Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dilova_ukr_mova-Plotnicka.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

214

ДОДАТКИ

Додаток 1

Переклад типових мовних зворотів

бухгалтерская отчетность

бухгалтерська звітність

вкладчик средств

вкладник коштів

государственный заказ

державне замовлення

денежные средства

кошти

денежный рынок

грошовий ринок

итого

разом

кредитно-расчетное

кредитно-розрахункове

обслуживание

обслуговування

местный бюджет

місцевий бюджет

наличие недостатков

наявність недоліків

начислить проценты

нарахувати (відсотки) проценти

незаконченное строи-

незавершене будівництво

тельство

 

недоброкачественность

недоброякісність

продукции

продукції

первичное состояние

первинний стан

письменное соглашение

письмова угода

плата за пользование

плата за користування

платежное поручение

платіжне доручення

подлежать выкупу

підлягати викупу

пользование кредитом

користування кредитом

поступление суммы

находження суми

предварительная

попередня

договоренность

домовленість

предоставить копию

подати копію

председатель Правления

голова Правління

прекратить после

припинити після

расписка в получении

розписка про одержання

расходная накладная

видаткова накладна

 

215

расчетное обслуживание

розрахункове обслуговування

руководствоваться прави-

керуватися правилом

лом

 

сдача наличных денег

здавання готівки

совместно действовать

спільно діяти

согласовывать с банком

узгоджувати з банком

соглашение сторон

угода сторін

списание ценностей

списування цінностей

спор по договору

суперечка за договором

спрос и предложение

попит і пропозиція

срочное обязательство

термінове зобов’язання

статья расходов

стаття витрат

увеличение денежных

збільшення коштів

средств

 

удостоверить подпись

засвідчити підпис

(полномочия)

(повноваження)

уменьшение остатка

зменшення залишку

учет возможностей

урахування можливостей

хождение денежных

обіг коштів

средств

 

частичный последую-

часткова наступна відмова

щий отказ

 

216

Додаток 2

Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики

автономия

автономія

административная

адміністративна

децентрализация

децентралізація

административная этика

адміністративна етика

административное право

адміністративне право

административная свобода

адміністративна свобода

административная чуткость

адміністративна чутливість

анализ влияния

аналіз впливу

анализ работы

аналіз роботи

бюрократизм

бюрократизм

бюрократическая политика

бюрократична політика

власть

влада

внедрение

впровадження

внешняя мотивация

зовнішня мотивація

внутренняя мотивация

внутрішня мотивація

всесторонняя ревизия

всебічна ревізія

глобальная

глобальна

взаимозависимость

взаємозалежність

глобализация

глобалізація

группы, сориентированные

групи, зорієнтовані

на проблему

на проблему

деградация труда,

деградація праці,

или снижение квалификации

або зниження кваліфікації

демократическое лидерство

демократичне лідерство

законная власть

законна влада

заместитель министра

заступник міністра

изменение среды и органи-

зміна середовища й

зационное моделирование

організаційне моделювання

коллективная министерская

колективна міністерська

ответственность

відповідальність

комиссия

комісія

 

217

компетентность

компетентність

контроль за непредвиденным

контроль за непередбаченим

процессом

процесом

лидер

лідер

лидерство

лідерство

менеджер

менеджер

менеджмент

менеджмент

министерство

міністерство

министр

міністр

моделирование должностных

моделювання посадових

обязанностей

обов’язків

национальный интерес

національний інтерес

нейтралитет

нейтралітет

неформальная организация

неформальна організація

нисходящие коммуникации

низхідні комунікації

новое движение

новий рух

государственного управления

державного управління

обогащение работы

збагачення роботи

оперативное управление

оперативне управління

описание должностных

опис посадових

обязанностей

обов’язків

организационная демократия

організаційна демократія

организационное

організаційне

моделирование

моделювання

организационное развитие

організаційний розвиток

организационный контроль

організаційний контроль

отдел горизонтальной

відділ горизонтальної

координации

координації

политического курса

політичного курсу

отличие регулирования

відмінність регулювання

повестка дня

порядок денний

оценка

оцінка

планирование человеческих

планування людських

ресурсов

ресурсів

политика распределения

політика розподілу

посредническая деятельность

посередницька діяльність

218

посреднические функции

посередницькі функції

правительство

уряд

продуктивность

продуктивність

прямая демократия

пряма демократія

развитие человеческих

розвиток людських

ресурсов

ресурсів

расширение работы

розширення роботи

рынок

ринок

смешанные предприятия

змішані підприємства

совместное предприятие

спільне підприємство

совместное производство

спільне виробництво

сокращение

скорочення

среда

середовище

средства массовой

засоби масової

информации

інформації

теория неопределенности

теорія невизначеності

теория свободы

теорія свободи

теория удовлетворения

теорія задоволення

управление человеческими

управління людськими

ресурсами

ресурсами

уровни возможностей

рівні можливостей

участие граждан

участь громадян

формальное и неформальное

формальне і неформальне

общение

спілкування

честность

чесність

школа человеческих

школа людських

взаимоотношений

взаємин

экологический подход к

екологічний підхід до

административной теории

адміністративної теорії

экономическая

економічна

рациональность

раціональність

экономическое регулирование

економічне регулювання

экономия

економія

элитное примирение

елітне примирення

этика

етика

эффективность

ефективність

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]