Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / Gotova_do_druku_Kursova.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
7.35 Mб
Скачать

48

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

АРТЕМ ЯКИМЧУК

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ MAPINFO PRO В ЦІЛЯХ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

(курсова робота)

Науковий керівник: Виконавець:

к. геогр. н., доц. кафедри студент 313 гр.,

геодезії, картографії спеціальності

та управління територіями «Землевпорядкування та кадастр»

Я. П. Скрипник А. Р. Якимчук

Чернівці-2011

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМІСТІ ПРО ГІС ТА РЕАЛІЇ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗЕМЛЕУСТРОЇ................................................................................................................7

  1. Геоінформаційні системи: історія та трактування суті.............................7

  2. Порівняльний аналіз різноманітних ГІС.....................................................11

  3. MapInfo Professional і землеустрій...............................................................14

РОЗДІЛ 2

МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙОМІВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ MAPINFO PROFESSIONAL.............................................................18

  1. Понятійний апарат та елементи управління...............................................18

  2. Прийоми векторизації растрових зображень та побудовa тематичних карт і таблиць.....................................................................................................................21

   1. Реєстрація растрового зображення..............................................................21

   2. Процес векторизації......................................................................................22

   3. Робота з таблицями.......................................................................................23

   4. Тематичне картографування в MapInfo Pro................................................24

  3. Особливості складання тематичних карт та їх оформлення...................29

РОЗДІЛ 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ MAPINFO В ЗЕМЛЕУСТРОЇ НА ПРИКЛАДІ СОКИРЯНСЬКОГО РАЙОНУ........................32

  1. Географічні передумови землеустрою в районі.............................................32

  2. З історії картографування регіону...................................................................35

  3. Обгрунтування картзабезпечення землеустрою в регіоні.............................38

  4. Розробка базової цифрової карти Сокирянського району в середовищі GIS MapInfo Professional.........................................................................................................41

   1. Матеріали і дані, що використовувались при розробці базової цифрової карти Сокирянського району в середовищі GIS MapInfo Pro....................................41

   2. Хід розробки базової цифрової карти території Сокирянського району в середовищі GIS MapInfo Professional..............................................................................41

ВИСНОВКИ.............................................................................................................46

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................51

ВСТУП

Актуальність теми : Володіння точною і достовірною інформацією є важливою умовою досягнення успіху, вже нікого не потрібно переконувати. Але ще більш важливо вміти працювати з наявною інформацією. Методи роботи з даними постійно удосконалюються, і зараз ми звикли бачити документи, таблиці, графіки, карти і зображення на екрані комп’ютера. З його допомогою ми створюємо, змінюємо, вилучаємо і аналізуємо дані. Одним із типів документів, якими ми оперуємо за допомогою комп’ютера, стала географічна карта. [14]

Існують види діяльності , в яких карти незамінні. Адже багато справ не можна почати, не вияснивши попередньо, де знаходиться точка прикладання наших зусиль. Просторове мислення притаманне нашій свідомості.

Останнє десятиліття ознаменувалось «бумом» в області застосування карт, и пов’язано це з виникненням ГІС, втіливши принципово новий підхід в роботі з просторовими даними.

Карти, створенні за допомогою ГІС, можна сміливо назвати картами нового покоління. На ці карти можна нанести не тільки географічні, але й статистичні, демографічні, технічні і багато інших видів даних і застосовувати до них різноманітні аналітичні операції.

Вся інформація, отримана за допомогою використання технологій ГІС, використовується не тільки спеціалістами-географами, а й робітниками інших сфер діяльності - вченими, лікарями, адвокатами, маркетологами, чиновниками, екологами, будівельниками тощо.[14]

За допомогою ГІС природоохоронні організації стежать за станом лісів, річок і ґрунтів, комунальні служби планують і проводять заходи по обслуговуванню міських вузлів, рятівники, пожежники і ремонтники оперативно розраховують оптимальні маршрути.

Потреба у якісному ГІС-забезпеченні не обійшла і сучасний процес землеустрою. Необхідність дослідження можливостей використання різних ГІС у сфері землеустрою, визначення їх переваг і недоліків обумовлюється відсутністю єдиного встановленого стандарту, щодо використання певного ГІС-продукту для підтримки ведення землеустрою.

Мною була обрана територія Сокирянського району для створення базової цифрової карти, що використовуватиметься для підтримки ведення землеустрою. Для даної ведення землеустрою на данній території попередньо не було створено ніякого ГІС-забезпечення, тож саме територія Сокирянського району була обрана для експериментальної частини мого дослідження.

Об’єктом дослідження є система землеустрою Сокирянського району.

Предметом дослідження є наукові і прикладні аспекти використання геоінформаційної системи MapInfo Pro в цілях землеустрою Сокирянського району.

Мета: виявити і обгрунтувати перспективи застосування продуктів GIS MapInfo Professional та їх сьогоденне значення в землеустрої.

Дана мета визначила основні завдання, які було виконано в ході дослідження:

 1. Охарактеризовано основні етапи розробки та удосконалення Геоінформаційних систем.

 2. Порівняно MapInfo Pro з іншими геоінформаційними системами.

 3. Визначено прийоми використання основних елементів панелі управління MapInfo Pro.

 4. Виявлено основні властивості растрових і векторних зображень.

 5. Вивчено роботу з косметичним шаром та умовними позначками.

 6. Обгрунтувано картографічне забезпечення землеустрою в Сокирянському районі.

 7. Розроблено базову цифрову карту Сокирянського району за допомогою GIS MapInfo Professional.

Методи : Для досягнення мети у роботі застосовано системний, статистичний, географічний та екологічний підходи до об’єкта; структурно-логічне та картографічне моделювання і використано загальнонаукові та специфічні методи: історичний, описовий, порівняльно-географічний, порівняльно-технічний, інструментально-технічний, літературних джерел та інші.

У курсовій роботі враховані окремі положення з проблем створення і використання ГІС та ЗІС для підтримки ведення землеустрою та ДЗК, які містяться в роботах Варламова О. А., Гальченко С. А., Берлянта О. М.

Наукова новизна дослідження полягає в постановці і практичному вирішенню проблеми підтримки ведення землеустрою в Сокирянському районі за допомогою програмного продукту MapInfo Pro, розробленні базової цифрової карти території Сокирянського району.

Робота частково апробована на науковому семінарі кафедри «Геодезії, картографії та управління територіями», географічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Можливе практичне значення результатів дослідження. У курсовій роботі засобами програмного продукту MapInfo Pro розроблено базову цифрову карту території Сокирянського району, що може стати базовою для подальшого тематичного картографування району, а також може бути використана як інформаційна підтримка ведення землеустрою в даному районі.

Робота складається зі Вступу (3 сторінки), 3-х розділів (39 сторінок), Висновків (2 сторінки) та Списку використаних джерел (16 найменуваннь, 2 сторінки). Загальний обсяг роботи становить 52 сторінки, що містять 19 рисунків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук