Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тематика та зміст семінарських занять.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
92.11 Кб
Скачать

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 5 Україна на історичному етапі переходу від традиційного суспільства до модерного (середина хіх – початок хх ст.)

(2 год.)

Мета: простежити основні тенденції розвитку українських земель в період “пропащого часу”.

Зміст семінарського заняття

  1. Українське суспільство “довгого” ХІХ ст.: між традицією і модерном.

  2. Кріпосницька система на етапі історичної кризи.

  3. Буржуазні реформи 1860–1870-х років на Наддніпрянщині, їхня специфіка та наслідки. Особливості й перебіг промислового перевороту в Україні.

  4. Колоніальна політика Російської і Австро-Угорської імперії на території України.

Скласти словник персоналій та дати їм характеристику:

Марія Терезія, Йосип ІІ, Олександр ІІ, Олександр ІІ, Микола ІІ, П.Столипін, Г.Распутін, М.Кутузов, Є.Четвертак, Ф.Самусь, українські родини Яхненко, Симиренко, Терещенко, Харитоненко, Дегтярьови, Федоренки, Шведови,  Д.Юз,

.

Пояснити терміни та поняття:

феодально-кріпосницькі відносини, промислове виробництво, дворянство, шляхта, губернія, панщина, урочна система, місячина, посесійне господарство, чумацький промисел, мануфактура, фабрично-заводське виробництво, промисловий переворот, розклад панщинно-кріпосницької системи господарювання, вільнонаймана праця, ярмарок, синдикат, картель, пароплав, поділ Польщі, реформи Йосипа ІІ,  реформи «освіченого абсолютизму», російсько-турецька війна 1806-1812 рр., Вітчизняна війна 1812 р., Кримська війна 1853-1856 рр., «Маніфест» про скасування кріпацтва, Аграрна реформа 1848 р., Перша хвиля еміграції західноукраїнських селян, Російсько-японська війна, демократична революція 1905-1907 рр., "Маніфест 17 жовтня",  

Рекомендована література: 3

Змістовий модуль 2

Україна в період формування модерного суспільства

С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 6

Український національно-визвольний рух (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

(2 год.)

Мета: з’ясувати визначальні тенденції розвитку українських земель під гнітом двох імперій, акцентуючи увагу на процесі інституціоналізації українського національно-визвольного руху.

Зміст семінарського заняття

1. Український національно-визвольний рух: загальна характеристика та регіональні особливості.

2. Створення і діяльність українських політичних партій. “Незалежницько-соборницька” та “автономістська” течії української політичної думки.

3. Україна в роки Першої світової війни.

 Скласти словник історичних персоналій та дати їм характеристику:

М. Костомаров.М.Драгоманов, Б.Познанський, Т.Рильський, М.Зибер, С.Подолинський, М.Шашкевич, І.Вагилевич, М.Павлик, Я.Головацький, П.Куліш, М.Гулак, В.Білозерський, В.Антонович, Т.Шевченко, П.Пестель, М.Муравйов, Д.Юз, Олександр ІІ, Микола І, Йосип ІІ, О.Уваров.

Пояснити терміни та поняття:

панславізм, українофіли, громада, земства, народництво, Кобзар, декабристи,"Південне товариство", реформи, русофіли (москвофіли), народовці, радикали, хлопомани, "Російська Рада", "Слово", Валуєвський циркуляр, Емський указ, "Просвіта", РСДРП, УСДРП, РУП, УПСР, Рада робітничих депутатів, "Руська трійця", "Русалка Дністрова".

Рекомендована література: 5