Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Zadachni_copy

.pdf
Скачиваний:
44
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

кульками радіусом а, зарядженими однаковими за величиною, алерізнимиза знакомзарядами. Кулькизнаходятьсяна відстані b одна від одної. Як зміниться величина ємності цього конденсатора, якщо a b?

2. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

Основні співвідношення

Сила постійного струму

 

 

I

Q

,

(3.35)

t

 

 

 

деQ–заряд,щопройшовчерезпоперечний перерізпровідника за час t.

Густина електричного струму – векторна величина, яка за модулем дорівнює відношенню сили струму до площі поперечногоперерізупровідника:

 

I

 

 

j

 

k ,

(3.36)

S

 

 

 

де k – одиничний вектор, який напрямлений в бік руху позитивнихносіївзаряду.

Опіроднорідногопровідника:

R

l

,

(3.37)

S

 

 

 

де –питомий опірматеріалу, зякогозробленопровідник;S– площа поперечногоперерізупровідника;l–йогодовжина.

Питомий опір провідника залежить від температури:

0(1 t),

(3.38)

де і 0 – питоміопори при температурахtі0 оС відповідно,–температурний коефіцієнтопору.

Опірприпослідовномуз’єднанніnпровідниківзопорами Ri:

n

 

R Ri ;

(3.39)

i 1

 

припаралельномуз’єднанні:

131

1

n

 

1

.

R

R

 

i 1 i

Закон Ома для ділянки кола:

I U ;

R

дляповногокола:

I R r ,

(3.40)

(3.41)

(3.42)

де U – спад напруги на ділянці, – е. р. с. джерела, r – його внутрішнійопір.

Перше правило Кірхгофа (правило струмів): алгебраїчна сума струмів для вузла дорівнює нулеві, тобто

n

 

Ii 0 .

(3.43)

i 1

 

Друге правило Кірхгофа: у замкнутому контурі алгебраїчна сума спадів напруги на всіх ділянках контура дорівнює алгебраїчній сумі е. р. с. увімкнутих в контур, тобто

n

m

 

IiRi j .

(3.44)

i 1

j 1

 

Робота,щовиконана електростатичнимполемісторонніми силами на ділянці кола постійногоструму за час t:

A IUt I2Rt U2t R.

(3.45)

Потужність струму

P IU I2R U2 R .

(3.46)

Закон Джоуля – Лєнца

Q IUt I2Rt U2t R ,

(3.47)

деQ –кількістьтеплоти, щовиділяєтьсянаділянцікола зачасt. ЗаконДжоуля–Лєнцасправедливийувипадку,колиділянкакола нерухома ів ній не відбуваються хімічні перетворення.

Густина струмуj, середняшвидкість v впорядкованого рухуносіївзарядутаїхконцентраціяnзв’язаніспіввідношенням:

132

j en v ,

(3.48)

де е – елементарний заряд.

 

Закон Омав диференціальній формі:

 

j E ,

(3.49)

де –питомапровідність, E –напруженістьелектричногополя. Перший закон Фарадея для електролізу: маса речовини, що виділилася на електроді пропорційна заряду, що пройшов

через електроліт:

m kQ kIt ,

(3.50)

де k – електрохімічний еквівалент речовини, Q – заряд, I – сила струму, t – час протікання струму через електроліт.

Другий закон Фарадея для електролізу: електрохімічний еквівалентпропорційний хімічномуеквіваленту:

k

1

 

 

 

 

F

 

Z ,

(3.51)

 

 

де F 96,5кКл/ моль – стала Фарадея, іонівданоїречовини, Z –валентністьіонів.

Об’єднаний закон електролізу:

m

1

 

 

Q

1

 

 

It.

 

 

 

 

 

F Z

F Z

Рухливість іонів

– молярна маса

(3.52)

b v / E ,

(3.53)

де v – середня швидкість впорядкованого руху іонів.

Закон Ома для електролітів і газів при самостійному

розряді в області, далекій від насичення:

 

j Qn(b b )E ,

(3.54)

де Q – заряд іона; n – концентрація іонів; b і b – рухливість позитивнихінегативнихіоніввідповідно.

Густина струму насичення

jнас Qn0d ,

(3.55)

де n0 – кількість іонних пар, що створює іонізатор в одиниці об’єму за одиницю часу; d – відстань між електродами.

133

Методичніпоради

1. При розв’язуванні задач на основні закони постійного струму слід пам’ятати, що ці закони справедливі лише для постійногострумуінеможутьбутивикористаніприрозрахунках струмівзізмінними характеристиками. У випадку, коли вумові задачіхарактеристики струмузмінюються в часі, слід вибрати

такий інтервалчасу dt , протягомякогохарактеристики струму змінюються настільки мало, щоїх можна вважати постійними (слабозмінними). Дляцьогоінтервалучасуможна скористатись законами постійного струму, а потім отриману величину проінтегрувати.

2.Розв’язування задач з даного розділу значно спрощуєтьсяякщозобразити електричнусхему,на якій вказати всі задані в умові задачі величини, а також ті величини, які необхідновизначити.

3.Прирозрахункурозгалуженихкілзвикористаннямзаконів Кірхгофа потрібнопам’ятати такіправила:

– виберіть довільно напрямки струмів, які протікають через відповідні опори й вкажіть їх стрілками. (Якщо при розв’язуваннізадачізначення сили струмувиходить від’ємне, тоце означає тільки те, що напрямок відповідного струмубув вибраний неправильно);

– виберіть довільно напрямок обходу контура. При цьому майтенаувазі,щообранийнапрямобходувданійзадачіповинен бути однаковимдля всіхрозглядуваних контурів;

– при складанні рівнянь за першим законом Кірхгофа дотримуйтесь правила знаків: струм, що надходить до вузла в рівнянні позначається знаком “+”, а струм, що йде від вузла, – знаком “–”. За першим правилом Кірхгофа потрібно складати на однерівнянняменше, ніж кількістьвузлівуколі;

– при складанні рівнянь за другим правилом Кірхгофа вибирайте контури так, щоб до кожного нового контура входила хоча б одна ділянка, що не використовувалася в жодномузпопередніхконтурів. Кількістьнезалежнихрівнянь, які можна скласти за другим законом Кірхгофа також менше відкількостіконтурів;

134

якщо напрям струму збігається з напрямком обходу контурів, тодобуток IR входитьувідповіднерівняннязізнаком “+”, якщо навпаки, то зі знаком “–”;

якщо при обході контура в додатному напрямку перший електрод джерела струму буде негативний, а другий – позитивний, тое. р. с. беруть зізнаком“+”(незалежновід того, куди напрямлений струм відповідної ділянки контура), тобто якщо переходити від “–” до “+” всередині джерела, якщо навпаки – то відповідне значення E беруть зі знаком “–”.

4. Якщо в розгалуженому колі є кілька (n) струмів, а за умовою задачі необхідно знайти лише один із них, то при розв’язуванні системи n рівнянь доцільно скористатись методомвизначників(методом Крамера). Дляцьогоскладають головнийвизначник зкоефіцієнтівпри невідомихвеличинах

та допоміжні визначники системи I1 , I2 , I3 ,…, які отримують заміною відповідних стовпців визначника

стовпцями, складеними з вільних членів вище зазначених рівнянь. Шукану силу струму визначають, зі співвідношень

I1 I1 / , I2 I2 / , I3 I3 / іт.п.

Прикладирозв’язуваннязадач

1. Визначити який заряд Q пройде через провідник з опором R 5Ом, якщо струм в ньому лінійно наростає від I0 2 A до I1 4 A за час 20c.

Розв’язання

Оскільки сила струму в провіднику змінюється, скористатись співвідношенням Q It ми не можемо. Тому виберемонескінченно малий інтервал часу dt, протягом якого силу струму можна вважати постійною (мало змінною). Тоді заряд dQ , який протечеза цей часчерезпровідник, будетаким, що дорівнює dQ I(t)dt, а за весь проміжок часу:

Q

 

 

dQ' I(t)dt.

(1)

0

0

 

135

Запишемо аналітичний вираз для струму, який лінійно наростає:

 

I I0 kt I0

 

I1 I0

t

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іпідставимо його в (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

Q I0dt ktdt I0 k 2

/2 2 20 0,1

 

60(Кл)

2

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Відповідь:

60 Кл .

 

 

 

 

 

 

2. Три джерела е. р. с. 1 11В , 2 4 В, 3

6 В і три

реостати з опорами R1 5Ом, R2 10Ом і R3

2Ом з’єднані

так,як показанона рис.40.Визначитисилиструмівуреостатах. Внутрішніми опорами джерел струмів знехтувати.

Розв’язання

Рис. 40

Для вузла А:

Для контура ABCD:

Для контура BAEF:

На представленій схемі виберемо напрямки струмів I1 , I2 і I3 та напрямки обходу контурів (за годинниковоюстрілкою).Оскількинам необхідно визначити величини трьох струмів, то складемо три рівняння, які пов’язуватимуть ці струми. Скористаємось для цього законами Кірхгофа.

I1 I2 I3 0;

I1R1 I2R2

1 2 ;

 

I2R2 I3R3 2 3;

I1 I2 I3 0

 

 

 

10I

 

0 7

 

5I

1

2

.

 

 

 

0 10I2 2I3 2

 

136

Длярозв’язкуцієїсистеми рівняньскористаємосьметодом визначників (методомКрамера). Для цьогоскладемоголовний визначник та допоміжнівизначники системи I1 , I2 , I3 , які отримують заміною відповідних стовпців визначника стовпцями, складеними звільнихчленівтрьохвищенаведених рівнянь:

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

10

 

0

 

 

20 50 10 80;

 

 

 

 

 

 

0

 

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

 

1

 

0 0 70 20 14 64;

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

7

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

2

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

2

 

 

5 7

 

0

 

14 10 24 ;

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3

 

 

5

10

 

 

7

 

20 10 70 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ураховуючи, що

I1 I1 / ,

I1 0,8 A ;

I2 I2 / ,

I2 0,3 A; I3 I3 / , I3 0,5 A. Знак “ – ” для струму I2 означає, що напрямок цьогострумубув вибраний помилково.

Відповідь: I1 0,8 A, I2 0,3 A, I3 0,5 A.

3.Силаструмувпровідникуопором R 100Ом рівномірно зменшується з I0 10 A до I1 5 A за час 10 с. Яка кількість тепла виділиласьпри цьомувпровіднику?

Розв’язання

Виберемонескінченномалий проміжокчасу dt , протягом якого струм можна буде вважати постійним, і використаємо в межах цього проміжку часу закон Джоуля – Лєнца.

137

Кількість тепла dQ , що виділиться за час dt при миттєвому значенні сили струму I(t) можна визначити зі співвідношення:

 

 

 

dQ I2(t)Rdt .

 

 

(1)

 

Закон, за яким змінюється струм з плином часу, запишемо

увигляді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 I0

I(t) I0 kt ,

 

 

(2)

де

k

– швидкість зменшення струму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, загальна кількість тепла, яка виділиться за 10 с

 

 

 

 

 

 

kt)2Rdt

 

 

 

 

Q (I0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I02Rdt

2I0kRtdt

k2Rt2dt

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2

2

 

2

 

3

 

 

 

 

 

I0 R 2I0kR

 

 

k

 

R

 

 

58333(Дж) .

(3)

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 58,33кДж.

Задачідлясамостійногорозв’язування

3.123. Сила струму в провіднику рівномірно зростає від I0 0 до I 3 A протягом t 10c. Визначити заряд Q, що пройшовчерезпровідник.

3.124. Визначити густину струму в залізному провіднику довжиною l 10 м , якщо напруга на кінцях провідника становить U 6 B.

3.125. Обчислити опір графітового провідника, який має формупрямогозрізаногоконуса висотою h 20см ірадіусами основ r1 12 мм та r2 8 мм . Температура провідника 20 оС.

3.126. Мідний провідник має опір R0 10Ом (при 0оС). Один кінець цього провідника знаходиться при температурі t1 20 oC ,адругий–при t2 400 oC .ЗнайтиопірRпровідника при цих умовах, вважаючи градієнт температури уздовж осі провідникапостійним.

138

3.127. Внутрішній опір батареї акумуляторів дорівнює R 3Ом. Який відсоток від точного значення е. р. с. складає похибка, якщо, вимірючи різницю потенціалів на затискачах батареї вольтметром, який має опір RВ 200Ом , прийняти її такою, що дорівнює е. р. с.

3.128. До джерела струму з е. р. с. 1,5B під’єднали котушку опором R 0,1Ом . Амперметр показав силу струму I1 0,5 A. Коли до джерела струму послідовно під’єднали ще одне джерело з такою ж е. р. с., тосила струмув котушцістала I2 0,4 A. Визначити внутрішні r1 і r2 опори обох джерел.

3.129. Дві групи з трьох послідовно з’єднаних елементів з’єднані паралельно. Е. р. с. кожного елемента становить

1,2B,

внутрішній опір

r 0,2Ом . Отримана батарея

замкнута на зовнішній опір R 1,5Ом . Знайти силуструмуIв

зовнішньомуколі.

 

3.130. Дано 12 елементів з е. р. с.

1,5B

і

внутрішнім

опором

r 0,4Ом .

Як потрібно з’єднати ці

елементи, щоботримати максимальну силу струму в зовнішньому колі, яке

має опір R 0,3Ом ? Визначити

Рис. 41

максимальну силу струму Imax .

3.131. Два однакових джерела струму з е. р. с. 1,2B і внутрішнімопором r 0,4Ом з’єднанітак,якпоказанона рис. 41. Визначити силу струму I в колі та різницю потенціалів U між точками А і В в обох випадках.

 

3.132.

Дві батареї акумуляторів

 

( 1 10 B;r1 1Ом ;

2 8 B;r2 2Ом ) і

 

реостат (R 6Ом ) з’єднані так, як показано

 

на рис. 42. Знайти силу струму в батареях і

 

реостаті.

 

 

 

 

3.133.

Два

джерела

струму

Рис. 42

( 1 8B;r1 2Ом ;

2 6 B;r2

1,5Ом) і

реостат(R 10Ом)з’єднанітак, якпоказано

139

на рис. 43. Визначити силуструмувреостаті. 3.134. Визначити силу струму I3 в

 

резисторі R3 (рис. 44) і напругу U3 на кінцях

 

резистора,

якщо

( 1 4B ;

2 3B ;

 

R1 2Ом ;

R2 6Ом ;

 

R3 1Ом ).

Рис. 43

Внутрішнімопоромджерелструмузнехтувати.

3.135. Три батареї з е. р. с.

1 12 B ,

внутрішніми

2 5 B

і 10 B й

однаковими

опорами r 1Ом

з’єднані

між собою

однойменними полюсами. Визначити сили струмів, які проходять через кожну батарею. Опором з’єднувальних провідниківзнехтувати.

3.136. Три джерела струму з е. р. с.

1 22B , 2

8 B і

3 12 B ітри реостата R1 10Ом , R2

20Ом та R3

4Ом

з’єднанітак,якцепоказанонарис.40.Визначитисилиструміву реостатах. Внутрішнім опором джерел струму знехтувати.

3.137. R1 5Ом , R2 1Ом та R3 3Оміджерелоструму зе.р.с. 1,4B з’єднанітак,якпоказанонарис.45.Визначити е. р. с. джерела струму, яке треба увімкнути між точками А і В, щоб через опір R3 йшов струм I 1A у напрямку вказаному стрілкою. Опором джерела струму знехтувати.

3.138. До батареї акумуляторів з е. р. с. 2 B і внутрішнімопором r 0,5Ом під’єднанопровідник.Визначити 1) опір провідника R при якому потужність, що на ньому виділяється, максимальна; 2) максимальну потужність Р.

3.139. Обмотка електричного кип’ятильника має дві секції. Якщо увімкнена тільки перша секція, то вода закипає через t1 15 хв, якщотільки друга, точерез t2 30 хв . Черезякий час

Рис. 44

Рис. 45

140

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]