Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інтерактивні методи навчання.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
143.36 Кб
Скачать

Контрольні питання та завдання

1. Дайте визначення методу навчання.

2. Опишіть роль вчителя в активізації пізнавальної діяльності учня.

3. Які вимоги ставляться до проведення лекції?

4. Які види лекцій Ви знаєте? Опишіть їх.

5. Опишіть поняття «мозковий штурм».

6. Яке значення мають ігри для учнів молодших класів?

7. Які Ви знаєте види ігор і як їх можна застосувати для допомоги у вивченні навчального матеріалу?

8. В яких іпостасях вчитель може виступати в грі?

9. В яких ролях можуть виступати учні в грі?

10. На чому базується дискусійний метод навчання?

11. Які типи дискусій Ви знаєте?

12. Які основні правила проведення дискусій повинен чітко освідомлювати вчитель?

Висновок

В даній роботі мною було проведено опис інтерактивних методів навчання, які на даний час є дуже перспективними з точки зору того, що вони допомагають надійніше та цікавіше зрозуміти і засвоїти навчальний матеріал. Як приклад було описано використання інтерактивних методів на уроці історії в школі. Саме історію, як досліджуваний предмет було вибрано не випадково, адже всі знають як важко і для багатьох практично неможливо вивчити її досконало традиційними методами через велику кількістю різнобічного матеріалу, який подається для засвоєння.

Таким чином, можна стверджувати, що інтерактивна технологія навчання є одним із шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Необхідно застосовувати технології інтерактивного навчання або елементів цієї технології в школах, з метою розвитку особистості учня та підвищення якості знань з конкретних предметів.

Провівши це педагогічне дослідження, я можу зробити висновок, що інтерактивні методи навчання, завдяки своїм перевагам, повинні широко застосовуватись не тільки в школах, а і у вищих навчальних закладах. Але головна трудність запровадження цих методів полягає в тому, що не кожен викладач матиме бажання займатись такою тонкою і важкою роботою, як навчання студентів за інтерактивними технологіями.

Список літератури

1. Галузинський В. М., Євнух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.;

2. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.;

3. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник - К.: Либідь, 2003. - 560 с.;

4. Харламов И.Ф. Педагогика. - М.: Высшая школа, 1990. - 519 с.;

5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогические технологии. - М.: Педагогика, 1989. - 191 с .;

6. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. - СПб.: Питер, 2004. - 541 с.;

7. Баранов С.П. Педагогика - М.: Просвещение, 1976. - 367 с.;

8. Кукушина В.С. Педагогические технологии. - Ростов на Дону.: Март, 2002. - 320 с.;

9. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 256 с.;

10. Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям. - К.: Радянська школа, 1972. - 384 с.;

11. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. - М.: Просвещение, 1983. - 240 с.;

12. Смирнова А.С. Педагогика, педагогические теории, системы, технологии. - М.: Академия, 1999. - 340 с.