Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Риторика.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
389.63 Кб
Скачать

Варіанти модульних контрольних робіт

Змістовий модуль 1

Варіант 1

1. Предмет і завдання риторики як навчальної дисципліни.

2. Риторика «Слова о полку Ігоревім».

Варіант 2

 1. Місце риторики в освітній системі.

 2. Передумови виникнення риторики в Давній Греції.

Варіант 3

 1. Давньогрецькі риторичні школи.

 2. Риторика Києво-Печерського патерика.

Варіант 4

 1. Риторичне вчення Феофана Прокоповича.

 2. Поняття істини, моралі, краси і гармонії в давньогрецькій риториці.

Змістовий модуль 2

Варіант 1

 1. Комунікативні якості мови.

 2. Сучасний риторичний ідеал.

Варіант 2

 1. Український риторичний ідеал.

 2. Мовленнєвий етикет та інші мовні формули в риториці.

Варіант 3

 1. Епідейктичне красномовство.

 2. Задум, ідея, тема, гіпотеза та концепція.

Варіант 4

1. Види тропів.

2. Характеристика основних фігур.

Варіант 5

 1. Стратегія і тактика на етапі інтенції.

 2. Гомілетика. Релігійне красномовство.

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Риторика як наука і навчальна дисципліна. Предмет риторики.

 2. Основні поняття класичної риторики.

 3. Основоположні розділи класичної риторики.

 4. Виникнення риторики в Давній Греції. Риторика красномовства.

 5. Видатні ритори античної Греції (Перикл, Сократ, Лісій, Горгій, Демосфен, Сократ, Платон).

 6. Внесок Аристотеля в систематизацію риторичних знань античності.

 7. Риторика в Стародавньому Римі за доби республіки.

 8. Риторика часів Римської Республіки (Гай Юлій Цезар та М.Ф. Квінтіліан).

 9. Виникнення і характерні риси вітчизняної риторики. Словесна культура Київської Русі.

 10. Риторика та мовотворчість Івана Вишенського та Григорія Сковороди.

 11. Риторика в Києво-Могилянській академії.

 12. Риторична спадщина Феофана Прокоповича.

 13. Задум, ідея, тема, гіпотеза та концепція.

 14. Моделювання аудиторії.

 15. Стратегія і тактика на етапі інтенції.

 16. Комунікативні ознаки мовлення.

 17. Елоквенція: поняття тропів та фігур.

 18. Види тропів.

 19. Характеристика основних фігур.

 20. Риторичний ідеал.

 21. Образ оратора та образ аудиторії.

 22. Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Подолання опору аудиторії.

 23. Вимоги до виступу: кінетика, жести, інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення.

 24. Роди, види і жанри красномовства.

 25. Академічне, політичне та дипломатичне красномовство.

 26. Похвальне або епідейктичне красномовство. Діалогічне красномовство. Поняття про еристику.

 27. Гомілетика. Релігійне красномовство.

 28. Риторичний аналіз промови.

Індивідуальні навчально–дослідні завдання (проекти)

Записати на магнітофонну плівку і, озвучивши, проаналізувати епідейктичну промову, підготовлену до ювілейного свята. (10 годин)

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: інформаційно-репродуктивний; виконавський; репродуктивний; продуктивно-практичний; пошуковий.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне опитування, індивідуальні бесіди, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідні завдання, тестування, виконання контрольних робіт, перевірка завдань, підсумковий тест/іспит.

Розподіл балів, присвоюваних студентам

МОДУЛЬ 1

Модуль 2

Загальна сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Навч.-досл.

Самостійна тест

Занят-тя

Заняття

Заняття

Кр

За-няття

Заняття

Заняття

Заняття

Заняття

К.р

1

2

3

4

5

6

7

8

5

5

5

10

5

5

5

5

5

20

10

20

100

Шкала оцінювання

100 балів – відмінно („А”)

100-91 балів – добре („ВС”)

90-66 балів – задовільно („DЕ”)

65-40 балів – незадовільно з можливістю повторного складання („FX”)

39-0 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом („F”)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, збірники вправ, словники, методичні розробки практичних занять, методичні рекомендації до тем, таблиці, рекомендовані списки наукової і науково-популярної літератури, пакети тестів і контрольних робіт, список питань для колоквіуму, список питань для самоконтролю.

РЕСУРСИ: (Інтернет, електронні адреси: www.meta.ua; nbuv.gov.ua; www.auditorium.ru; bukinist.agava.ru; library.univ.kiev.; library.univer.kharkov.)