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії: автореф. дис. На здобуття наук. ступеню канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 - «Фізична культура. Фізичне виховання усіх верств населення» / І.Х. Турчик. – Львів, 2005. – 21с.

 193. Українські школярі стали більше хворіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.intv.ua/article/117639/ .

 194. Федоров А. Двигательная активность в структуре здорового стиля жизни подростков / А. Федоров, С. Шарманова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту . – 2009. - № 2. – С. 103-107.

 195. Фізична культура в школі : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. - К. : Літера ЛТД, 2009. – 176 с.

 196. Формирование личности: проблемы комплексного подхода в процессе воспитания школьника / Под. ред. Г. Н. Филонова. – М. : Педагогика, 1983. – 256 с.

 197. Цуркан К.В. Физическое воспитание и спорт в Москве во второй половине XIX - начале ХХ вв. (Исторический очерк): автореф. дис. ... канд. пед. наук / Цуркан К.В.; ГЦОЛИФК. – М., 1966. – 22 с.

 198. Чистяков А.Л. Возникновение и пути становления спортивных обществ и клубов в Российской империи (социально-педагогический аспект): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Чистяков Артур Леонидович; МГАФК. – Mалаховка, 1999. – 22 с.: ил.

 199. Шандригось В. Аналіз змісту програм з фізичної культури в загальноосвітніх школах та можливості його удосконалення / В. Шандригось // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. - № 2. – С. 28-32.

 200. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. – 271 с.

 201. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. - 248 с.

 202. Школьный спорт в Дании. - Физическая культура в школе. – 1995. - № 1. – С. 72-75.

 203. Эдвар Т. Хоули. Оздоровительный фитнес / Эдвар Т. Хоули, Б. Дон Френкс. - К. : Олимпийская литература. - 2000. - 367 с.

 204. Энциклопедический словарь юного спортсмена. - М.: Педагогика, 1979. – С.178-179.

 205. Юхновський Ігор: я бажаю, щоб Пласт став наймогутнішою і найпоширенішою дитячою молодіжною організацією в Україні [Електронний ресурс]. – режим доступу http://plast.org.ua/news?newsid=2839

 206. Antonelli V., Bellioni A., Carbone A. Sport facilities management // Spaziosport, KONI, Roma, 1983, № 2; 1985, № 4; 1996, № 3.

 207. Camy J., Clijsen L., Madella A., Pikington A. Improving employment inthefield of sportin Europe through vocational training / Vocasport // http: // Europe.eu.int / comm. / sport / documents / lotvoca sport.

 208. Ezhi Dzheren. Economical problems of physical culture in Polnocnego Mazowsza i Pomorza Nadwislanskiego on an example of selected cities / Ezhi Dzheren // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту: Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. – № 19. – С. 76-88.

 209. Graham S. The ultimate guide to sport event management and marketing / S. Graham, Goldblatt J.J., Delpy L. – USA: McGraw-Hill, 1995. - 384 p.

 210. Graham S. The ultimate guide to sport marketing / by S. Graham, Goldblatt J.J., Delpy L. – New York: McGraw-Hill, 2001. – 316 p.

 211. Heinermann K. Der Sportverein: Ergebnisse einer reprasentativen Untersuchung / K. Heinermann, Schubert M. – Schondorf: Verlag Karl Hofman, 1994. – 449 p.

 212. Mullin B. Sport Marketing / B. Mullin, R.W. Patton, W.C. Grantham, R.F. Gerson, L.R. Gettman. – New York, 1993. – 256 p.

 213. Patton R.W. Developing and Management Health / Fitness Facilities / R.W. Patton, W.C. Grantham, R.F. Gerson, L.R. Gettman. – Illinoisl: Human Kinetiсs Books, 1989. – 360 p.

 214. kmu.gov.ua/sport/control/uk/index/ : Офіц сайт Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/category?cat_id=65556.

 215. Savola J. Finland: Go30 – a 30-Minute Campaing // TAFISA Magazine / – 2006. – № 1. – P. 4-7.

 216. Sport and Physical Education in Finland / edited by M. Palkama, L. Nieminen. – Helsinki The Finnish Society for Research in Sport and Physical Education, 1997. – 40 p.

 217. Sport in the Community: the roles of Municipalities and Clubs / Werhsop on Sports Management Fraining. – Berlin: Willy-Weyer Akademie, 1991. – P. 49-69.

 218. Stadium Management and Development Europe 1997 / Editor E. Walker, OBE, CBE. – Campden Publishing Limited, 1996. – № 1. – P. 9-15

 219. The World health report, 2002: Reducing risks, promoting healthy life. – Geneva: World Health Organization, 2002. – 238 p.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.